Kirjaudu
Valikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

Oma Hämeen syädnlogo.
UUTINEN
25.01.2024

Palveluverkkomuutokset uudistavat Oma Hämeen palvelurakenteita – avoin keskustelu käynnistyy suunnitelmaluonnoksesta

Palvelukeskus ja palvelupiste -toimintamalli toisi isoimmat muutokset terveyspalveluihin.

Oma Hämeen syädnlogo.

Palveluverkkomuutokset uudistavat Oma Hämeen palvelurakenteita – avoin keskustelu käynnistyy suunnitelmaluonnoksesta

UUTINEN / 25.01.2024

Palvelukeskus ja palvelupiste -toimintamalli toisi isoimmat muutokset terveyspalveluihin.

Oma Hämeen syädnlogo.

UUTINEN / 25.01.2024

Palveluverkkomuutokset uudistavat Oma Hämeen palvelurakenteita – avoin keskustelu käynnistyy suunnitelmaluonnoksesta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelurakenteita esitetään muutettavaksi Kanta-Hämeessä lähivuosina. Palvelurakenteiden muutosta viedään eteenpäin rinnakkain palveluverkkomuutosten kanssa.

Torstaina 25. tammikuuta on julkaistu luonnos palveluverkkosuunnitelmasta, josta käydään toivottavasti aktiivista keskustelua helmikuun aikana. Muutokset etenevät päätöksentekoon vasta maaliskuussa, jolloin hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen tekee esityksensä käydyn keskustelun, ennakkovaikutusten arviointien ja saatujen lausuntojen pohjalta.

Palveluverkkosuunnitelman luonnos on luettavissa kokonaisuudessaan aluehallituksen esityslistasta. Tässä vaiheessa kaikkia muutoksia ei pystytä yksityiskohtaisesti kuvaamaan, vaan luonnoksella kuvataan muutosten suuntaa vuoteen 2030 asti. 

Nyt julkaistu luonnos perustuu aluevaltuuston joulukuussa hyväksymiin määritysperiaatteisiin. Luonnos perustuu palvelukeskusten ja palvelupisteiden muodostamaan palveluverkostoon. Palvelupisteen palvelut voidaan tuottaa eri tavoin: liikkuvina, siirrettävinä, digitaalisina tai kivijalkapalveluina. Sosiaali-, terveys ja pelastustoimen palveluita koottaisiin yhteisiin toimipisteisiin, esimerkiksi niin, että terveyspalveluja tarjotaan ikäihmisten asumispalveluyksikössä tai sosiaalihuollon palvelupiste on pelastustoimen tiloissa.

Tavoitteena on lisätä merkittävästi digitaalisesti ja etänä tapahtuvan asioinnin määrää. Asiakas- ja palveluohjausta yhtenäistetään niin, että asiakas ohjautuu kerralla oikean palvelun piiriin. Oma Hämeen tärkeimmät palvelukanavat ovat puhelinasiointi ja chat-palvelut. Syksyllä käyttöön otettu Oma Häme -sovellus myös helpottaa ja nopeuttaa asiointia. Lisäksi esimerkiksi kotisairaalan toiminta ja ensihoidon kiireettömien tehtävien puhelinarviointi tuovat merkittäviä hyötyjä niin asiakkaille kuin hyvinvointialueellekin.

Tämän vuoden aikana on tarkoituksena laajentaa digitaalista sote-keskusta kuntoutus-, perhekeskus-, aikuissosiaalihuolto-, mielenterveys- ja päihdepalveluilla. Lisäksi sairaanhoitaja- ja lääkäri-chatin palveluaikoja laajennetaan iltaan ja lauantaille. 

Palvelurakenteen uudistamisen tavoitteena on parantaa ja nopeuttaa hoitoon pääsyä uusien palvelukanavien kautta. Kaikkea suunnittelua ohjaavat neljä reunaehtoa: palveluiden tarve, henkilöstön saatavuus, kiinteistöjen kunto ja hyvinvointialueen rahoitus.


