Murupolku

Asiakasmaksut

Asiakasmaksut

Tietoa asiakasmaksuista

Sivua muokataan parhaillaan.

Voit tarkastella sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja sekä pelastustoimen maksuja asiakasmaksujen ohjekirjasta.

Jos sinulla on Oma Hämeen laskuun liittyviä kysymyksiä, soita laskultasi löytyvään puhelinnumeroon. 

Tuettu asuminen, vammaispalvelut 

Tuetun asumisen toteuttamiseksi järjestetty asumisohjaus tai vastaava palvelu on saajalleen maksutonta. 

Tuettu asuminen, mielenterveys- ja päihdepalvelut 

Tuetun asumisen toteuttamiseksi järjestetty sosiaaliohjaus on saajalleen maksutonta 

Lyhytaikainen ympärivuorokautinen palveluasuminen: 

42,00 €/hoitopäivä 

22,80 €/osavuorokautinen ympärivuorokautinen palveluasuminen 

Palvelu voidaan järjestää myös päivä- tai yöhoitona.  

11,60 €/omaishoidonvapaavuorokausi peritään lakisääteisiltä omaishoitajan vapaapäiviltä. 

Lyhytaikainen ympärivuorokautinen palveluasuminen ei kerrytä terveydenhuollon maksukattoa. 

Lyhytaikainen ympärivuorokautinen palveluasuminen, vammaispalvelut  

Ympärivuorokautinen lyhytaikainen asumispalvelu, asumisen arviointijaksot ja asumisvalmennus. Kesto yhtäjaksoisesti enintään kolme (3) kuukautta. 

16 vuotta täyttäneiltä peritään vammaispalvelulain tai kehitysvammalain mukaisena asiakasmaksuna 32,00 € / vrk. Asiakasmaksu sisältää ylläpidon, ateriat ja asumiskulut. 

Alle 16-vuotiailta ei peritä asiakasmaksua ympärivuorokautisesta lyhytaikaisesta asumispalvelusta. 

Osavuorokautinen lyhytaikainen asumispalvelu/huolenpito, yli neljä (4) tuntia, ei yön yli kestävä palvelu. 

16 vuotta täyttäneiltä osavuorokautisesta lyhytaikaisesta asumispalvelusta/huolenpidosta, yli neljä (4) tuntia, peritään vammaispalvelulain tai kehitysvammalain mukaisena asiakasmaksuna 16,00 € / päivä. Asiakasmaksu sisältää ylläpidon, ateriat ja asumiskulut. 

Osavuorokautinen lyhytaikainen asumispalvelu/huolenpito (alle 4 h) 

Alle neljän (4) tunnin osavuorokautisesta lyhytaikaisesta asumispalvelusta/ huolenpidosta ei peritä asiakasmaksua. 

Lyhytaikainen ympärivuorokautinen palveluasuminen, mielenterveys- ja päihdepalvelut: 

Päihdehuollon lyhytaikainen asuminen 

22,80 €/hoitopäivä 

Mielenterveyskuntoutujien lyhytaikainen asuminen 

22,80 €/hoitopäivä 

Ateriamaksut 

18,10 €/vuorokausi 

Ateriapäivä sisältää aamupalan, lounaan, päiväkahvin, päivällisen ja iltapalan. 

Ateriahinnat eriteltyinä: 

 • aamupala 2,70 € 
 • lounas 7,00 € 
 • päiväkahvi 1,60 € 
 • päivällinen 4,50 € 
 • iltapala 2,30 € 

Ateriamaksu kuukaudessa 550,24 €. 

Kotiin toimitetut ateriat: 

10,50 €/ateria 

Maksu on sama kotiin toimitetussa kylmässä ja lämpimässä ateriassa. 

Ambulanssilla kuljetettavalta potilaalta peritään laskusta 25 euron omavastuuosuus. Tehtävistä, joissa potilasta ei päädytä kuljettamaan ambulanssilla terveydenhuollon pisteeseen, ei lähetetä laskua. Edellä mainitusta poikkeavat ne tehtävät, joissa potilaan tutkimuksella ja hoidolla on vältetty käynti terveydenhuollon päivystyksessä.

Erityishuoltolain mukaiseen toimintaan liittyvät kuljetukset ovat maksuttomia. Erityishuoltolain mu-kaisessa työ- ja päivätoiminnassa asiakasmaksuna peritään 18-vuotta täyttäneiltä ateriamaksu toteu-tuman mukaan: 

 • 2,70 € aamupala/iltapala 
 • 7,00 € lounas 
 • 1,60 € välipala/päiväkahvi 

Jos ostopalveluna toimivan toimintayksikön ylläpitomaksu on määritelty pienemmäksi, peritään sinulta ylläpitomaksu toimintayksikön määrittämän todellisen ylläpitokustannuksen mukaisesti. 

Alle 18-vuotiailta ei peritä ateriamaksuja koulujen loma-ajan toiminnasta. 

Kuntoutus ja terapiat 

 • 11,60 €/käynti 

Maksu peritään sinulta terveydenhuollon ammattihenkilön antamasta  

 • fysioterapiasta  
 • neuropsykologisesta kuntoutuksesta  
 • ravitsemusterapiasta  
 • jalkojenhoidosta (jalkaterapiasta)  
 • puheterapiasta  
 • toimintaterapiasta ja muusta niihin rinnastettavasta toimintakykyä 

Terveydenhuollon sarjassa annettava hoito 

 • 11,60 € / käynti 

Sarjahoitoa on hoito, joka toteutetaan samankaltaisena vähintään 3 kertaa, eikä hoitojen väliin jäävä aika ylitä kahta viikkoa tai jos hoidollisista syistä hoito toistetaan harvemmin kuin kerran kahdessa viikossa. 

Sarjahoidon maksua ei peritä: 

 • Mielenterveystyön sarjahoidosta kuten psykoterapiakäynneistä 
 • Perusterveydenhuollossa toteutetusta hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoidosta 

Tilapäiset ja lyhytkestoiset kotona annettavat palvelut 

9,60 €/vuorokausi kotihoidon arviointijakso 

Peritään vuorokausilta, joissa sinuun asiakkaana on oltu yhteydessä esim. käynnin tai etäkäynnin muodossa. 

Arviointijakson pituus on enintään neljä (4) viikkoa. 

Tilapäinen kotihoito ja kotisairaanhoito 

12,20 €/käynti 

Maksimimaksu 24,40 €/vuorokausi 

Jatkuva ja säännöllinen kotihoito 

Säännöllisestä kotihoidosta sinulta peritään tuloihin perustuva kuukausimaksu. Säännöllisen kotihoidon maksu peritään, jos palvelu on kestänyt vähintään kaksi kuukautta tai palvelun arvioidaan kestävän vähintään kaksi kuukautta, ja jos saat palvelua vähintään kerran viikossa. 

Säännöllisen kotihoidon maksu määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntiesi määrän, maksukykysi ja perhekoon mukaan. Kuukausimaksu määritellään oheisen taulukon mukaisesti. Maksuna peritään maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä bruttotuloista. 

Perhekoon mukaiset kotihoidon maksuttomuuden ylärajat: 

Henkilömäärä 1 – tuloraja 598,00 euroa / kk 

Henkilömäärä 2 – tuloraja 1103,00 euroa / kk 

Henkilömäärä 3 – tuloraja 1731,00 euroa / kk 

Henkilömäärä 4 – tuloraja 2140,00 euroa / kk 

Henkilömäärä 5 – tuloraja 2591,00 euroa / kk 

Henkilömäärä 6 – tuloraja 2976,00 euroa / kk 

Lisätietoja huomioitavista tuloista ja tuloista tehtävistä vähennyksistä löydät Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut sekä pelastustoimen maksut 1.1.2023 alkaen Kanta-Hämeen hyvinvointialueella - ohjekirjasta, kappaleesta 6 (Jatkuva ja säännöllinen kotona annettava palvelu kotihoito). 

Palvelukäyntejä voidaan mahdollisuuksien mukaan tehdä osin virtuaalikäynteinä, joka lasketaan välittömään asiakasaikaan ja kotihoidon tunteihin. Virtuaalikäynnin mahdollistavasta laitteesta sinulta ei peritä kuukausimaksua. Mikäli kotihoidon toteuttamiseen tai hoitajan tekemiä käyntejä korvaamaan käytetään muita teknisiä järjestelmiä, niin teknisistä järjestelmistä sinulta ei peritä erillistä maksua (esimerkiksi lääkeautomaatti). 

Mikäli lääkehoidossasi käytetään koneellista annosjakelua, lisätään palvelusta aiheutuvat tunnit kotihoitosi tunteihin. 

Asiointi- tai kauppapalvelu

12,20 €/kerta 

Vaatehuoltopalvelu: 

12,20 €/koneellinen 

Peseytymispalvelu: 

12,20 €/kerta 

Hinta ei sisällä kuljetusta. Kuljetuksesta peritään erillinen maksu 3,50 €/yhdensuuntainen matka. 

Lääkeautomaatti ei-säännöllisen kotihoidon asiakkaille: 

20,00 €/kuukausi, sisältäen lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun 

Jos lääkehoitosi edellyttää lisäksi kotihoidon käyntejä, peritään niistä tilapäisen kotihoidon maksu (12,20 €/käynti, maksimimaksu 24,40 €/vuorokausi) 

Turva-auttajakäynti

12,20 €/käynti 

Maksu peritään hyvinvointialueen tuottamasta turva-auttajakäynnistä vuorokauden ajasta riippumatta. 

Turvapuhelinlaitteet ja turvahälytysten vastaanotto: 

Turvapuhelinlaitteet ja turvahälytysten vastaanoton asiakkaat hankkivat Kanta-Hämeen hyvinvointialueella yksityiseltä palveluntuottajalta nykytilanteessa. Yksityinen palveluntuottaja toimittaa turva-puhelinlaitteet ja mahdolliset lisälaitteet sekä laskuttaa ne suoraan asiakkaalta. 

Sinun on mahdollisuus hankkia perinteisen turvapuhelimen ohella myös muita turvallisuuteen liittyviä laitteita. Näistä sovit itse palveluntuottajan kanssa ja palveluntuottaja laskuttaa sinua. 

Poikkeuksena on Hausjärvi, joka laskuttaa asiakkailtaan laitevuokran 27 € /kk (2G) tai 39 €/kk (4G) sekä asiakkaan käyttämät mahdolliset lisälaitteet, joiden kuukausivuokra vaihtelee laitteesta riippuen 7,50–46,50 €/kk. 

Turvapuhelinlaitteiden ja turvahälytysten vastaanoton kokonaisuus asiakasmaksut mukaan lukien yhdenmukaistetaan vuoden 2023 aikana. 

