Kirjaudu
Valikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

UUTINEN
05.04.2023

Oma Häme tasapainottaa talouttaan uudistamalla palvelurakennetta ja parantaa samalla sote-palvelujen saatavuutta

Talouden tasapainottamisohjelman luonnos on julkaistu ja avattu keskustelulle.

Oma Häme tasapainottaa talouttaan uudistamalla palvelurakennetta ja parantaa samalla sote-palvelujen saatavuutta

UUTINEN / 05.04.2023

Talouden tasapainottamisohjelman luonnos on julkaistu ja avattu keskustelulle.

UUTINEN / 05.04.2023

Oma Häme tasapainottaa talouttaan uudistamalla palvelurakennetta ja parantaa samalla sote-palvelujen saatavuutta

Keskustelu Kanta-Hämeen hyvinvointialueen taloudesta ja tarvittavista rakennemuutoksista alkaa, kun Oma Hämeen talouden tasapainottamisohjelman luonnos julkaistaan. 

 


 

Kanta-Hämeen hyvinvointialue ehdottaa lisäyksiä kotiin annettaviin palveluihin vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. Tämä tarkoittaisi käytännössä muun muassa kotisairaalatoiminnan laajentamista koko hyvinvointialueelle sekä panostamista iäkkäiden avohoitoon. Kotihoitoa voitaisiin tukea muun muassa lisäämällä lääkäreiden etäkonsultaatiota ja hyödyntämällä teknologiaa. Vammaisten yhteisöllistä asumista halutaan lisätä, samoin päihdeasiakkaille kotiin annettavaa tukea.

Edellä mainittuja uudistuksia ehdotetaan hyvinvointialueen talouden tasapainottamisohjelmassa, jonka luonnos on julkaistu tänään. Viimeisimpien laskelmien mukaan hyvinvointialueen tasapainotustarve on kumulatiivisesti 26 miljoona vuoden 2025 loppuun mennessä. Käytännössä sopeuttamistarve on vuositasolla noin 1,3 prosenttia Oma Hämeen toimintakuluista. Ohjelmassa esitetään, että tarvittavat säästöt saadaan uudistamalla palvelurakennetta. Palvelurakenteen uudistaminen myös lisää palveluiden integraatiota hyvinvointialueella.
 
Tasapainottamisohjelman päätavoitteena on turvata Kanta-Hämeen asukkaiden tarpeita vastaavat, kustannustehokkaat ja vaikuttavat sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Ohjelmassa on kuvattu rahoitusvajeen ja henkilöstöpulan aiheuttamat muutospaineet. Lisäksi ohjelman luonnokseen on koottu ehdotuksia siitä, miten saadaan varmistettua palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä tarkoituksenmukainen palvelurakenne tiukkojen talousraamien puitteissa. 

Aluevaltuusto päättää tasapainottamisohjelmasta 9. toukokuuta. Sitä ennen ohjelmaa käsitellään Oma Hämeen henkilöstön kanssa sekä hyvinvointialueen lautakunnissa, aluehallituksessa ja aluevaltuustossa. Ohjelma on edelleen avoinna ideoille ja keskustelulle ja se käy myös lausuntokierroksella huhtikuun aikana. 

Painopiste kevyempiin palveluihin ja ennaltaehkäisyyn

Tasapainottamisohjelmassa ei ole suunnitelmia henkilöstön lomautuksista tai irtisanomisista. Henkilöstöpula pikemminkin ohjaa tasapainotusohjelman toteutusta. Nykyisillä ja saatavilla olevilla resursseilla ei pystytä ylläpitämään nykyistä palvelurakennetta. Tasapainottamisohjelmassa ehdotetaan, että painopistettä sote-palveluissa siirretään ennaltaehkäiseviin, terveyttä ja hyvinvointia edistäviin sekä kotona asumista mahdollistaviin palveluihin. Lisäksi perustason palveluita vahvistettaisiin uudistamalla palvelujen tuottamistapoja. 

Tasapainottamisohjelmassa on neljä teemaa: 1) kotona asumisen tukeminen 2) saatavuuden ja saavutettavuuden varmistaminen 3) tasapainoinen ja tarkoituksenmukainen palvelurakenne sekä 4) tukipalveluiden ja hallinnon yhtenäistäminen. Panostukset näihin teemoihin lisäisivät palveluiden saatavuutta ja yhdenvertaisuutta. Lisäksi panostukset yhtenäistäisivät toimintoja sekä toisivat kustannustehokkuutta ja säästöjä. 

Ohjelmassa ehdotetaan esimerkiksi digitaalisen sote-keskuksen perustamista. Keskus yhtenäistäisi palveluihin pääsyä koko maakunnassa sekä tuottaisi etäpalveluita fyysisten palveluiden rinnalle. Lisäksi esimerkiksi päihdepalvelujen saatavuutta haluttaisiin parantaa siirtämällä A-klinikan avopalvelut ja korvaushoito hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi.

Tasapainottamisohjelman keskiössä on ajatus kevyempien palveluiden lisäämisestä. Nyt asiakkaat ohjautuvat monilla tulosalueilla raskaampiin palveluihin, koska kevyemmissä palveluissa on puutteita. Kanta-Hämeessä esimerkiksi ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluiden osuus on valtakunnallista keskiarvoa korkeammalla tasolla. Yli 75-vuotiaiden ympärivuorokautisen palvelun osuus eli peittävyys suhteessa saman ikäiseen väestöön on Kanta-Hämeessä 8,4 prosenttia. Esimerkiksi Etelä-Karjassa, Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä väestö on ikääntyneenpää kuin Kanta-Hämeessä ja silti kyseissä maakunnissa peittävyys on lähempänä kuutta prosenttia. Ikääntyvän väestön kiihtyvä kasvu haastaa nykyisen peittävyyden Kanta-Hämeessä ympärivuorokautisen hoivan osalta. 

Väestön ikääntyminen Kanta-Hämeessä luo paineita uudistaa erityisesti ikäihmisten palveluja. Henkilöstöpula puolestaan ohjaa keskittämään palvelutuotantoa yksiköihin, joihin henkilöstön saatavuus on mahdollista turvata. 

Hyvinvointialueen hallinnossa ja tukipalveluissa on paljon yhtenäistettävää. Tukipalveluiden palvelut ja tuotantotavat olisi järkevää käydä järjestelmällisesti läpi ja palvelurakenne kannattaisi yhtenäistää. Tietohallinnon palveluiden keskittäminen ja kokonaiskoordinointi hyvinvointialuetasolla mahdollistaisi käytössä olevien tietojärjestelmien ja laitteiden yhtenäistämisen ja vähentämisen. Lisäksi tukipalveluiden yhtiöittämismahdollisuuksia ehdotetaan selvitettäväksi.  

Tasapainottamisohjelma linkittyy strategiatyöhön

Oma Hämeen talouden tasapainottamisohjelma on tehty vuosille 2023–2025. Se linkittyy tiiviisti osaksi hyvinvointialueen strategiaa, jota valmistellaan parhaillaan. Ohjelmaa on valmisteltu Oma Hämeessä koko alkuvuoden ajan, ja sen toimenpide-ehdotukset on laadittu yhteistyössä hyvinvointialueen lähijohtajien, johdon ja päättäjien kanssa. 

Kanta-Hämeessä sote-palveluiden kustannusrakenne on kansallisesti verrattuna hyvällä pohjalla. Väestön nopeasta ikääntymisestä johtuva palvelutarpeen kasvu, henkilöstöpula ja rahoitusjärjestelmän muutokset ohjaavat hyvinvointialuetta tasapainottamaan taloutta etupainotteisesti. 

Aluevaltuuston päätöksen jälkeen tasapainottamisohjelma lähetetään toukokuussa valtiovarainministeriölle, joka pitää ohjelmaa ehtona lisälainanottovaltuuden myöntämiselle. Hyvinvointialue tekee lisäksi keväällä vuosille 2023–2025 muutetun talousarvioesityksen, jossa tarkennetaan muita kuin tässä suunnitelmassa esitettyjä sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen tavoitteita, toimenpiteitä ja kustannusvaikutuksia.  

Tasapainottamisohjelma kokonaisuudessaan on liitteenä.