Hämeenlinnan palvelukeskus Ahvenistonmäelle?

Palveluverkkosuunnitelman luonnoksessa esitetään, että Kanta-Hämeessä olisi jatkossa kolme palvelukeskusta, Forssassa, Hämeenlinnassa ja Riihimäellä. Näissä palvelukeskuksissa olisi tarjolla laajasti palveluita usealta toimialalta. Palvelukeskukset tarjoaisivat kiireellistä ja kiireetöntä hoitoa sekä apua ja tukea monialaisia palveluita tarvitseville asiakkaille.

Näiden lisäksi Oma Hämeellä olisi palvelupisteitä, joiden tärkein tehtävä olisi turvata palveluiden saatavuus ja jatkuvuus. Palvelupiste voi olla myös liikkuva tai siirrettävä yksikkö, jolloin palvelu viedään asiakkaan kotiin tai asiakasryhmän lähelle, esimerkiksi koululle. Sote-palveluja tarjoavia, kiinteitä palvelupisteitä esitetään olevan vuonna 2027 kuusi: Iittalassa, Jokioisilla, Lopella, Oitissa, Turengissa ja Tuuloksessa.

Palvelujen tuottamispisteitä ovat aluevaltuuston joulukuussa hyväksymien määritysperiaatteiden mukaisesti pääsääntöisesti hyvinvointialueen omat toimipisteet. Vuokratiloja hyödynnetään tarvittaessa. Toimitiloihin tehtävillä muutoksilla olisi tarkoitus siirtää toimintoja kustannustehokkaampiin ja parempikuntoisiin toimitiloihin. Merkittävin toimitiloihin liittyvä muutosesitys on Ahvenistonmäen toimitilojen käyttöiän jatkaminen 15 vuodella.

Suunnitelmaluonnoksessa Hämeenlinnan alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita esitetään koottavaksi Ahvenistonmäelle lähivuosina, millä saavutettaisiin merkittävät kustannussäästöt. Tarkoituksena on ottaa hyötykäyttöön alueelta vapautuvia tiloja Assi-sairaalan toiminnan alkaessa 2026. Suunnitelma vaatisi tilojen kunnostamista, minkä on arvioitu maksavan noin 6,3 miljoonaa euroa. Ahvenistonmäen tilojen alaskirjaaminen ja vuokratiloissa jatkaminen on taloudellisesti ongelmallinen yhtälö hyvinvointialuelle. Sen vuoksi hyvinvointialueen olisi tehtävä merkittäviä leikkauksia palveluihin talouden tasapainottamiseksi. Jos suunnitelma palveluiden kokoamisesta toteutuu, Hämeenlinnan palvelukeskus sijaitsisi Ahvenistonmäellä. Tällöin luovuttaisiin Idänpään, Jukolan, Ojoisten, Rengon ja Viipurintien terveysasemien nykyisistä tiloista. Parolan terveysaseman siirtoa arvioidaan, kun ulkoistetun palvelun sopimuskausi päättyy. 

Riihimäellä sote-palveluja koottaisiin aluksi Riihimäen sairaalan tiloihin ja myöhemmin uuteen sote-keskukseen, joka voisi valmistua asemanseudulle vuonna 2029. Forssan seudun palvelukeskus olisi Forssan sairaalan kampusalueella ja palvelupiste Jokioisilla. Ypäjän, Humppilan ja Tammelan palvelut siirtyisivät Forssan palvelukeskukseen ja Jokioisten palvelupisteeseen.


Palveluja koottaisiin isompiin kokonaisuuksiin

Oma Hämeen palveluita on suunniteltu koottavaksi suurempiin kokonaisuuksiin silloin, kun palvelut edellyttävät erityisosaamista tai kalliita investointeja. Näin tehtäisiin myös kustannustehokkuuden lisäämiseksi.