Fysioterapeutin ryhmätoiminta: 

30,00 €/ 10 viikkoa kestävä jakso 

Toteutetaan Hämeenlinnassa. 

Säännöllisen kotihoidon asiakkaille ryhmätoiminta sisältyy säännöllisen kotihoidon maksuun. 

Kuljetuksesta peritään erillinen maksu 3,50 €/yhdensuuntainen matka. 

Kuntosalimaksut: 

 • 35 €/kausi, ohjatut ryhmät 
 • 15 €/kausi, ei-ohjatut vuorot 
 • 5 €/käynti, ohjattu vuoro 

Toteutetaan Forssan seudulla. 

Lapsiperheiden kotipalvelu on Kanta-Hämeen hyvinvointialueella asiakkaalle maksutonta. 

Lapsiperheiden kotipalvelua voit saada palvelutarpeen ja palvelun kriteerien mukaan. 

Maksu voidaan periä harkinnanvaraisesti palveluista aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi. Perittävä maksu voi olla enintään 1860,20 euroa kuukaudessa. Enimmäismaksu on lapsen elatuksesta annetun lain 1-3 § perusteella määräytyvän elatusavun suuruinen. 

Sijoituksen alkaessa vanhempien kanssa tehdään ensisijaisesti lasta koskeva elatussopimus, jossa maksu määräytyy vanhemman elatuskyvyn mukaan. Mikäli vanhempi kieltäytyy tekemästä elatussopimusta, niin elatusavun vahvistamista haetaan käräjäoikeudesta. Kustannusten korvaamiseksi voidaan periä kohtuulliseksi katsottu maksu myös muista lapsen tai nuoren tuloista, korvauksista tai saamisista. 

Maksun suuruutta arvioitaessa otetaan huomioon mm. vanhemman ikä, työkyky ja mahdollisuus osallistua ansiotyöhön, käytettävissä olevien varojen määrä sekä muu elatusvastuu. Lapselta tai nuorelta voidaan periä ja nostaa lapselle tulevat elatusavut siltä ajalta, jolloin lapsi saa perhehoitoa, laitoshuoltoa tai asumispalveluja. Elatusavuilla korvataan asumisen kustannuksia.  

Sijoituksen alkaessa vanhempien kanssa tehdään ensisijaisesti lasta koskeva elatussopimus, jossa maksu määräytyy vanhemman elatuskyvyn mukaan. Mikäli vanhempi kieltäytyy tekemästä elatussopimusta, niin elatusavun vahvistamista haetaan käräjäoikeudesta. Kustannusten korvaamiseksi voidaan periä kohtuulliseksi katsottu maksu myös muista lapsen tai nuoren tuloista, korvauksista tai saamisista.  

Lapsen tai nuoren tuloista, korvauksista tai saamista varataan kalenterikuukausittain vähintään 40 % lapsen/nuoren itsenäistymisvaroiksi ja enintään 60 % käytetään hoidon korvaukseksi. Itsenäistymisvarojen määrää laskettaessa lapsilisää ei oteta huomioon. Vanhemmille määrätyt asiakasmaksut eivät kerrytä lapsen/nuoren itsenäistymisvaroja. 

Lääkärin vastaanotto terveysasemalla 

 • 20,90 €/käynti  

Maksu peritään sinulta kolmelta ensimmäiseltä lääkärikäynniltä kalenterivuoden aikana, sisältäen sekä etävastaanottona että paikan päällä tapahtuvat käynnit. 

Lääkärikäyntimaksu peritään sinulta myös todistus- ja lausuntokäyntien yhteydessä.  

Lääkärin vastaanoton käyntimaksua ei kuitenkaan peritä 

 • Alle 18-vuotiailta 
 • Rintamaveteraanitunnuksen omaavilta asiakkailta 

Lääkärin tekemä työttömän terveystarkastuksen ensimmäinen käynti on maksuton, jos terveydenhoitaja/sairaanhoitaja on ohjannut asiakkaan lääkärin vastaanotolle.  

Terveydenhuoltolain perusteella järjestetyt mielenterveystyöhön liittyvät avosairaanhoidon palvelut ovat asiakkaille maksuttomia. Käynnin pääasiallinen syy määrittää palvelun maksuttomuuden. Avosairaanhoito on asiakkaalle maksutonta silloin, kun käynnin syynä on nimenomaan mielenterveyteen liittyvä käynti. 

Kiirevastaanotonkäynti perusterveydenhuollon yksikössä 

 • 28,70 / käynti  

kiirevastaanotto / päivystyskäynti arkisin kello 20.00–08.00, lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivänä 

Kiirevastaanotosta / päivystyskäynnistä iltaisin, lauantaisin, sunnuntaisin tai muina pyhäpäivinä perittyä maksua ei huomioida laskettaessa terveyskeskuksen kalenterivuosittaisia käyntimaksuja. 

Maksua ei peritä: 

 • Alle 18 - vuotiailta 

Lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta tai lausunnosta peritään maksu 51,50 euroa.  

Lääkärintodistuksesta ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi peritään kuitenkin 61,80 euroa. 

Maksua ei peritä sinulta mm. seuraavista lausunnoista ja todistuksista: 

 • kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta 
 • koulu- tai opiskeluterveydenhuollon yhteydessä kerättyihin tietoihin perustuvasta terveystodistuksesta 
 • todistuksesta tai -lausunnosta, joka tarvitaan hoitosi tai kuntoutuksesi saamiseksi. 
 • Tarkempi erittely maksullisista ja maksuttomista lausunnoista (linkki kanta-Hämeen asiakasmaksut – ohjeeseen). 

Omaishoitajan lakisääteisten vapaavuorokausien aikainen hoito 

11,60 €/vapaavuorokausi 

Maksu peritään omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) määritellyiltä omaishoitajan vapaapäiviltä. 

Omaishoitajan vapaan aikainen hoito, vammaispalvelut 

11,60 €/vapaavuorokausi 

Maksu peritään omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) määritellyiltä omaishoitajan vapaapäiviltä. 

Sijaisomaishoitona järjestetystä omaishoitajan vapaan aikaisesta hoidosta ei peritä asiakasmaksua. 

Alle 18-vuotiaan omaishoidon vapaiden aikaisesta hoidosta ei peritä asiakasmaksua. 

Lyhytaikainen ympärivuorokautinen perhehoito 

Perhehoitokodissa toteutettava perhehoito 

42,00 €/hoitopäivä 

22,80 €/osavuorokausi 

Omaishoito perhehoitokodissa 

11,60 €/vapaavuorokausi 

Maksu peritään omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) määritellyiltä omaishoitajan vapaapäiviltä 

Asiakkaan kotona toteutettava perhehoito 

30,00 €/hoitopäivä 

18,00 €/osavuorokausi 6–12 h 

12,20 €/alle 6 h 

Lyhytaikainen ympärivuorokautinen perhehoito, vammaispalvelut 

16 vuotta täyttäneen lyhytaikainen perhehoito. Sisältää ateriat, asumiskulut ja ylläpidon. 

32 € / vrk 

Alle 16-vuotiaan lyhytaikaisesta ympärivuorokautisesta perhehoidosta perhehoitokodissa ei peritä asiakasmaksua. 

Osavuorokautinen lyhytaikainen perhehoito perhehoitokodissa, yli neljä (4) tuntia 

16 vuotta täyttäneen osavuorokautinen perhehoito perhehoitokodissa, yli neljä (4) tuntia. Sisältää ateriat, asumiskulut ja ylläpidon 

16,00 € / päivä 

Alle 16-vuotiaan osavuorokautisesta perhehoidosta perhehoitokodissa ei peritä asiakasmaksua. 

Osavuorokautinen lyhytaikainen perhehoito perhehoitokodissa, alle neljä (4) tuntia 

Alle neljän (4) tunnin osavuorokautisesta lyhytaikaisesta perhehoidosta ei peritä asiakasmaksua. 

Asiakkaan kotona annettu lyhytaikainen perhehoito on maksutonta 

Asiakkaan kotona annettu lyhytaikainen perhehoito on maksutonta. 

Pitkäaikainen perhehoito 

Pitkäaikaisessa perhehoidossa sinulta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Asiakasmaksu on 85 % nettokuukausituloistasi, joista on tehty säädetyt vähennykset. Käyttöösi jää kuukausittain käyttövara, joka on 15 % nettotuloista, kuitenkin vähintään 167 euroa kuukaudessa. 

Mikäli olet välittömästi ennen palvelun alkamista asunut yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja sinun kuukausitulosi ovat suuremmat kuin puolisosi kuukausitulot, asiakasmaksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen nettokuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu on 42,5 % yhteenlasketuista nettokuukausituloistanne, joista on tehty säädetyt vähennykset. 

Lisätietoja huomioitavista tuloista ja tuloista tehtävistä vähennyksistä löydät Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut sekä pelastustoimen maksut 1.1.2023 alkaen Kanta-Hämeen hyvinvointialueella - ohjekirjasta, kappaleesta 7 (Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen, perhehoidon ja laitospalvelun asiakasmaksu).  

Pitkäaikainen perhehoito, vammaispalvelut 

Jos olet pitkäaikaisessa perhehoidossa, sinulta peritään vahvistettujen asiakasmaksujen mukaisesti asiakasmaksuina vuokra, ateriamaksu sekä ylläpitomaksu. 

Ylläpitomaksu sisältää perhehoitokodin yhteisissä tiloissa yhteiskäytössä olevat laitteet, välineet sekä henkilökohtaisen hygienian (lukuun ottamatta vaippoja), vaatehuollon, siivous- ja puhdistuskulut ja kohtuulliset virkistys- ja matkakulut. 

Perhehoidossa vuokra on sosiaali- ja terveysministeriön vuosittain vahvistama asumismaksun mukainen vuokra. Vuokrassa huomioidaan aina STM:n ohjeistuksen mukainen indeksitarkistus. 

Perhehoito, vuokra/kk 250,84 € / kk 

Perhehoidon ateriat / kk 280,70 € / kk 

Perhehoidon ylläpitomaksu/kk 155,00 € /kk 

Pitkäaikaisessa perhehoidossa asiakkaan sinulta ei peritä päällekkäin muita sosiaalihuollon avohoidon palvelumaksuja, kuten kotihoidon tai työ- ja päivätoiminnan maksua. 

Erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu

41,80 euroa / käynti 

Maksu peritään 18 vuotta täyttäneeltä. 

Maksua ei peritä rintamaveteraanitunnuksen omaaville. 

Maksua ei peritä psykiatrian avohoitokäynniltä. 

Maksua ei peritä imetyspoliklinikan hoitajavastaanotto käynnistä. Jos imetyspoliklinikan käynnillä tarvitaan lääkärikonsultaatio, käynnistä peritään poliklinikkamaksu.  

Erikoissairaanhoidon vauvaperhetyön kotikäynnit ovat maksuttomia. 

Lyhytaikainen laitoshoito (sairaalaosastot) 

49,60 euroa / hoitopäivä 

Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta (sairaalaosastot) sinulta peritään hoitopäivältä 22,80 € euroa. 

Alle 18-vuotiailta peritään lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu enintään seitsemältä päivältä kalenterivuodessa 

Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu peritään sinulta tulo-, sairaalassaolo- ja lähtöpäiviltä. Lähtöpäivältä ei peritä maksua, jos hoito samana päivänä jatkuu toisessa laitoksessa. 

Päiväkirurginen toimenpidemaksu  

136,90 €/käynti  

Päiväkirurgisen toimenpiteen asiakasmaksu peritään sinulta yleisanestesiaa, laajaa puudutusta tai suonensisäisesti annettavaa lääkitystä edellyttävästä leikkaussalissa tehtävästä toimenpiteestä. Päiväkirurgista toimenpidemaksua ei peritä rintamaveteraanitunnuksen omaaville. Hoidon mahdollisesti pitkittyessä päiväkirurgian toimenpidemaksun lisäksi sinulta peritään hoitopäivämaksu toimenpidepäivää seuraavasta hoitopäivästä alkaen. 

Päivä- ja yöhoito sairaalassa 

22,80 €/hoitopäivä. Alle 18-vuotiaalta maksu peritään enintään seitsemältä (7) hoitopäivältä kalenterivuodessa. 

Lyhytaikainen laitoshoito, psykiatrian toimintayksikkö: 

22,80 €/hoitopäivä 

Kotisairaala

19,20 €/käynti lääkärin käynti 

12,20 €/käynti muu kotikäynti 

Maksimimaksu 36,60 €/vuorokausi 

Kotisairaalahoidon yhteydessä suonensisäisesti, lihakseen tai ihon alle annosteltavat lääkkeet ja hoitosuunnitelman mukaiset hoitotarvikkeet sisältyvät hoitoosi. 

Kun saat palvelua vähintään kerran viikossa ja palvelu on kestänyt kaksi kuukautta, peritään palvelusta säännöllisen kotihoidon asiakasmaksu. Kotisairaalahoito on maksutonta säännöllisen kotihoidon ja palveluasumisen asiakkaille. 

Osastovieroitushoito

49,60 euroa hoitopäivältä. Maksukaton täyttymisen jälkeen sinulta peritään 22,80 euroa hoitopäivältä. 

Päihdehuollon kuntouttava laitoshoito: 

49,60 euroa hoitopäivältä. Maksukaton täyttymisen jälkeen sinulta peritään 22,80 euroa hoitopäivältä. 

Pitkäaikainen laitoshoito: 

Pitkäaikaisesta laitoshoidosta sinulta peritään tulosidonnainen asiakasmaksu, jos palvelun arvioidaan sen alkamisesta lukien kestävän vähintään kolme kuukautta tai jos palvelu on kestänyt vähintään kolme kuukautta. 

Pitkäaikaisesta laitoshoidosta peritään tuloihisi perustuva asiakasmaksu. Asiakasmaksu on 85 % nettokuukausituloistasi, joista on ensin tehty säädetyt vähennykset. Sinulle jää käyttöön kuukausittain käyttövara, joka on 15 % nettotuloistasi, kuitenkin vähintään 112 euroa kuukaudessa. 

Mikäli olet ennen palvelun alkamista asunut yhteistaloudessa ja kuukausitulosi ovat suuremmat kuin puolisosi kuukausitulot, asiakasmaksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu on 42,5 % yhteenlasketuista nettokuukausituloista, joista on tehty säädetyt vähennykset. Sinulle jää kuitenkin vähimmäiskäyttövara 112 euroa kuukaudessa. 

Suun terveydenhuollon perusmaksut

 • 10,30 €/käynti perusmaksu, suuhygienisti
 • 13,30 €/käynti perusmaksu, hammaslääkäri
 • 19,50 €/käynti erikoishammaslääkäri 

Hoito/toimenpidemaksuina sinulta peritään Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen vuosittain vahvistamat suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen mukaiset maksut. Lisätietoja saat omasta hammashoitolasta. Toimenpidemaksut peritään perusmaksujen lisäksi. 

Toimenpidemaksut

Kuvantamistutkimukset 

 • 8,50 € hammaskuva  
 • 19,20 € leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvaus  

Ehkäisevä hoito   

 • 8,50 € toimenpideluokituksen SC-ryhmän suun terveyden edistämisen toimenpiteet  

Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauden hoito toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan  

 • 8,50 € vaativuusluokka 0–2  
 • 19,20 € vaativuusluokka 3–4  
 • 38,00 € vaativuusluokka 5–7   
 • 55,60 € vaativuusluokka 8–10   
 • 78,00 € vaativuusluokka 11  

Proteettiset toimenpiteet   

 • 55,60 € proteesin pohjaus  
 • 38,00 € proteesin korjaus  
 • 186,00 € akryyliosa- ja kokoproteesi   
 • 186,00 € kruunut ja sillat hampaalta   
 • 225,70 € rankaproteesi 

Suun ja leukojen erikoissairaanhoito 

 • 41,80 €/käynti suun ja leukojen erikoissairaanhoidosta tutkimus ja hoito poliklinikkamaksu  
 • 136,90 €/käynti suun ja leukojen erikoissairaanhoidon päiväkirurginen maksu.   

Päiväkirurginen maksu peritään päiväkirurgisesta toimenpiteestä, joka tehdään leikkaussalissa ja joka edellyttää yleisanestesiaa, laajaa puudutusta tai suonensisäisesti annettavaa lääkitystä. 

Vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaisessa asumispalvelussa peritään ateriamaksu toteutuman mukaan: 

Kaikki päivän ateriat 18,10 € 

Aamupala 2,70 € 

Lounas 7,00 € 

Välipala 1,60 € 

Päivällinen 4,50 € 

Iltapala 2,30 € 

Ateriamaksu kuukaudessa 550,24 €. 

Jos ostopalveluna toimivan toimintayksikön ylläpitomaksu on määritelty pienemmäksi, peritään sinulta asiakkaana ylläpitomaksu toimintayksikön määrittämän todellisen ylläpitokustannuksen mukaisesti. 

Vammaispalvelulain ja kehitysvammalain perusteella järjestetyssä pitkäaikaisessa asumispalvelussa maksat asiakkaana itse aterioiden lisäksi vuokran, sähkö- ja vesimaksut (voivat sisältyä vuokraan), muut jokapäiväiseen elämääsi liittyvät henkilökohtaiset kustannukset sekä ylläpitomaksun. Vuokraan sisältyy kiinteistön huoltomenot ja asukkaiden käytössä olevien yhteisten tilojen jyvitetty osuus. 

Kehitysvammalain ja vammaispalvelulain mukaisesta asumisesta peritään ylläpitomaksua sellaisista kustannuksista, jotka sinulle aiheutuvat vammasta huolimatta ja joilla ei ole yhteyttä avun ja palvelujesi tarpeeseen. Henkilökunnan antamasta hoivasta ja huolenpidosta ei peritä asiakas-maksua. 

Ylläpitomaksuun sisältyvät yhteishankintana hankittavat puhdistusaineet ja -tarvikkeet (esim. jä-tesäkit, kompostipussit, siivoukseen käytettävät pesu- ja puhdistusaineet, siivousvälineet, desinfioin-tiaineet, käsipyyhepaperit sekä vaatehuoltoon liittyvät tarvikkeet). 

Ylläpitomaksut

Sähkö 20,00 / kk, peritään jos sinulla ei ole erillistä sähkösopimusta. 

Vesi 15,00 / kk, peritään jos et maksa tätä jo vuokran yhteydessä. 

Sauna 15,00 /kk, peritään jos käytät saunaa. 

Aineet ja tarvikkeet 25,00 / kk, peritään jos käytät asumispalveluyksikön yhteishankintana hankittuja tuotteita. 

Yhteensä enintään 75,00 / kk 

Jos ostopalveluna toimivan toimintayksikön ylläpitomaksu on määritelty pienemmäksi, peritään sinulta asiakkaana ylläpitomaksu toimintayksikön määrittämän todellisen ylläpitokustannuksen mukaisesti. 

Jos olet poissa yhtäjaksoisesti palveluasumisesta, poissaolon kuudennesta poissaolopäivästä alkaen ei ylläpitomaksua peritä. Ylläpitomaksun päivähinta lasketaan jakamalla kuukausihinta 30,4:llä. Sairaala- tai laitoshoitojakson ajalta ei peritä ylläpitomaksua. 

Tukipalvelumaksu

Jos olet pitkäaikaisessa asumispalvelussa, johon ei sisälly ympärivuorokautista hoivaa, sinulta peritään aterioiden lisäksi tukipalvelumaksu 50 €/kk. Maksu sisältää turvapalvelun, ylläpitosiivouksen (sis. käytetyt puhdistusaineet ja siivousvälineet), pyykinpesun (henkilökohtainen pyykki), käsihuuhteen ja palvelutalossa järjestettävän yhteisöllisen toiminnan. Tukipalvelumaksu peritään, jos kyseiset palvelut sisältyvät palvelusuunnitelmaasi. 

Maksu peritään erikseen määritellyissä yksiköissä Hämeenlinnassa.) 

Yhteisöllinen asuminen enti. palveluasuminen, mielenterveys- ja päihdepalvelut 

Maksut peritään Hausjärvellä erikseen määritellyissä yksiköissä. 

Vuokra vuokrasopimuksen mukaan. 

Ateriat luvun 5.6.1. mukaisesti. 

Ylläpitomaksu (sähkö, vesi, aineet ja tarvikkeet): sähkö 20 €/kk, vesi 15 €/kk, aineet ja tarvikkeet 10 €/kk. 

Pitkäaikainen ympärivuorokautinen palveluasuminen 

Pitkäaikaista ympärivuorokautista palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista. Ympärivuorokautista palveluasumista järjestetään erityisesti iäkkäille sekä myös vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille.  

Pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa sinulta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Asiakasmaksu on 85 % nettokuukausituloistasi, joista on tehty säädetyt   vähennykset. Käyttöösi jää kuukausittain käyttövara, joka on 15 % nettotuloista, kuitenkin vähintään 167 euroa kuukaudessa. 

Mikäli olet välittömästi ennen palvelun alkamista asunut yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja sinun kuukausitulosi ovat suuremmat kuin puolisosi kuukausitulot, asiakasmaksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen nettokuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu on 42,5 % yhteenlasketuista nettokuukausituloistanne, joista on tehty säädetyt vähennykset. 

