Lokitiedot

Asiakas- ja potilastietojen käsittely ja lokitiedot

Henkilötietojen käsittelyä säätelee EU:n yleinen tietosuoja-asetus. Sosiaali- ja terveydenhuollossa henkilötietojen käsittelyä ohjaa lisäksi kansallinen lainsäädäntö.

Tallennamme lokitietoja kaikesta asiakas- ja potilastietojen käsittelystä. Sinulla on oikeus saada tieto, kuka on käsitellyt asiakas- tai potilastietojasi, kenelle sinua koskevia tietoja on luovutettu ja millä perusteella (asiakastietolaki 784/2021 26 §).

Sinulla on oikeus tarkastaa lokitiedot asiakas- ja potilastietojesi käsittelystä ja luovutuksista sekä pyytää selvitystä, jos epäilet tietojesi väärinkäyttöä.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa henkilötietojen käsittelyn on liityttävä asiakas- tai hoitosuhteeseen, työtehtävään tai muuhun lakiin perustuvaan oikeuteen.

Ammattihenkilöt ja muut henkilötietoja työssään käsittelevät henkilöt saavat käsitellä vain lakisääteisen tehtävän edellyttämiä välttämättömiä henkilötietoja.

Asiakas- ja potilasrekisterin lokitietopyyntö

Ilmoita lokitietoja pyytäessäsi:

  • nimesi ja henkilötunnuksesi
  • yhteystietosi
  • ajanjakso, jolta pyydät lokitietoja
  • palvelut ja yksiköt, joissa olet asioinut

Jos pyydät kahta vuotta vanhempia lokitietoja, sinun on perusteltava pyyntösi erityisellä syyllä. Erityinen syy voi olla esimerkiksi epäilys asiakas- tai potilastietojesi luvattomasta käsittelystä tavalla, joka edellyttää asian selvittämistä.

Selvityspyyntö asiakas- ja potilastietojen käsittelystä

Jos epäilet, että asiakas- tai potilastietojesi on käsitelty tai luovutettu ilman riittäviä perusteita, voit pyytää asiasta selvitystä.

Väärinkäyttöepäilyn selvittämistä varten tarvittavat tiedot ovat:

  • henkilö- ja yhteystietosi
  • epäillyn väärinkäytön ajankohta
  • miten epäily syntyi
  • epäilty käyttäjä tai tekijä
  • millaisista tiedoista on kyse.

Pyynnön lähettäminen

Laadi lokitietopyyntö oheen linkitetyllä sähköisellä lomakkeella. Voit myös tulostaa pdf-lomakkeen ja lähettää sen allekirjoitettuna lomakkeelta löytyvän ohjeen mukaisesti. Pyynnön voit laatia myös vapaamuotoisesti, mutta lomakkeiden käyttö on suositeltavaa.

Lomakkeet

Asiakasrekisterin lokitietopyyntö

Asiakasrekisterin lokitietopyyntö (tulostettava pdf)

Potilasrekisterin lokitietopyyntö

Potilasrekisterin lokitietopyyntö (tulostettava pdf)

Selvityspyyntö asiakas- tai potilastietojen käsittelystä

 

Oikeus lokitietoihin

Lokitietojen tarkastusoikeus on pääsääntöisesti henkilökohtainen.

Huoltaja voi tehdä lokitieto- ja selvityspyynnön alaikäisen puolesta ja laillinen edustaja vajaavaltaisen puolesta. Jos alaikäinen kykenee ikänsä ja kehitystasonsa perusteella päättämään hoidostaan sekä ymmärtämään lokitietojen ja henkilötietojen käsittelyn periaatteet, on hänen tehtävä pyyntö itse. Laillisen edustajan on osoitettava oikeutensa tiedonsaantiin. Lapsen huoltajalla ei kuitenkaan ole kaikissa tapauksissa automaattisesti oikeutta saada alaikäisen lapsensa lokitietoja. Alaikäisen lokitietojen pyytämisoikeus ja toimitusosoite ratkaistaan lainsäädännön perusteella.

Lokitiedot on oikeus saada asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn liittyvien oikeuksien selvittämistä ja toteuttamista varten. Sinulla ei ole oikeutta käyttää tai luovuttaa saamiasi lokitietoja edelleen muuhun tarkoitukseen.

Sinulla ei ole oikeutta saada lokitietoja, jos tiedossa on, että niiden antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa terveydellesi tai hoidollesi tai jonkun muun oikeuksille.

Jos lokitietopyyntöösi ei suostuta, saat Kanta-Hämeen hyvinvointialueelta kirjallisen kieltäytymistodistuksen. Kieltäytymistodistus sisältää kieltäytymisen syyn ja ohjeet, kuinka voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle.