Potilasrekisterin tietosuojaseloste

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen potilasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Kanta-Hämeen hyvinvointialue
y-tunnus 3221307-8
Sibeliuksenkatu 2
13100 Hämeenlinna

Rekisteristä vastaava viranhaltija

Johtajaylilääkäri 
Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Rekisterin yhteyshenkilö

Erikoissairaanhoidon hallintoylilääkäri Jarmo Koski

Perusterveydenhuollon hallintoylilääkäri Juha Tiainen

etunimi.sukunimi(at)omahame.fi
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Kirjaamo
Sibeliuksenkatu 2
13100 Hämeenlinna

Tietosuojavastaava

Sähköposti:
tietosuojavastaava(at)omahame.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen potilasrekisterin sisältämiä henkilötietoja käytetään
potilaan tutkimusten ja hoidon järjestämiseen, suunnitteluun, toteutukseen ja seu-rantaan
hyvinvointialueen toiminnan tilastointiin ja seurantaan
hyvinvointialueen toiminnan kehittämiseen ja laadun parantamiseen
potilaan hoidon ja tutkimusten kustannusten laskutukseen
terveydenhuollon ammattihenkilöiden toiminnan valvontaan
tieteelliseen tutkimus- ja opetustoimintaan

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudatta-miseksi ja se perustuu mm. seuraaviin säädöksiin:

 • EU:n tietosuoja-asetus 2016/679
 • Tietosuojalaki 1050/2018
 • Arkistolaki 831/1994
 • Laki hyvinvointialueesta 611/2021
 • Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999
 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 784/2021
 • Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä 552/2019
 • Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994
 • Mielenterveyslaki 1116/1990
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 94/2022
 • Terveydenhuoltolaki 1326/2010


Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Potilasrekisteri koostuu potilaan hoidon ja tutkimuksen järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettävistä, laadituista tai saapuneista asiakirjoista tai teknisistä tallenteista, jotka sisältävät muun muassa:

 • potilaan yksilöimiseksi tarvittavia tietoja, esimerkiksi nimi, henkilötunnus ja yhteys-tiedot
 • potilaan nimeämän yhteyshenkilön ja hänen yhteystietonsa
 • alaikäisen potilaan huoltajan tietoja
 • potilaan hoidon ja tutkimuksen kannalta välttämättömiä terveydentilatietoja
 • potilasmaksujen käsittelyn vaatimia tietoja 

Säännönmukaiset tietolähteet

Potilasrekisterin tiedot kerätään potilaalta itseltään ja hänen omaisiltaan, lääkäreiltä ja hoitohenkilökunnalta, suoritetuista tutkimuksista ja toimenpiteistä, muilta sosiaali- ja ter-veydenhuollon toimintayksiköiltä, viranomaisilta sekä Digi- ja väestötietovirastolta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Potilastietoja luovutetaan

 • hoitoon liittyen muille terveydenhuollon toimintayksiköille lainsäädäntöön tai suos-tumukseen perustuen
 • hoivaan liittyen hyvinvointialueen sosiaalihuoltoon suostumukseen tai lainsää-däntöön perustuen
 • lainsäädännön perusteella valtakunnallisiin rekistereihin tutkimus-, suunnittelu- ja tilastointitarkoituksiin sekä viranomaisille, vakuutusyhtiöille ja -laitoksille
 • tarvittaessa laskutukseen liittyen viranomaisille, esimerkiksi maksuhäiriöiden yh-teydessä ulosottotoimenpiteitä suorittaville
 • tieteelliseen tutkimukseen tietoluvan perusteella
 • potilaalle itselleen.

Viranomaisille tai yhteisöille, joilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus, tietoja luovute-taan kirjallisen ja yksilöidyn pyynnön perusteella asian vaatimassa muodossa ja laajuu-dessa.


Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietojärjestelmien ja/tai lääkintälaitteiden huoltoyhteydet voivat ulottua Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Huoltoyhteydet ovat erittäin rajoitettuja, ja sallittu-ja vain palvelin- ja järjestelmätoimittajille. 
 Rekisteritietojen säilytys 
Sähköiset tiedot säilytetään lakisääteisten säilytysaikojen mukaisesti Kanta-Hämeen hy-vinvointialueen potilastietojärjestelmissä ja sähköisessä arkistossa sekä kansallisessa Kanta-arkistossa.
Paperiaineisto säilytetään lakisääteisten säilytysaikojen mukaisesti Kanta-Hämeen hy-vinvointialueen potilas- ja asiakastietoarkistoissa.

Tietojen suojaamisen periaatteet

Tietoverkkojen ja -järjestelmien suojaus, tilaturvallisuuden varmistaminen ja kulunvalvon-ta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja tietojärjestelmien käytön valvonta sekä ris-kienhallinta.
Tietojen suojauksesta, säilyttämisestä ja hävittämisestä vastaa rekisterin vastuuhenkilö, johtajaylilääkäri.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät Kanta-Hämeen hyvinvointi-alueen verkkosivuilta osoitteesta www.omahame.fi/tietosuoja