Sidonnaisuusilmoitukset

Sidonnaisuusilmoitukset

Hyvinvointialuelain 89 §:ssä määrättyjen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tulee tehdä tarkastuslautakunnalle ilmoitus sidonnaisuuksistaan. Kanta-Hämeen hyvinvointialueella ilmoitusvelvollisia ovat

  • aluehallituksen ja sen alaisten jaostojen kaikki jäsenet ja varajäsenet
  • aluevaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • kaikkien muiden toimielinten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat (ml. jaostot ja valiokunnat)
  • hyvinvointialueen johtaja ja
  • toimielinten esittelijät.

Tarkastuslautakunta valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuutta ja voi tarvittaessa kehottaa asianomaisia täydentämään ilmoituksiaan. Ilmoittamatta jättämisestä tehdään merkintä sidonnaisuusrekisteriin. Sidonnaisuusrekisteri toimitetaan kerran vuodessa aluevaltuustolle tiedoksi.

Ilmoitus tulee antaa johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoitamisessa. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tullut valituksi tehtävään. Jos ilmoitettavaa ei ole, lomakkeeseen kirjataan viiva tai "ei ilmoitettavaa".

Ohjeet sidonnaisuusilmoituksen tekemiseen

Henkilön on myös viivytyksettä ilmoitettava sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. Ajantasaiset tiedot julkaistaan tällä sivulla sidonnaisuusrekisterissä.

Sidonnaisuudet pyydetään ilmoittamaan oheisessa linkissä sähköisellä Silmu-lomakkeella. Silmun ylläpitäjä siirtää ilmoitetut tiedot WebLumu-luottamushenkilörekisteriin.

Kirjautuminen Silmuun

Sidonnaisuusrekisteri, päivitetty 17.6.2024 (ei saavutettava pdf)

Sidonnaisuusrekisterin tietosuojaseloste