Lisätietoja huomioitavista tuloista ja tuloista tehtävistä vähennyksistä löydät Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut sekä pelastustoimen maksut 1.1.2023 alkaen Kanta-Hämeen hyvinvointialueella - ohjekirjasta, kappaleesta 7 (Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen, perhehoidon ja laitospalvelun asiakasmaksu).  

Palvelun keskeytyminen 

Jos palvelusi keskeytyy sinusta johtuvasta syystä, hyvinvointialue saa periä maksun. Jos palvelu kuitenkin keskeytyy yli viideksi päiväksi, maksua ei peritä viittä päivää ylittävältä ajalta. 

Jos palvelusi keskeytyy hyvinvointialueesta johtuvasta syystä tai siksi, että olet laitoshoidossa/sairaalahoidossa, maksu keskeytyy lähtöpäivästä alkaen.  Jos palvelun keskeytys jatkuu koko kuukauden, maksua ei peritä lainkaan. Kun palaat sairaalasta, paluupäivä kuuluu laskutettaviin päiviin. 

Asiakkaana maksat palveluntuottajalle vuokraa kaikilta vuokrasopimuksen voimassaolopäiviltä, myös poissaoloaikana. 

Kuljetuksesta päivätoimintaan sinulta peritään asiakasmaksu, joka vastaa enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen vastaavan mittaisesta matkasta perittävää maksua. Asiakasmaksuasetus 6 §. 

Vammaispalvelulain mukaisessa päivätoiminnassa asiakasmaksuna peritään ateriamaksu toteutu-man mukaan enintään: 

 • 2,70 € aamupala 
 • 7,00 € lounas 
 • 1,60 € välipala/päiväkahvi 

Asiakasmaksujen ohjeet

Asiakaslaskujen ohjeet

Tiedustelut saamastasi laskusta 

Jos sinulla on kysyttävää saamastasi laskusta tai haluat siirtää laskun eräpäivää, ole ensisijaisesti yhteydessä Sarastiaan. Mikäli tarvitset laskuille lisää maksuaikaa, tai muissa maksusuorituksia koskevissa kysymyksissä voit olla yhteydessä Sarastian asiakaspalveluun: 

Maksulle voidaan myöntää maksuaikaa korkeintaan 90 vrk. Jos tarvitset laskusi maksamiseksi maksuaikaa, pyydä sitä ennen laskun eräpäivää. Eräpäivän jälkeen saapuneita maksuaikapyyntöjä emme enää myönnä.  

Jos et maksa laskua eräpäivään mennessä, saat maksumuistutuksen perintätoimistolta. Perintää hoitaa Revire. 

Laskun palveluun liittyvissä sisällöllisissä kysymyksissä voit olla yhteydessä palvelun antaman yksikön laskuttajaan. Yhteystiedot löytyvät saamaltasi laskulta.   

Kun haluat hakea alentamista tai perimättä jättämistä pitkäaikaisen palvelun kuten laitoshoidon tai asumispalvelun kuukausimaksuun

Täytä alla oleva lomake huolellisesti.

Linkki hakemukseen

Liitä mukaan kaikki lomakkeella edellytetyt liitteet. Voit toimittaa hakemuksesi liitteineen Kanta-Hämeen hyvinvointialueen kirjaamoon alla olevan linkin kautta:   

Turvapostilinkki

Halutessasi voit toimittaa hakemuksen liitteineen myös osoitteeseen omahame(at)omahame.fi tai postitse osoitteeseen Sibeliuksenkatu 2, 13100 HÄMEENLINNA 

Ennen maksujesi alentamista sinun tulee olla hakenut kaikkia sinulle kuuluvia etuuksia Kelasta (ei koske perustoimeentulotukea). 

Kun haluat hakea perimättä jättämistä terveydenhuollon tasasuuruisen asiakasmaksun laskuun kuten lääkärinkäyntimaksuun

Täytä alla oleva lomake huolellisesti.

Linkki sähköiseen hakemukseen

Linkki tulostettavaan hakemukseen

Liitä mukaan kaikki lomakkeella edellytetyt liitteet. Voit toimittaa hakemuksesi liitteineen Kanta-Hämeen hyvinvointialueen kirjaamoon alla olevan linkin kautta:   

Turvapostilinkki

Halutessasi voit toimittaa hakemuksen liitteineen myös osoitteeseen omahame(at)omahame.fi tai postitse osoitteeseen Sibeliuksenkatu 2, 13100 HÄMEENLINNA 

Ennen terveydenhuollon tasasuuruisten maksujen alentamista sinun tulee olla hakenut kaikkia sinulle kuuluvia etuuksia Kelasta. Mikäli haet laskuun Kelasta perustoimeentulotukea ja lasku on huomioitu perustoimeentulotuen laskelmallasi, eikä oikeutta perustoimeentulotukeen ole muodostunut, tai myönnetty perustoimeentulotuki kattaa laskustasi vain osan, ei asiakasmaksua pääsääntöisesti jätetä perimättä. 

Huomioithan, että perimättä jätetyt terveydenhuollon maksut eivät kerrytä kalenterivuosittaista terveydenhuollon maksukattoa.   

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta voidaan periä 18 vuotta täyttäneiltä 51,50 €, jos olet ilman hyväksyttävää syytä jättänyt saapumatta varatulle ajalle tai asianomaiseen palveluyksikköön, etkä ole ennalta peruuttanut vastaanottoaikaa tai palvelua. Maksu peritään ennalta peruuttamattomien terveydenhuollon palveluiden lisäksi palvelusta, joka olisi muutoin maksuton.  

