Murupolku

Oma Häme -sovelluksen käyttöehdot

Oma Häme -sovelluksen ja asiointialustan käyttöehdot 2.10.2023

 

1. Yleistä 

Oma Häme -mobiilisovellus ja asiointialusta on Kanta-Hämeen hyvinvointialueen ja Istekki Oy:n ylläpitämä sähköinen asiointipalvelu. 

Tähän viitataan tässä asiakirjassa jäljempänä termillä ”palvelu”. 

Kanta-Hämeen hyvinvointialueeseen ja Istekkiin yhdessä viitataan tässä asiakirjassa jäljempänä termillä ”palveluntuottaja”. 

Oma Häme- mobiilisovellus/asiointialusta on tarkoitettu ensisijaisesti Kanta-Hämeen hyvinvointialueen asukkaille. Asukkaaseen viitataan tässä asiakirjassa jäljempänä termillä ”käyttäjä”. 
Palvelu sisältää ja sen kautta on saavutettavissa myös Kanta-Hämeen hyvinvointialueen yhteistyökumppaneiden, jäljempänä kukin erikseen ”Yhteistyökumppani”, tuottamia aineistoja ja palveluita. Palveluntuottajaan ja yhteistyökumppaneihin yhdessä viitataan tässä asiakirjassa jäljempänä termillä ”Palveluntarjoajat”. 

Oma Häme -palvelun käyttäminen edellyttää, että palveluun rekisteröitynyt käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaa ehtoja. Käyttäjän on tutustuttava ehtoihin huolellisesti ennen Palvelun käyttöönottamista. Käyttäjän on hyväksyttävä palvelun käyttöehdot ja annettava sähköisen asioinnin suostumus käyttöönoton yhteydessä voidakseen käyttää Palvelua.  Palvelun käyttöehtoihin ja sähköisen asioinnin suostumukseen viitataan tässä asiakirjassa jäljempänä termillä ”Sopimus”. Palvelun käyttö on käyttäjälle maksutonta. 

2. Palveluntuottajan yhteystiedot 

Kanta-Hämeen Hyvinvointialue (Oma Häme) 
Sibeliuksenkatu 2 
13100 HÄMEENLINNA 
 
Teknisestä ylläpidosta vastaa: 
Istekki Oy 
Viestikatu 3 
70600 Kuopio 
017 618 0700 (vaihde)

3. Palvelun tarkoitus ja käyttäjän rooli 

Palvelu on tarkoitettu käyttäjän omien terveystietojen ja henkilötietojen hallintaan siinä laajuudessa kuin se kulloinkin on palvelun puitteissa mahdollista. Palveluntuottajalla on yksinomainen oikeus päättää, missä laajuudessa ja minkä sisältöisenä se käyttäjälle palvelun tarjoaa. Palvelun kautta käyttäjällä on esimerkiksi mahdollisuus tarkastella ajanvarauksiaan ja täydentää terveyteensä liittyvää tietoa. 
 
Palvelua ei ole tarkoitettu käytettäväksi korvaamaan terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamaa lääketieteellistä tutkimusta tai terveydentilan arviointia, eikä palvelu esimerkiksi sisällä kaikkea käyttäjästä potilasrekisteriin tallennettua tietoa. Tietyt palvelun ominaisuudet tai toiminnallisuudet voivat mahdollistaa terveydentilan arviointia koskevan vuorovaikutuksen käyttäjän ja terveydenhuollon ammattihenkilön (esimerkiksi hoitaja tai lääkäri) välillä. Tällaisen vuorovaikutuksen kautta saatuja ja toimitettuja Käyttäjää koskevia tietoja voidaan soveltuvan lainsäädännön sallimalla tavalla tallentaa palvelusta erilliseen potilastietojärjestelmään. 

Käyttäjä on sähköisen asioinnin suostumukseen perustuen velvollinen käyttämään palvelua näiden käyttöehtojen, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, kansallisen lainsäädännön, viranomaismääritysten ja hyvän tavan mukaisesti ja on vastuussa näiden vastaisesta palvelun ja sen sisältämän aineiston käytöstä palveluntarjoajalle, tai kolmansille osapuolille aiheutuneesta vahingosta. Palveluntuottajalla on oikeus estää palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että palvelua käytetään hyvän tavan tai lain vastaisesti. 
 
Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston julkaisemiseen tai levittämiseen ilman oikeudenhaltijan lupaa, taikka muuten tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista Palveluntarjoajalle tai kolmansille osapuolille. 
Käyttäjä vastaa kaikesta sähköisen asioinnin suostumuksen, palvelun käyttöehtojen, lain ja hyvän tavan vastaisesta palvelun käytöstä palveluntarjoajille sekä kolmansille osapuolille, tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttamastaan vahingosta täysimääräisesti. 

4. Käyttöoikeus 

Käyttäjä ei saa näiden käyttöehtojen mukaisesti mitään muita oikeuksia, kuin oikeuden käyttää Palvelua. 

