Murupolku

Sosiaalihuollon asiakasrekisteri

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen sosiaalihuollon asiakasrekisteri 


Rekisterinpitäjä

Kanta-Hämeen hyvinvointialue
y-tunnus 3221307-8
Viipurintie 1–3
​​​​​​​13200 Hämeenlinna

Rekisteristä vastaava viranhaltija

Perhe-, vammais- ja sosiaalipalveluiden toimialajohtaja Marika Paasikoski-Junninen
Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Rekisterin yhteyshenkilö

Riikka Lammintausta-Mäkelä, tulosaluejohtaja/perhekeskuspalvelut
Taija Ylätalo, tulosaluejohtaja/lastensuojelu
Jaana Paasikangas, tulosaluejohtaja/sosiaalipalvelut
Johanna Pulkkinen, tulosaluejohtaja/vammaispalvelut
Marjo Mutanen, tulosaluejohtaja/päivystykselliset sosiaalipalvelut
Jorma Haapanen, toimialajohtaja/ikäihmisten palvelut

Tietosuojavastaava

Sähköposti: tietosuojavastaava(at)omahame.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen asiakasrekisterin sisältämiä henkilötietoja käytetään

 • asiakkaan palveluiden ja hoidon järjestämiseen, suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan
 • hyvinvointialueen toiminnan tilastointiin ja seurantaan
 • hyvinvointialueen toiminnan kehittämiseen ja laadun parantamiseen
 • asiakkaan palveluiden ja hoidon kustannusten laskutukseen
 • sosiaalihuollon ammattihenkilöiden toiminnan valvontaan
 • tieteelliseen tutkimus- ja opetustoimintaan.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi ja se perustuu mm. seuraaviin säädöksiin:

 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679
 • Tietosuojalaki (1050/2018)
 • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023)
 • Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015)

Sekä muuhun sosiaalihuollon erityislainsäädäntöön, joka on kuvattu sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla.

Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Asiakasrekisteri koostuu asiakkaan palvelun, hoidon ja tutkimuksen järjestämisessä ja to-teuttamisessa käytettävistä, laadituista tai saapuneista asiakirjoista tai teknisistä tallenteis-ta, jotka sisältävät muun muassa:

 • asiakkaan yksilöimiseksi tarvittavia tietoja, esimerkiksi nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot
 • asiakkaan nimeämän yhteyshenkilön ja hänen yhteystietonsa
 • alaikäisen asiakkaan huoltajan tietoja
 • asiakkaan hoidon ja tutkimuksen kannalta välttämättömiä asiakastietoja
 • asiakasmaksujen käsittelyn vaatimia tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tiedot kerätään asiakkaalta itseltään ja hänen omaisiltaan, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöltä, muilta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiltä, viranomaisilta sekä Digi- ja väestötietovirastolta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakastietoja luovutetaan

 • palveluihin ja hoitoon liittyen muille sosiaalihuollon toimintayksiköille lainsäädäntöön tai suostumukseen perustuen
 • palveluihin ja hoitoon liittyen terveydenhuoltoon suostumukseen tai lainsäädäntöön perustuen
 • lainsäädännön perusteella valtakunnallisiin rekistereihin tutkimus-, suunnittelu- ja ti-lastointitarkoituksiin sekä viranomaisille, vakuutusyhtiöille ja -laitoksille
 • tarvittaessa laskutukseen liittyen viranomaisille, esimerkiksi maksuhäiriöiden yhtey-dessä ulosottotoimenpiteitä suorittaville
 • tieteelliseen tutkimukseen tietoluvan perusteella
 • asiakkaalle itselleen.

Viranomaisille tai yhteisöille, joilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus, tietoja luovutetaan kirjallisen ja yksilöidyn pyynnön perusteella asian vaatimassa muodossa ja laajuudessa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietojärjestelmien huoltoyhteydet voivat ulottua Euroopan unionin tai Euroopan talousalu-een ulkopuolelle. Huoltoyhteydet ovat erittäin rajoitettuja, ja sallittuja vain palvelin- ja järjes-telmätoimittajille.

Rekisteritietojen säilytys 

Sähköiset tiedot säilytetään lakisääteisten säilytysaikojen mukaisesti Kanta-Hämeen hyvinvointialueen asiakastietojärjestelmissä ja sähköisessä arkistossa.

Paperiaineisto säilytetään lakisääteisten säilytysaikojen mukaisesti Kanta-Hämeen hyvinvointialueen asiakas- ja potilastietoarkistoissa.

Tietojen suojaamisen periaatteet

Tietoverkkojen ja -järjestelmien suojaus, tilaturvallisuuden varmistaminen ja kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja tietojärjestelmien käytön valvonta sekä riskienhal-linta.
Tietojen suojauksesta, säilyttämisestä ja hävittämisestä vastaa rekisterin vastuuhenkilö, Perhe-, vammais- ja sosiaalipalveluiden toimialajohtaja.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät Kanta-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivuilta.