Murupolku

Hankkeet

Hankkeet

 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke (Tulsote)

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa uudistetaan kunnissa ja kuntayhtymissä tehtävää sosiaali- ja terveydenhuollon työtä. Tavoitteena on, että asiakas on yhden yhteydenoton päässä tarvitsemastaan avusta. Yhteydenotto voi tapahtua puhelimella, verkossa tai tulemalla paikan päälle. Hanke toimii yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten lisäksi muiden alan asiantuntijoiden ja järjestöjen kanssa. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –hankkeeseen kuuluu viisi kehittämisosa-aluetta sekä sosiaali- ja terveyskeskus- tiimi.

Lisätietoja: hankepäällikkö Merita Kautonen, merita.kautonen@omahame.fi

Tulsote-hanke soteuudistus.fi-verkkosivuilla

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hanke (Tulkoti)

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja kehittää yhtenäisiä kotona asumista tukevia palveluja Kanta-Hämeen hyvinvointialueen ikäihmisille sekä omais- ja perhehoitajille. Keskeisiä kehittämisen osa-alueita ovat hyvinvointiteknologia ja henkilöstökehittäminen.

Hankkeen tavoitteena ovat yhtenäiset kotona asumista tukevat palvelut, jotka tuotetaan asiakaslähtöisesti ja oikea-aikaisesti. Lisäksi halutaan varmistaa henkilöstön riittävä määrä ja saatavuus sekä palveluiden laadun järjestelmällinen seuranta. 

Yhtenäiset palvelut edellyttävät myös johtamisen kehittämistä sekä henkilöstön osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämistä. Lisäksi tavoitteena on kasvattaa myönteisyyttä teknologiaa kohtaan ja lisätä sen käyttöä asiakkaiden ja henkilöstön arjessa. Tähän pyritään lisäämällä tietoisuutta erilaisista teknologisista ratkaisuista ja niiden hyödyistä.

Keskiössä on asiakkaiden, omaisten ja henkilöstön osallistaminen yhteiseen kehittämiseen. Tietoisuutta palveluista ja niiden saatavuudesta lisätään kehittämällä sähköistä asiointia osana hyvinvointialueen asiakas- ja palveluohjausta.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä alueen järjestöjen ja vanhusneuvostojen kanssa. Yhteistyöverkoston ylläpito jatkuu koko hankkeen ajan ja yhteiset toimintamallit pyritään juurruttamaan osaksi Kanta-Hämeen hyvinvointialueen toimintaa.

Lisätietoja: hankepäällikkö Merita Kautonen, merita.kautonen@omahame.fi

Tulkoti-hanke sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla

RRP 2 Syli -hanke

RRP-hanke on Euroopan Unionin elpymisrahalla tehtävää sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistä.

Vastaamme korona-ajan mukanaan tuomiin haasteisiin ja tuotamme hyötyjä meille kaikille kantahämäläisille sote-palvelujen käyttäjille.

Hankkeen tavoitteet:

  • edistämme hoitotakuun toteutumista tukemalla koronavirustilanteen aiheuttaman hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa purkua
  • edistämme hoitotakuun toteutumista vahvistamalla ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista
  • otamme käyttöön hoitotakuuta edistävät palvelumuotoillut digitaaliset innovaatiot

Vuoden 2022 aikana olemme luoneet kokonaiskuvaa koronaepidemian aiheuttamasta palveluvajauksesta alueella. Samalla olemme suunnitelleet toimia vuosille 2023–2025. Hankkeen suunnitelmat sisältyvät laajempiin, tulevan hyvinvointialueen strategioihin.

Suunnitelmien avulla luomme kokonaiskuvaa asiakas- ja potilastarpeista, haavoittuvien asiakkaiden ja asukkaiden määrästä, tarpeiden luonteesta sekä tarvittavista palveluista ja toimenpiteistä:

  • vauvaperheiden palvelutarpeen selvittäminen
  • korona-aikana palveluiden ulkopuolelle jääneiden ikääntyneiden tarpeiden selvittäminen
  • pitkäaikaissairaiden hoidon tulosten arviointiin liittyvän mallin suunnitteleminen
  • hoitotakuun toteutumisen edistäminen esim. vahvistamalla ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista
  • nuorten ja nuorten aikuisten palveluun pääsyn kynnyksen madaltaminen ja sähköisten palvelujen kehittäminen
  • ammattilaisten valmiuksien kasvattaminen sähköisten palvelujen käyttäjinä
  • lähisuhdeväkivallan uhrien parempi tunnistaminen, ohjaaminen ja tukeminen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluissa

Tavoitteena on myös kehittää ja otta käyttöön pysyvämpi digitaalisten palvelujen ratkaisu asiakkaille ja ammattilaisille. Tavoite on, että asiakas löytää digitaaliset palvelut helposti keskitetysti ja voi käyttää niitä eri välineillä.

Tätä kaikkea työstämme hankkeessa monien eri alojen asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä sekä verkostoitumalla.

Lisätietoja: hankepäällikkö Saija Sorvoja, saija.sorvoja@omahame.fi

Terapiat etulinjaan Kanta-Häme (osa Sisä-Suomen hankekokonaisuutta)


Terapiat etulinjaan -toimintamalli on osa Sisä-Suomen yhteistyöalueen sote-keskusten psykososiaaliset menetelmät ja tukirakenteet -hankkeen toteutusta. Yliopistosairaaloiden ja hyvinvointialueiden yhteiskehittämishanke toteuttaa kansallista mielenterveysstrategiaa ja tukee Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmaa psykososiaalisten menetelmien käyttöönotossa. 
 
Tavoitteena on lievistä ja keskivaikeista mielenterveyden häiriöistä kärsivien ihmisten nopea pääsy vaikuttaviin hoitoihin. Terapiat etulinjaan -toimintamalli tähtää siihen, että jokaisella etulinjan sote-ammattilaisella on työkaluja tukea asiakkaan mielenterveyttä. Näin varmistetaan, että tukea saa nopeasti paikasta riippumatta. Terapiat etulinjaan -toimintamallin keskeiset osa-alueet ovat palvelujen porrastaminen, digitaaliset ratkaisut ja vaikuttavat menetelmät. 
  
Lisätietoja: Kanta-Hämeen koordinaattori Tiina Husso, tiina.husso@pirha.fi, Tulsote-hankkeen mielenterveystyön projektiasiantuntija Heidi Kemmo, heidi.kemmo@omahame.fi ja Sisä-Suomen projektipäällikkö Noora Vehmas, noora.vehmas@pirha.fi.