5. Rekisteröityminen ja palvelun käyttö 

Palvelun käyttäjäksi voi rekisteröityä ainoastaan luonnollinen henkilö. Palvelu on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmansille osapuolille. Palvelun käyttäjäksi rekisteröidyttäessä ja aina Palveluun kirjauduttaessa Käyttäjän tiedot voidaan hakea Väestötietorekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä. Tiedot voidaan myös saada alkuperäisestä tunnistuslähteestä esim. pankin tunnistuspalvelusta. Käyttäjä voi ylläpitää matkapuhelinnumeroaan sekä sähköpostiosoitettaan palvelussa. Näitä tietoja voidaan käyttää sähköisen asioinnin välineinä, kuten sähköpostiherätteiden, tekstiviestien ja hoitotyytyväisyyskyselyitten lähettämiseksi. 

Palveluun kirjautuminen ja käyttäminen edellyttävät aina vahvan tunnistautumismenetelmän käyttöä. Palveluun tunnistaudutaan tietoturvallista Suomi.fi-tunnistusta käyttämällä. Suomi.fi-tunnistus on väestötietorekisterikeskuksen kehittämä ja ylläpitämä palvelu. Oma Häme palveluntuottajat eivät vastaa edellä mainitun palvelun toiminnasta. 

Palvelun käyttö edellyttää, että käyttäjä hyväksyy ja noudattaa käyttöehtoja ja mahdollisia palvelukohtaisia lisäehtoja. Palvelua saa käyttää vain yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Käyttäjä ei saa muulla tavoin hyödyntää palvelua tai sen osia ilman Kanta-Hämeen hyvinvointialueen kirjallista lupaa. Kanta-Hämeen hyvinvointialue pidättää itsellään oikeuden evätä palvelu käyttäjältä. 
 
Käyttäjä vastaa Palvelun kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä Palvelun kautta mitään epäasiallista aineistoa ja että hänen Palvelussa julkaisemansa aineisto on lain ja hyvän tavan mukaista eikä loukkaa toisen osapuolen oikeutta, ja että Käyttäjällä on oikeus mainittuun toimintaan. 
 
Käyttäjä voi tallentaa palveluun yhteystietojensa lisäksi omaan terveyteensä ja hyvinvointiinsa liittyviä tietojaan kuten vastaanottokäynteihin liittyviä esitietoja sekä tietoja elintavoistaan. Käyttäjän tallentamat tiedot ovat Kanta-Hämeen hyvinvointialueen terveydenhuollon ammattihenkilöiden saatavilla. 

6. Viestien välittäminen 

Käyttäjä antaa Oma Häme käyttöehdot hyväksyessään yleisen suostumuksen siihen, että Palveluntarjoaja saa toimittaa hänelle viestejä sähköisesti asiointipalveluun, tai tekstiviestillä tai puhelimitse Käyttäjän antamaan numeroon. Käyttäjän tulee tallentaa Oma Häme sähköiset yhteystietonsa (sähköpostiosoite ja matkapuhelinnumero) saadakseen jompaankumpaan tai molempiin ilmoituksen (”heräteviesti”) saapuneesta viestistä tai muusta tiedosta. 

Oma Häme toimitetut viestit säilytetään Palvelussa. Käyttäjä vastaa itse viestien ja liitetiedostojen tallentamisesta omalle tietokoneelle tai muuhun sähköiseen tallennuspaikkaan. Palveluntarjoaja vastaa sopimustiedon lainmukaisesta käytöstä ja tallentamisesta. Palveluntarjoajilla on velvollisuus arkistoida alkuperäiset asiakirjat joko paperiasiakirjoina tai sähköisessä muodossa viranomaisasiakirjojen arkistointia koskevien määräysten mukaisesti. 

Viestit voivat sisältää linkkejä, joiden oikeellisuudesta vastaa linkin lähettäjä. Linkki voi johtaa tiettyyn sähköiseen dokumenttiin, Palveluun tai muuhun lähettäjän määrittelemään paikkaan. Linkki voi johtaa muun Yhteistyökumppanin palvelimelle sikäli, kun tämä muutoin on sallittua. 

7. Tekijänoikeus 

Palvelun sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeudella suojattuja. Kaikki Palvelun käyttöoikeudet, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kuuluvat Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle ja/tai Yhteistyökumppaneille tai muille kolmansille osapuolille. 
Palvelun tai Palvelussa saatavissa olevan aineiston kopioiminen, tulostaminen, levittäminen, välittäminen, muuttaminen, linkittäminen muille verkkosivuille ja kaikenlainen muu kaupallinen hyödyntäminen tai yleisön saataville saattaminen ilman Palveluntarjoajan kirjallista lupaa on kielletty. Käyttäjä saa kuitenkin tulostaa ja tallentaa Palvelun tai Palvelusta saatavilla olevaa aineistoa omaa yksityistä käyttöään varten. 

Käytettäessä Palvelua Sopimuksen sallimassa laajuudessa on aina mainittava Kanta-Hämeen hyvinvointialue ja/tai Yhteistyökumppanin nimi. Palvelun käyttö tietopalvelutarkoituksiin on kielletty. Mitä edellä on sanottu, koskee myös Käyttäjälle Palvelun kautta lähetettyä aineistoa. 

8. Vastuut ja velvollisuudet 

Kanta-Hämeen hyvinvointialue ja Istekki Oy ylläpitävät Palvelua ja tuottavat osittain sen sisällön. Palveluntarjoajan Palvelussa esitettävien tietojen oikeellisuus, täsmällisyys, luotettavuus ja käytettävyys on pyritty varmistamaan ennen julkaisemista huolellisesti ja Palvelun sisältämien tietojen oikeellisuus ja toiminnallisuus tarkistetaan säännöllisesti. Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on toimiva yhteys ja riittävät tekniset valmiudet ja ohjelmat Palvelun käyttöön. Käyttäjä vastaa myös käyttämiensä laitteiden ja ohjelmien turvallisuudesta ja toimivuudesta sekä kaikista Palvelun käytön aiheuttamista kustannuksista. Käyttäjä vastaa Palveluun ilmoittamansa matkapuhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen oikeellisuudesta. 

Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan tunnistetietojensa salassapidosta. Käyttäjä vastaa kaikesta tunnistetiedoillaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, maksuista, velvoitteista ja seuraamuksista. 
 
Palvelu sisältää ja sen kautta on saavutettavissa myös Yhteistyökumppaneiden ja/tai Käyttäjän itsensä tuottamaa sisältöä ja palveluita, joista kukin Yhteistyökumppani ja/tai Käyttäjä vastaa itse. Palveluntuottaja ei vastaa Palvelusta löytyvästä tai sieltä linkitetystä Yhteistyökumppaneiden tai Käyttäjän tuottamasta ja julkaisemasta sisällöstä tai tarjoamasta palvelusta. 
Palveluntarjoaja ei takaa Palvelun keskeytymätöntä ja virheetöntä toimintaa. Palvelu tarkistetaan säännöllisesti toimintahäiriöiden estämiseksi. Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelun toiminta sen muutoksen, uudistuksen, huolto- ja asennustöiden taikka niiden kaltaisten Palveluun liittyvien muiden syiden vuoksi, taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Käyttökatkoksista pyritään ilmoittamaan käyttäjille mahdollisimman ajoissa yleisellä ilmoituksella palvelun etusivulla. 
 
Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjille tai kolmansille osapuolille Palvelun mahdollisesti sisältämistä asiallisista tai teknisistä virheistä tai puutteellisuuksista tai Palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista, johtuivatpa nämä virheet erehdyksestä, Palvelun tai tietoliikenneyhteyksien toimintahäiriöistä, huoltotöistä tai muusta syystä. 
Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä, toimintaa ja saavutettavuutta palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä rajoituksetta parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina. 
 
Oma Häme -asiointipalvelun kautta tapahtuva terveydenhuollon ammattihenkilön antama ohjaus, neuvonta ja palveluun ohjaus on potilaslain (785/92) alaista toimintaa. Käyttäjän potilastietoja voidaan sähköisen asioinnin sopimuksen perusteella katsoa, jos se on asianmukaisen ohjauksen ja neuvonnan kannalta tarpeellista. 

9. Henkilötietojen käyttö 

Kanta-Hämeen hyvinvointialue kerää rekisteröityneen Käyttäjän antamia henkilötietoja (nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) ja Käyttäjän Palvelun käyttöä koskevia tietoja henkilörekisteriin Oma Hämeen asiointipalveluun. Tietoja voidaan käyttää Kanta-Hämeen hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen, sekä tilastolliseen tutkimukseen. Kanta-Hämeen hyvinvointialue ei luovuta Käyttäjästä keräämiään tietoja ulkopuolisille ilman laissa olevaa perustetta. 
 
Käyttäjien henkilötietoja käsitellessään Kanta-Hämeen hyvinvointialue noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tiedonkäsittelytapaa. 
 
Tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle. Lisätietoja osoitteessa Rekisteröidyn oikeudet - Oma Häme (omahame.fi) sekä Oma-Häme asiointipalvelun tietosuojaselosteesta. 
 
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. 
Tarkastuspyyntö tai korjauspyyntö osoitetaan rekisterin vastuuhenkilölle. Tietojen korjaamisesta päättää rekisterin vastuuhenkilö. 

10. Tietoturva 

Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Palvelun ylläpitäjä järjestää Palvelun tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti, sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Palvelussa käsiteltävät tunnistetiedot välitetään aina vahvaa salausta käyttäen. 

11. Käyttöehtojen muutos 

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja yksipuolisesti milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Muutos tulee voimaan Palveluntarjoajan ilmoittamasta ajankohdasta lukien. Mikäli käyttäjä ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja, hän voi kieltäytyä hyväksymästä niitä peruuttamalla sähköisen asioinnin suostumuksen omassa profiilissaan.