Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen

EU:n yleinen tietosuoja-asetus takaa oikeuksia rekisteröidylle eli henkilölle, jonka tietoja käsitellään. Rekisteröidyn oikeudet auttavat sinua hallitsemaan henkilötietojasi. Oikeuksia sovelletaan eri tavalla riippuen henkilötietojen käsittelyperusteesta.

Sinulla on rekisteröitynä muun muassa oikeus tietää, käsitelläänkö henkilötietojasi ja mitä henkilötietojasi käsitellään, sekä pyytää itseäsi koskevat tiedot. Sinulla on myös oikeus vaatia virheelliset henkilötiedot oikaistavaksi.

Tietojen tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tietää, käsitelläänkö henkilötietojasi sekä mitä ja miten niitä käsitellään. Kanta-Hämeen hyvinvointialue toimittaa tiedot pyynnöstäsi mahdollisimman pian ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntösi on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

Saat tietosi lähtökohtaisesti maksutta. Jos kuitenkin pyydät useampia jäljennöksiä, hyvinvointialue voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

Mikäli tietopyyntö on ilmeisen perusteeton ja kohtuuton, erityisesti jos tietopyyntöjä esitetään toistuvasti, hyvinvointialue voi periä tietojen toimittamisesta aiheutuneet hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä kokonaan toimittamasta tietoja. Tällaisessa tapauksessa hyvinvointialue osoittaa pyynnön ilmeisen perusteettomuuden tai kohtuuttomuuden.

Mikäli hyvinvointialue ei toimita tietojasi, saat asiasta kirjallisen todistuksen. Samassa yhteydessä kerromme oikeudestasi oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus vaatia, että sinua koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi sinulla on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötietosi poistetaan.

Ellei hyvinvointialue hyväksy oikaisupyyntöäsi, saat asiasta kirjallisen todistuksen, jossa mainitaan ne syyt, joihin perustuen vaatimustasi ei ole hyväksytty. Samoin tiedotamme oikeudestasi oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on vain tietyissä poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietosi kokonaan poistettua hyvinvointialueen rekistereistä eli tulla unohdetuksi. Tällaista oikeutta ei ole, kun henkilötietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai hyvinvointialueelle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.

Tietojen säilyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan hyvinvointialueen tiedonohjaussuunnitelmia ja lainsäädännön velvoittamia säilytysaikoja.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Silloin rekisterinpitäjä saa käsitellä tietojasi vain tiettyjen edellytysten täyttyessä. Voit rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi, jos tiedot ovat mielestäsi virheellisiä tai niitä käsitellään lainvastaisesti.

Vastustamisoikeus

Henkilötietojen käsittelyn vastustamisella tarkoitetaan rekisteröidyn pyyntöä siitä, ettei hänen henkilötietojaan käsiteltäisi lainkaan.

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseesi perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä silloinkin, kun käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai hyvinvointialueelle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseen. Tällöin tietojasi voidaan käsitellä edelleen vain, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka voidaan osoittaa.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Oikeus ei koske sellaista henkilötiedon käsittelyä, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Näin ollen oikeutta ei pääsääntöisesti sovelleta Kanta-Hämeen hyvinvointialueen henkilörekistereiden kohdalla.

Oikeus tehdä valitus viranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679.

Valvontaviranomainen

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Faksi: 029 56 66735

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

Sinulla on oikeus käyttää myös muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja.

Kuinka oikeudet toteutetaan?

Laadi tarkastus- tai oikaisupyyntö oheen linkitetyllä lomakkeella ja lähetä se allekirjoitettuna ohjeiden mukaisesti. Voit laatia pyynnön myös vapaamuotoisesti, mutta lomakkeiden käyttö on suositeltavaa.

Asiakastietojen tarkastuspyyntö

Asiakastietojen oikaisupyyntö

Potilastietojen tarkastuspyyntö

Potilastietojen oikaisupyyntö

Sosiaalipalveluiden rekisteritietojen tarkastuspyyntö (perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut). Lomake ei koske ikäihmisten palveluita eikä mielenterveys- ja päihdepalveluita.