Murupolku

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Mitä on hyvinvointi ja terveys? 

Hyvinvointi on ihmisen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, emotionaalista ja hengellistä hyvää oloa. Se muodostuu ihmisen itsensä, hänelle läheisten ihmisten sekä yhteiskuntapolitiikan, palvelujärjestelmän ja lähiympäristön tuloksena. Hyvinvoinnin kokemus koostuu jokaisen itselleen tärkeiksi kokemista asioista. Hyvinvointia on myös turvallinen arki.

Myös terveys on enemmän kuin vaivan tai sairauden puutetta. Jokainen määrittää terveytensä omalla tavallaan. Itsensä voi tuntea terveeksi, vaikka olisi vaikeitakin terveydellisiä haasteita tai sairauksia, joihin saa hoitoa.

Mitä tarkoitetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä?

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä (hyte) tarkoitetaan toimintaa, jonka tavoitteena on asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden ylläpito ja edistäminen, hyvinvointierojen kaventaminen, haastavien elämäntilanteiden ja sairauksien, tapaturmien ja vammojen ennaltaehkäisy sekä arjen turvallisuuden edistäminen. Oma Hämeen hyte-työ tukee hyvinvointialueen strategian ja palvelustrategian tavoitteiden mukaista toimintaa.

Mitä tarkoitetaan hyte-yhdyspintatyöllä?

Hyvinvointialueella ja Kanta-Hämeen alueen kunnilla on jaettu ja yhteinen vastuu alueen asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisestä. Kunnille ja hyvinvointialueille tehtävä on lakisääteinen, mutta myös muut tahot, kuten järjestöt, seurakunnat, yritykset ja Hämeen liitto tukevat ja edistävät omalla toiminnallaan alueen asukkaiden hyvinvointia. 

Meillä Kanta-Hämeessä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden sekä osallisuuden edistämistyötä tehdään yhteistyössä hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuspalvelujen, alueen kuntien, järjestöjen ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Parhaiten Kanta-Hämeen hyvinvointihaasteisiin kyetään vastaamaan, kun kaikkien voimavarat otetaan käyttöön ja työtä tehdään yhdessä. 

Yhdyspinnalla tarkoitetaan kahden tai useamman organisaation välistä toiminnallista yhteyttä tai liityntäpintaa, jossa korostuu yhdessä tekemisen merkitys. Hyte-yhdyspintatyön rakenteita ollaan Kanta-Hämeessä parhaillaan käynnistämässä. 

Kuntien kanssa tehtävällä puitesopimuksella sovitaan ja määritellään hyvinvointialueen ja kuntien yhteistyörakenteet, periaatteet, tavoitteet, vastuut ja työnjako. Hyvinvointi- ja terveyseroja ei voida kaventaa ilman tiivistä yhteistyötä ja yhteisiä linjauksia. Samalla tavoin myöskään kansalaisten tasa-arvoiset mahdollisuudet olla aktiivisena toimijana oman hyvinvointinsa toteuttajina eivät voi toteutua ilman yhteistyötä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on tehtävä tiivistä yhteistyötä myös hyvinvointialueen sisällä, toimialojen kesken. Se on yhtä tärkeää kuin yhteistyö kuntien kanssa.

Osallisuus on tunne siitä, että on osa jotain merkityksellistä

Osallisuuden kokemus syntyy siitä, kun tietää voivansa vaikuttaa itseään koskeviin ja yhteisiin asioihin. Osallisuuden tunne syntyy, kun tuntee kuuluvansa itselleen tärkeisiin ryhmiin ja pääsee osalliseksi yhteisestä hyvästä ja hyvinvoinnin lähteistä (esimerkiksi koulutus, toimeentulo, hyte-palvelut).

Oma Häme tarjoaa erilaisia osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia palveluissa ja päätöksenteossa yksilöille ja ryhmille. Tähän hyvinvointialueella on velvoite, koska asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan, kuten palveluihin ja päätöksentekoon. Vuonna 2023 laadittavassa osallisuusohjelmassa kuvataan, millä eri tavoilla asiakkailla, asukkailla, sidosryhmillä ja henkilöstöllä on mahdollisuuksia osallistua päätösten valmisteluun ja palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Osallisuuden tunne vahvistuu osallistumisen kautta.

Asukasosallisuudella tarkoitetaan alueen asukkaan oikeutta osallistua ja vaikuttaa alueensa päätöksentekoon ja palveluihin. Asukkaalla on oikeus saada tietoa vaikuttamismahdollisuuksistaan ja siitä, mihin päätöksiin ja toimenpiteisiin osallistuminen johtaa.