Palveluverkkosuunnitelman luonnos sisältää muutoksia myös ikäihmisten palveluihin sekä perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiin. Tällä hetkellä ikäihmisten lyhytaikaista asumista on tarjottu useissa eri yksiköissä ympäri maakuntaa. Osa lyhytaikaisista paikoista on sijainnut pitkäaikaisten yksiköiden yhteydessä. Tarkoituksena on koota tämän vuoden aikana lyhytaikaista asumista siihen keskittyviin yksiköihin. Tämä tarkoittaisi joidenkin nykyisten yksiköiden sulkemista. Ikäihmisten osalta toimipistemuutoksiin vaikuttaa aluevaltuuston toukokuussa 2023 tekemä päätös laskea ympärivuorokautisen hoivan peittävyys 6 prosenttiin vuoden 2025 loppuun mennessä.

Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden avopalvelut koottaisiin pääosin kolmeen palvelukeskukseen Forssaan, Riihimäelle ja Hämeenlinnaan. Työntekijät jalkautuisivat palvelupisteisiin asiakkaiden tarpeiden mukaan. Kaikissa kolmessa palvelukeskuksessa toimisi kiinteä perhekeskuksen toimipiste. Jokaiseen kuntaan jäisi sosiaalihuollon asiakaspiste, joiden sijainti täsmentyy jatkovalmistelussa.

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto toimisi jatkossakin pääosin koulujen ja oppilaitosten yhteydessä.  Yksittäisistä kuntien tai muiden toimijoiden vuokratiloista luovuttaisiin, koska palvelut koottaisiin yhteiskäyttötiloihin palvelupisteisiin. Neuvolayksiköiden määrää esitetään vähennettäväksi nykyisestä ja toimintaa keskitettäväksi seuduittain palvelupisteisiin ja palvelukeskuksiin.

Vammaispalvelujen asumispalveluja halutaan monipuolistaa ja lisätä esimerkiksi yhteisöllistä asumista tavallisissa asunnoissa teknologiaa hyödyntäen. Toisena tavoitteena on lisätä omaa tuotantoa kehitysvammaisten asumispalveluissa.

Pelastustoimen palveluverkosto koostuisi jatkossakin sekä päätoimisen henkilöstön että sopimuspalokuntien miehittämistä paloasemista. Nykyinen verkosto on täydentymässä Assi-sairaalan yhteyteen rakennettavalla paloasemalla.


Aluehallitus käsittelee luonnosta 29. tammikuuta

Palveluverkkomuutoksia tarvitaan, jotta yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut pystytään turvaamaan nykyisellä rahoituksella. Palvelupisteisiin ja palvelumuotoihin on tehtävä muutoksia myös siksi, että henkilöstö riittäisi. Muutoksilla halutaan myös vastata ikäihmisten määrän kasvun ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin. Tämänhetkisen esityksen toteutuessa Oma Häme saavuttaisi vuoteen 2030 mennessä yli 110 miljoonan euron kumulatiiviset kustannussäästöt.

- Päätökset on tehtävä maaliskuussa, koska ne tulevat joka tapauksessa olemaan isoja henkilöstölle. Me tarvitsemme todellakin tämän puolitoista vuotta aikaa suunnitella huolella ja toteuttaa rauhassa muutokset henkilöstön kanssa, painottaa hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen.

Aluehallitus käsittelee Oma Hämeen virkajohdon valmistelemaa luonnosta palveluverkko- ja rakennemuutoksista kokouksessaan 29. tammikuuta. Tavoitteena on, että luonnoksesta käydään avointa keskustelua ennen päätöksentekoa. Vaikutuksia arvioidaan monin eri tavoin ja eri näkökulmista. Tässä aiemmassa tiedotteessa kerrotaan asukkaiden, henkilöstön ja sidosryhmien osallistumismahdollisuuksista. Aluevaltuusto päättää palveluverkon muutoksista 26. maaliskuuta.