Navigointivalikko

Lastensuojelun sijaishuolto

Lastensuojelun sijaishuolto

Sijaishuolto tarkoittaa huostaanotetun tai kiireellisesti sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Perheesi ohjataan palvelun piiriin, mikäli ette pysty turvaamaan lapsen kasvua ja kehitystä tai lapsi omalla käyttäytymisellään vakavasti vaarantaa kasvunsa tai kehityksensä.

Sijoittaminen kodin ulkopuolelle on aina viimesijainen keino ja mahdollista vain, jos avohuollon tukitoimet eivät ole riittäviä ja sijaishuolto on lapsesi edun mukaista. Lapsi pyritään sijoittamaan ensisijaisesti omaan lähiverkostoonsa tai perhehoitoon ja mikäli nämä eivät ole mahdollisia, voi kyseeseen tulla lastensuojelulaitos.

Sijoituksen aikana pyrimme vahvistamaan lapsen kasvua ja kehitystä sekä tukemaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Työskentelymme perustuu yhdessä sosiaalityöntekijän, lapsen tai nuoren ja hänen läheisverkostonsa kanssa laadittuun asiakassuunnitelmaan. Lapsenne asioista vastaava sosiaalityöntekijä valvoo lapsen edun toteutumista ja tukee perhehoitajien tai sijaishuoltopaikan ja syntymäperheen yhteistyötä ja luo rakentavaa ilmapiiriä. Tavoitteena on perheenne jälleenyhdistäminen, eli lapsen palaaminen takaisin kotiin.

Alla olevasta sähköisestä asiointikanavasta pääset tarvittaessa tekemään lastensuojeluilmoituksen, mikäli olet huolissasi alaikäisen lapsen tai hänen perheensä tilanteesta.

Tuen tarpeen ilmoitus, lastensuojelu

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa huolesta, joka liittyy alaikäiseen lapseen tai lapsiperheeseen. Yhteydenottolomakkeen perusteella kartoitamme henkilön sosiaalihuollon tuen ja palvelujen tarvetta.

Tausta

Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshoitona tai muulla lapsen tarpeiden mukaisella tavalla. Sijaishuoltoa järjestettäessä lapsen oma mielipide on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan. Lapsella on myös oikeus pitää yhteyttä vanhempiinsa tai muihin hänelle läheisiin ihmisiin sijaishuollon aikana. Oikeutta voidaan rajoittaa vain, jos se vaarantaisi sijaishuollon tarkoituksen toteutumisen tai olisi muuten haitallista lapselle. Huostaan otettu lapsi voidaan poikkeuksellisesti sijoittaa myös vanhempansa tai muun huoltajansa hoidettavaksi enintään puoleksi vuodeksi esimerkiksi silloin, kun valmistellaan lapsen kotiinpaluuta sijaishuollon jälkeen. Sijaishuollon järjestämisestä ja kustannuksista vastaa se hyvinvointialue, joka sijoittaa lapsen. Käytännössä tämä on yleensä se hyvinvointialue, jolla lapsen kotikunta sijaitsee.


Lainsäädäntö


Lastensuojelulaki


http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2007/20070417
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417