Asiakasosallisuudella tarkoitetaan henkilöiden, asiakkaiden ja asiakasryhmien mahdollisuutta vaikuttaa ja osallistua palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Asiakkaita voivat olla sekä todelliset että mahdolliset asiakkaat, jotka muodostavat palvelunantajan asiakaskunnan.

Asiakkaan osallisuudella omassa palvelussa tarkoitetaan palveluja käyttävän henkilön oikeutta tulla kuulluksi ja sopia palveluistaan yhteisymmärryksessä ammattihenkilöstön kanssa. Oletuksena on, että kun asiakkaat osallistuvat palveluiden kehittämiseen, saadaan laadukkaampia ja asiakkaiden tarpeita paremmin vastaavia palveluja. Osallisuutta edistäessä erityinen huomio tulee kiinnittää kaikista heikoimmassa asemassa oleviin kohderyhmiin.


Asukkailla, asiakkailla, henkilöstöllä sekä yhteistyötahojen osallisuudella on tärkeä rooli hyvinvointialueen toiminnassa ja sen kehittämisessä. Asukkaiden, asiakkaiden ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien edistämistä tulee tehdä suunnitelmallisesti ja nähdä asukkaat hyvinvointialueiden keskeisenä voimavarana. 

Asiakastyytyväisyyden mittaaminen tai asiakaspalautteen integroiminen toiminnan kehittämisen prosesseihin eivät yksin riitä kehittämään hyvinvointialueen asukkaiden itsehallintoa tai kannustamaan asukkaita aktiiviseen ja monipuoliseen osallistumiseen. Laaja-alaisen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämistä Kanta-Hämeen hyvinvointialueella tukee vuoden 2023 aikana työstettävä osallistumisen ohjelma.

Hyte- ja yhdyspintatiimi

Oma Hämeen hyte-tiimiin kuuluu tällä hetkellä: yhteysjohtaja, kehittämisjohtaja, kehittämispäällikkö, hyvinvoinnin edistämisen päällikkö sekä osallisuus- ja yhdyspintapäällikkö. Lisäksi elokuussa hyte-tiimi kasvaa kolmella koordinaattorilla, osallisuuden-. ehkäisevän päihdetyön ja elintapaohjauksen ammattilaisilla.

Mitä hyte- ja yhdyspintatiimissä tehdään? 
•    Hyvinvoinnin, terveyden ja (arjen) turvallisuuden edistäminen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluissa (hyte -sotessa)
•    Hyvinvoinnin, terveyden ja (arjen) turvallisuuden edistäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa (hyte-yhdyspintatyö kuntien kanssa + yhteistyö muiden keskeisten sidosryhmien kanssa) 
•    Järjestöyhteistyö
•    Osallisuus ja vaikuttaminen (mukaan lukien vaikuttamistoimielimet)
•    Hankeyhteistyö
•    Hyte- ja yhdyspintatiimi johtaa ja koordinoi hyvinvointialueen sisäistä (integraatio) ja alueellista hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämisen kokonaisuutta. 
•    Hyte-työ on keskeinen osa hyvinvointialueen strategiaa ja palvelustrategiaa
 

Keskeiset asiakirjat

Keskeiset asiakirjat:

Kanta-Hämeen alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma vuosille 2021-2024

Kanta-Hämeen alueellinen hyvinvointiraportti 2022

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen, kuntien ja Hämeen liiton yhteinen puitesopimus 

 

Lisätietoja antavat:

Jaana Hymmi
päällikkö, osallisuus ja yhdyspinnat
jaana.hymmi(at)omahame.fi
050 410 4303

Päivi Niiranen
yhteysjohtaja
paivi.niiranen(at)omahame.fi
050 349 3149

Anitta Leinonen
hyvinvoinnin edistämisen päällikkö
anitta.leinonen(at)omahame.fi
050 452 6547

Tuula Salminen
kehittämispäällikkö
tuula.salminen(at)omahame.fi
050 562 6202

Teija Suorsa-Salonen
kehittämisjohtaja
teija.suorsa-salonen(at)omahame.fi
040 330 6610

Anna Kenni
ehkäisevän päihdetyön koordinaattori
anna.kenni(at)omahame.fi
040 684 0439

Anna Erkamo
osallisuuskoordinaattori
anna.erkamo(at)omahame.fi
040 564 6514

Marianna Suonpää
elintapaohjauksen koordinaattori
marianna.suonpaa(at)omahame.fi
040 828 0557