Henkilöstön ilmoituskanava sosiaalihuollon epäkohdista (SPro)

SPro  Henkilöstön ilmoituskanava sosiaalihuollon epäkohdista

Rekisterinpitäjä

Kanta-Hämeen hyvinvointialue
y-tunnus 3221307-8
Sibeliuksenkatu 2
13100 Hämeenlinna

Rekisteristä vastaava viranhaltija

Toimialajohtaja Marika Paasikoski-Junninen

Rekisterin yhteyshenkilö

Valvontapäällikkö Sofia Suvanto
valvonta(at)omahame.fi

Tietosuojavastaava

tietosuojavastaava(at)omahame.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sosiaalihuollon henkilöstö voi ilmoittaa SPro järjestelmään epäkohdasta tai epäkohdan uhasta sosiaalihuollon toteuttamisessa. Ilmoitusvelvollisuus perustuu sosiaalihuoltolakiin (1301/2014, § 48) ja 1.1.2024 alkaen lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023 § 29). Lainsäädäntö velvoittaa sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvan ilmoittamaan viipymättä toiminnasta tai sen valvonnasta vastaavalle henkilölle, jos hän tehtävissään huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi ja se perustuu mm. seuraaviin säädöksiin: EU tietosuoja-asetus, 6 artiklan 1 c) ja e) kohdat, 33 artiklan 5 kohta.

Rekisteritietoja käytetään profilointiin tai automatisoituihin yksittäispäätöksiin

Ei.

Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Rekisterissä on ammattihenkilön kirjoittama kuvaus havaitsemastaan epäkohdasta tai epäkohdan uhasta. Ilmoituksen tekijä voi jättää lomakkeelle yhteystietonsa. 

Säännönmukaiset tietolähteet

Ilmoittaja itse.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille lukuun ottamatta tilannetta, jossa Suomen viranomaistahot niin edellyttävät.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterissä olevia tietoja ei siirretä EU:n tai ETAN:n ulkopuolelle. 

Rekisteritietojen säilytys 

Henkilötietoja säilytetään järjestelmätoimittaja Awanic Oy:n tietoturvallisissa palvelintiloissa, jotka sijaitsevat Suomessa. Henkilötietoja säilytetään 3 vuotta rekisterimerkinnän synnystä, jonka jälkeen Awanic Oy poistaa henkilötiedot. Sopimuksen päättyessä Awanic Oy poistaa tiedot palvelinympäristöstään.

Tietojen suojaamisen periaatteet

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan Kanta-Hämeen hyvin-vointialueen tiedonohjaussuunnitelmilla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Rekisteriin säh-köisesti tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain tietoihin oikeutettu henkilö. Sopimuskumppanit hyväksyvät tietosuojasopimuksen ja käsittelijät salassapitoa koskevan sitoumukset.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät Kanta-Hämeen hyvinvoin-tialueen verkkosivuilta osoitteesta www.omahame.fi/tietosuoja