Maksu peritään kuitenkin vain, jos maksun perimistä ei ole pidettävä kohtuuttomana ja hyvinvointialue on varauksen yhteydessä ilmoittanut mahdollisuudesta periä tässä tarkoitettu maksu sekä antanut ohjeet ajan tai paikan peruuttamiseksi ennalta.  

Maksukatto on vuotuinen yläraja, jonka maksat julkisista sosiaali- ja terveyspalveluista vuosittain. Maksukatto on 692 euroa vuodessa (vuonna 2023). 

Kun maksukattosi on täyttynyt, voit hakea todistuksen maksukaton ylittymisestä. Kun sinulle on myönnetty todistus, ovat maksukattoon sisältyvät palvelut sinulle pääsääntöisesti maksuttomia kalenterivuoden loppuun saakka. 

Poikkeuksena on lyhytaikainen laitoshoito, josta peritään ylläpitomaksu maksukaton täyttymisen jälkeen 22,80 euroa hoitopäivältä 18 vuotta täyttäneiltä. 

Maksukatto on valtakunnallinen, eli siinä huomioidaan myös muut kuin Kanta-Hämeen hyvinvointialueen palveluissa maksetut julkisen terveydenhuollon maksut. 

Kuinka toimin, kun maksukatto on täyttynyt? 

Maksukattoa kerryttävien maksujen seuranta ja maksukaton täyttymisestä huolehtiminen on sinun vastuullasi. Maksukattoon kuuluvat laskut tai kuitit tulee säilyttää. 

Kun maksukatto täyttyy Kanta-Hämeen hyvinvointialueen palvelujen piirissä, vapaakortin myöntää se terveydenhuollon yksikkö, jossa maksukatto täyttyy. Ole tuolloin yhteydessä kyseiseen palveluun / yksikköön. 

Muualla täyttyvät vapaakortit myönnetään siinä terveydenhuollon yksikössä, jossa maksukatto tulee täyteen (esim. Pirkanmaan hyvinvointialue, yhteystiedot löydät kyseisestä laskusta).  

Alle 18-vuotiaan maksut otetaan huomioon yhdessä huoltajan maksujen kanssa.  

Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa.  

Jos olet maksanut liikaa asiakasmaksuja, sinulle palautetaan liikaa maksamasi summa. Vaatimus liikaa suoritettujen maksujen palauttamisesta tulee tehdä hyvinvointialueelle maksukaton rajan ylittymistä seuraavan kalenterivuoden aikana. 

Maksukaton piiriin kuuluvat palvelut:  

 • terveyskeskuksen avosairaanhoidon palveluista  
 • poliklinikan antamasta tutkimuksesta ja hoidosta  
 • päiväkirurgisesta toimenpiteestä 
 • suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta  
 • suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteistä  
 • fysioterapiasta, neuropsykologisesta kuntoutuksesta, ravitsemusterapiasta, jalkojenhoidosta, puheterapiasta, toimintaterapiasta ja muusta niihin rinnastettavasta toimintakykyä parantavasta ja ylläpitävästä hoidosta  
 • sarjassa annettavasta hoidosta  
 • päivä- ja yöhoidosta  
 • tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta  
 • lyhytaikaisen terveydenhuoltolain mukaisesta laitoshoidosta ja lyhytaikaisesta sosiaalihuoltolain mukaisesta laitospalvelusta  
 • lääkinnällisen kuntoutuksen laitoskuntoutusjaksosta, jota annetaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain tai vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain mukaisia palveluja saavalle henkilölle  
 • toimeentulotuesta maksetut maksut 

Voimme alentaa asiakasmaksuasi tai jättää sen perimättä, jos maksu vaarantaa sinun tai perheesi toimeentuloa tai lakisääteistä elatusvelvollisuutta. Näihin maksuihin Kanta-Hämeen hyvinvointialueella kuuluvat sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen maksukyvyn mukaan määräytyneet maksut että terveydenhuollon tasasuuruiset maksut. Hae alennusta tai poistoa tiettyyn saamaasi terveydenhuollon laskuun/laskuihin tai pitkäaikaisen palvelun kuukausimaksuun.  

Pitkäaikaisen palvelun kuukausimaksun alennus on voimassa päätökseen merkityn ajan. Mikäli tarvitset pitkäaikaisen palvelun maksuun alentamista tai perimättä jättämistä päätökseen merkityn ajan jälkeen, sinun tulee tehdä uusi hakemus maksun alentamisesta.  

Terveydenhuollon maksut kerryttävät kalenterivuosittaista terveydenhuollon maksukattoa. Terveydenhuollon laskuihin ei myönnetä perimättä jättämistä ennakoivasti, ja päätös perimättä jättämisestä tehdään vain kyseisen hakemuksen laskuihin, eikä se ole voimassa muihin saamiisi laskuihin, vaan sinun tulee hakea perimättä jättämistä tarvittaessa uudelleen. 

Asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ohjeistus

Ohje asiakkaalle: hakemus asiakasmaksujen huojentamiseksi 

Kysy asiakasmaksuista

Muissa asiakasmaksuihin liittyvissä asioissa voit laittaa sähköpostia 

asiakasmaksut(at)omahame.fi

Lomakkeet

Alta löytyvillä lomakkeilla voit hakea sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen huojentamista. Täytettävän lomakkeen voit palauttaa postitse tai turvasähköpostilla.

 

Turvasähköpostin linkki