Murupolku

Tallentavan kameravalvonnan henkilörekisteri

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen tallentavan kameravalvonnan tietosuojaseloste


Rekisterinpitäjä

Kanta-Hämeen hyvinvointialue
y-tunnus 3221307-8
Sibeliuksenkatu 2
13100 Hämeenlinna

Rekisteristä vastaava viranhaltija

Virkanimike ja nimi: Tekninen johtaja
Osoite: Parantolankatu 6, 13530 Hämeenlinna
Puhelinnumero: 03 6291 (Vaihde) 
Sähköpostiosoite: https://omahame.fi/yhteystiedot


Rekisterin yhteyshenkilö

Virkanimike ja nimi: Turvallisuuspäällikkö
Osoite: Parantolankatu 6, 13530 Hämeenlinna
Puhelin 03 6291 (vaihde)
Sähköpostiosoite: https://omahame.fi/yhteystiedot


Tietosuojavastaava

tietosuojavastaava(at)omahame.fi

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn ulkoistaminen toimeksiantosopimuksella

Ei ole

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Kanta-Hämeen hyvinvointialueen omaisuuden suojaaminen sekä turvallisuutta ja omaisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen tai selvittäminen. 

Tallentaa kuvanteita, joita voidaan käyttää, kun selvitetään sisäisesti tai yhdessä viranomaisen kanssa ilkivaltaa, rikosta, potilas- tai työturvallisuuspoikkeamaa.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän yleinen etu rekisterinpitäjän omaisuuden sekä henkilökunnan ja asiakkaiden omaisuuden ja henkilöturvallisuuden valvomiseksi ja varmistamiseksi.

Henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi ja se perustuu mm. seuraaviin säädöksiin:

EU tietosuoja-asetus (2016/679)
Tietosuojalaki (1050/2018)
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999)
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986)
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)
Rikoslaki (531/2000)
Työturvallisuuslaki (738/2002)

Kameravalvonnasta informoidaan kuvauspaikoilla näkyvillä ”Alueella tallentava kameravalvonta”-kylteillä tai tarroilla. 


Rekisterin tietoja käytetään profilointiin tai automatisoituihin yksittäispäätöksiin

Tietojen käsittelyyn ei liity profilointia tai automaattista päätöksentekoa.

Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Kuvanteita Kanta-Hämeen hyvinvointialueen käytössä olevien tai omistamien rakennusten yleisistä tiloista ja alueista (ulkoalueet, sisäänkäynnit, odotusaulat, käytävät ja porrashuoneet). 

Aikamerkinnät tulevat kameravalvontajärjestelmistä.

Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa

Manuaalista aineistoa ei synny. 

Säännönmukaiset tietolähteet

Ei ulkopuolisia säännönmukaisia tietolähteitä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Sisäisesti tietoja voidaan käsitellä häiriöiden, onnettomuuksien, vaaratapahtumien, väärinkäytösten, työtapaturmien, rikos- ja vahingonkorvaustapausten selvittämiseksi sekä turvallisemman toiminnan edelleen kehittämiseen. Viranomaisille tai yhteisöille, joilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus, tietoja luovutetaan kirjallisen ja yksilöidyn pyynnön perusteella asian vaatimassa muodossa ja laajuudessa. Tietojen luovuttajana toimii turvallisuuspäällikkö, hänen sijaisensa tai heidän luvallaan järjestelmän pääkäyttäjä.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei ole

Rekisteritietojen säilytys ja suojaus

Kameravalvontatallentimia säilytetään lukituissa tiloissa. Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö. Rekisteritietoja säilytetään 14 vuorokautta.

Kameravalvontatallenteita saavat käsitellä vain työntekijät, joiden työtehtäviin se kuuluu, työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Tietojen käsittely on valvottua. 

Sopimuskumppanit hyväksyvät tietosuojasopimuksen ja käsittelijät salassapitoa koskevan sitoumuksen.


Rekisteritietojen suojauksen ja tietoturvan toteutus

Oma Häme on huomioinut lainsäädännön edellyttämät hallinnolliset ja tekniset suojakeinot henkilötietojen suojaamiseksi henkilötietojen tietoturvaloukkauksilta.
Kameravalvonnan tallentimet säilytetään lukituissa tiloissa. Kameravalvontatallenteita saavat käsitellä vain työntekijät, joiden työtehtäviin se kuuluu, työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Tietoja käsittelevät tai katselevat työntekijät ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia, ja salassapito- ja vaitiolovelvollisuus jatkuu myös palvelussuhteen päätyttyä. Tietojen suojauksesta, säilyttämisestä ja hävittämisestä vastaa rekisterin yhteyshenkilö, turvallisuuspäällikkö.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät Kanta-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.omahame.fi/tietosuoja