Navigointivalikko

Onnistumiset esiin ja paukkuja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen - lautakuntien jäsenet innostuivat ideoimaan

UUTINEN / 22.02.2023

Lautakunnat pohjustivat kevään isoja asiakokonaisuuksia yhteisessä seminaarissa.

Onnistumiset esiin ja paukkuja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen - lautakuntien jäsenet innostuivat ideoimaan

UUTINEN / 22.02.2023

Lautakunnat pohjustivat kevään isoja asiakokonaisuuksia yhteisessä seminaarissa.

UUTINEN / 22.02.2023

Onnistumiset esiin ja paukkuja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen - lautakuntien jäsenet innostuivat ideoimaan

Hyvinvointialueen lautakunnat olivat koolla Hämeenlinnassa yhteisessä seminaarissa 8. helmikuuta.

Lautakuntien jäsenten yhteisen tilaisuuden ilmapiiriä kuvailtiin välittömäksi, innostavaksi ja positiiviseksi.

Elämänkaarilautakunnan, terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan sekä turvallisuuslautakunnan jäseniä ja varajäseniä kokoontui reilut 30 Ahveniston luentosaliin. Lisäksi paikalla oli Oma Hämeen viranhaltijoita.  

Päivän aikana lautakunnat pohtivat hyvinvointialueen hankintastrategiaa, omavalvontaohjelmaa, asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvän yhteistyön rakenteita. Kaikki teemat ovat asioita, jotka ovat tulossa lautakuntien käsiteltäväksi tämän kevään aikana. Lautakuntakäsittelyn jälkeen asiat etenevät aluehallituksen ja aluevaltuuston päätettäväksi.  

Työpajoissa syntyi päivän aikana hedelmällistä keskustelua ja pohdintaa. Viranhaltijat kiittelivät osallistujien aktiivisuutta sekä konkreettisia ideoita. Lautakuntien jäsenet puolestaan iloitsivat yhteisestä tapaamisesta, mikä mahdollisti tutustumisen ja vuoropuhelun eri lautakuntien välillä.

Onnistumisten esille nostaminen on tärkeää 

Päivän aluksi lautakuntien jäsenille esiteltiin Oma Hämeen omavalvontaohjelmaa, jossa määritellään, miten hyvinvointialueella varmistetaan laadukkaiden sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen toteutuminen. Lisäksi ohjelma määrittelee muun muassa sitä, miten varmistetaan ja seurataan palvelujen saatavuutta, jatkuvuutta, turvallisuutta ja vaikuttavuutta sekä asiakkaiden yhdenvertaisuutta.

Seminaarin osallistujat pitivät tärkeänä omavalvonnan kehittämistä kaikkiin palveluihin. Esille nostettiin vertaisarviointi sekä kokemusasiantuntijoiden käyttö. Konkreettisena asiana pohdittiin esimerkiksi sitä, miten paljon valvontakäyntejä kuuluisi tehdä virka-ajan ulkopuolella. 

Päivän aikana käytiin läpi myös Oma Hämeen asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelmaa. Siinä kuvataan, miten hyvinvointialueella edistetään, kehitetään ja seurataan asiakas- ja potilasturvallisuutta. Kyse on siitä, että potilas tai asiakas saa oikeaa hoitoa, hoivaa tai palvelua oikeaan aikaan ja oikealla tavalla.

Laajemmin ajateltuna suunnitelma kuvaa periaatteita ja toimintoja, joiden tarkoituksena on varmistaa palvelujen, huolenpidon ja hoidon turvallisuus sekä suojata asiakkaita tai potilaita vahingoittumasta. Asiakasturvallisuudesta lautakuntien jäsenet halusivat tuotavan esiin myös onnistumisia ja positiivista kehittymistä epäkohtien rinnalle.  Asiakaspalautteen pitkäjänteistä keräämistä ja mittaamista pidettiin tärkeänä.  

Päivän aikana pohdittiin myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön (hyte) yhteistyörakenteita. Moni lautakuntien jäsenistä istuu myös kuntien valtuustoissa, joten yhteistyömahdollisuuksia kuntien ja hyvinvointialueen välillä nähtiin paljon. Hyvinvoinnin määritelmä sai monia eri ulottuvuuksia päivän työpajoissa, joissa osallistujat jakoivat myös henkilökohtaisia kokemuksiaan. Lautakuntien jäsenet olivat yksimielisiä siitä, että hyte-työ on tärkeää, minkä pitää näkyä, niin Oma Hämeen kuin kuntienkin budjeteissa. 

Myös hyvinvointialueen hankintastrategia oli esillä ja mukana työpajoissa. Oma Häme on uusi iso toimija, jonka hankinnoissa on paljon pohdittavaa. On otettava huomioon taloudellisten seikkojen lisäksi myös hankintojen ekologisuus ja sosiaalinen kestävyys. Seminaarin osallistujat pohtivat myös sitä, miten asiakkaan ja potilaan näkökulman tulisi näkyä hankintastrategiassa.