Osallisuus-banneri

Värikäs solmu.

Osallisuus kuuluu kaikille

Tule mukaan suunnittelemaan ja kehittämään hyvinvointialueemme toimintaa.

Osallisuus-teksti

Hyvinvointialueemme asukkailla on mahdollisuus osallistua palvelujen kehittämiseen ja päätöksentekoon.  

Tavoitteena on, että jokainen kantahämäläinen pääsee osalliseksi siitä hyvästä, mitä Oma Häme tuottaa: sosiaali-, terveys- ja turvallisuuspalveluista heti, kun palvelun tarve herää. Tämä edellyttää vuorovaikutusta ja yhteistyötä Oma Hämeen työntekijöiden ja asukkaiden, asiakkaiden sekä heitä edustavien vaikuttajien ja päättäjien kesken.

Sinulle, joka haluat vaikuttaa

Sinulle, joka haluat osallistua ja vaikuttaa

Osallisuuden edistäminen hyvinvointialueella

Osallisuusohjelmaa kehitetään edelleen. Kun osallisuusohjelma valmistuu, se julkaistaan verkkosivuillamme.

Sisältöjulkaisija

Yleisöä Elomessuilla Hämeenlinnassa elokuussa 2023.

Palveluverkkoselvityksestä kerätään asukkaiden, henkilöstön ja sidosryhmien mielipiteitä

UUTINEN / 08.11.2023

Mielipiteet huomioidaan tulevia päätösesityksiä tehtäessä.

Yleisöä Elomessuilla Hämeenlinnassa elokuussa 2023.

Palveluverkkoselvityksestä kerätään asukkaiden, henkilöstön ja sidosryhmien mielipiteitä

UUTINEN / 08.11.2023

Mielipiteet huomioidaan tulevia päätösesityksiä tehtäessä.

UUTINEN / 08.11.2023

Palveluverkkoselvityksestä kerätään asukkaiden, henkilöstön ja sidosryhmien mielipiteitä

Palveluverkkoselvitystä koskeva päätöksenteko alkaa Oma Hämeessä joulukuussa, kun aluevaltuusto käsittelee palveluverkon määritysperiaatteita. Sitä ennen kerätään mielipiteitä maakunnan asukkailta ja hyvinvointialueen sidosryhmiltä tehdyn selvityksen osalta.

Lokakuussa valmistuneella palveluverkkoselvityksellä on kartoitettu hyvinvointialueen palveluverkon nykytilannetta, henkilöstön saatavuutta, toimitilojen kuntoa sekä väestön tulevia palvelutarpeita päätöksenteon pohjaksi. Tulevissa päätösesityksissä tullaan huomioimaan selvityksestä annetut lausunnot, asukaskyselyiden tulokset sekä muu palaute.

Asukkaiden mielipiteitä palveluverkkoselvityksestä on jo kartoitettu loka-marraskuun aikana sähköisellä kyselyllä. Polis-keskustelualustan kautta asukkailla oli mahdollisuus tuoda esiin näkökulmiaan Oma Hämeen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista ja palveluiden järjestämistavoista tulevaisuudessa. Sähköiseen kyselyyn vastasi ensimmäisessä vaiheessa tuhat ihmistä ja toisessa vaiheessa 300 henkilöä.

Kyselyn tuloksia täydennetään haastattelemalla asukkaita ja asiakkaita 13.- 22. marraskuuta Forssassa, Hämeenlinnassa, Lammilla, Riihimäellä, Tammelassa ja Turengissa. Haastattelut tehdään Oma Hämeen toimipisteissä sekä kauppakeskittymissä. Lisäksi Oma Häneen henkilöstölle tehdään oma kysely. 

Sidosryhmiä kuullaan myös. Järjestöjen, elinkeinoelämän, Kelan, oppilaitosten ja seurakunnan edustajille järjestetään oma keskustelutilaisuus virallisen lausunnon antamisen lisäksi. Myös muiden palautekanavien kautta tulleita palautteita huomioidaan. Lisäksi asukkailla, yhteisöillä ja vaikuttajaryhmillä on aloitemahdollisuus tai he voivat jättää lausunnon 1.12. mennessä osoitteeseen kirjaamo(at)omahame.fi tai Sibeliuksenkatu 2, 5. kerros, 13100 Hämeenlinna.

Mielipiteitä halutaan kerätä mahdollisimman laajasti ja siksi käytössä on monenlaisia menetelmiä.

– Haluamme kysyä asukkailta, asiakkailta ja henkilöstöltä heidän mielipiteitään, tunteitaan, tärkeinä pitämiään asioita, näkökulmia ja ideoita liittyen palvelujen järjestämiseen tulevaisuudessa, sanoo osallisuus- ja yhdyspintapäällikkö Jaana Hymmi.

Kaikkien kyselyjen ja keskustelujen tulokset kootaan päätöksenteon tueksi ja niitä käsitellään osana valmistelua. Kaikki palautteet liitetään osaksi päätöksentekoaineistoa. Seuraava osallistumisen ja vaikuttamisen kuulemiskierros toteutetaan tammi-helmikuussa ennen aluevaltuuston lopullista päätöstä palveluverkosta. Maaliskuussa 2024 aluevaltuusto päättää palveluverkon ja toimipisteiden muutoksista.  

Lue lisää: 

Palveluverkkoselvitys julkaistu 27.10.2023  

Asukkaiden keskustelu palveluverkkoselvityksestä Polis-alustalla on päättynyt

Taustatietoa palveluverkkoselvityksestä
 

Osallistu ja vaikuta -logo.

Nuorisovaltuusto ja Oma Häme selvittävät nuorten päihdeasenteita

UUTINEN / 07.11.2023

Sähköinen kysely on avoinna 20. marraskuuta saakka.

Osallistu ja vaikuta -logo.

Nuorisovaltuusto ja Oma Häme selvittävät nuorten päihdeasenteita

UUTINEN / 07.11.2023

Sähköinen kysely on avoinna 20. marraskuuta saakka.

UUTINEN / 07.11.2023

Nuorisovaltuusto ja Oma Häme selvittävät nuorten päihdeasenteita

Sähköisellä Polis-keskustelualustalla on avattu nuorille anonyymi verkkokysely päihteiden käytöstä. Kysely on tehty yhdessä hyvinvointialueen nuorisovaltuuston kanssa. Polis-alustalla voit olla samaa tai eri mieltä päihteiden käyttöön liittyvien näkemysten kanssa. Voit myös lisätä keskusteluun omia näkökulmia muiden kommentoitavaksi. Kysely on avoinna 20. marraskuuta asti.

Vastaa kyselyyn

Kyselyllä on tarkoitus saada selville alueen nuorten päihteiden käytöstä ja siihen liittyvistä asenteista ja ajatuksista. Tuloksia tullaan käyttämään nuorisovaltuuston ehkäisevän päihdetyön kampanjassa ensi vuonna. Kysely on suunnattu erityisesti yläkoululaisille sekä toisen asteen oppilaitoksiin.

Lue lisää: Sähkötupakan ja nikotiinipussien käyttö on nousussa alaikäisillä Kanta-Hämeessä

Värikkäitä puhekuplia.

Asukkaiden keskustelu palveluverkkoselvityksestä Polis-alustalla on päättynyt

UUTINEN / 06.11.2023

Toisen vaiheen keskustelussa tehtiin 9 000 kannanottoa.

Värikkäitä puhekuplia.

Asukkaiden keskustelu palveluverkkoselvityksestä Polis-alustalla on päättynyt

UUTINEN / 06.11.2023

Toisen vaiheen keskustelussa tehtiin 9 000 kannanottoa.

UUTINEN / 06.11.2023

Asukkaiden keskustelu palveluverkkoselvityksestä Polis-alustalla on päättynyt

Hyvinvointialue sai asukkailta runsaasti arvokkaita näkemyksiä palveluverkkoselvityksestä. Keskustelu sähköisellä Polis-alustalla on nyt päättynyt. Kiitos asukkaille runsaasta osallistumisesta keskusteluihin! Kaikki vastaukset ja ehdotukset otetaan huomioon palveluverkon valmistelussa ja ne ovat myös tukemassa päätöksentekoa.

Keskustelun toiseen vaiheeseen marraskuun alussa osallistui vielä lähes 300 henkilöä ja kannanottoja tehtiin yhteensä reilut 9 000 kappaletta. Keskustelun toisessa vaiheessa syvennyttiin aiheisiin, jotka ensimmäisessä vaiheessa, lokakuussa, eniten osallistuneita puhuttivat. 

Keskustelun tulokset ja niistä tehdyt yhteenvedot viedään päätöksenteon tueksi. Joulukuussa tehdään aluehallitukselle ja aluevaltuustolle päätösesitys, jossa huomioidaan väestön esiin nostamat näkökulmat ja annetut lausunnot. Joulukuun kokouksessaan aluevaltuusto käsittelee selvityksen pohjalta laadittuja tulevaisuuskuvia sekä päättää palveluverkon suunnittelua ohjaavista periaatteista.  Päätöksenteko jatkuu vielä helmi-maaliskuussa 2024.

Palvelujen säilyminen huolestuttaa

Huoli paikallisten palveluiden jatkuvuudesta näkyi myös Polis-keskustelun jatko-osassa. Eri alueiden terveysasemien säilymisen puolesta esitettiin runsaasti näkemyksiä. Suurin osa keskustelijoista oli yksimielisiä myös siitä, että palveluita tulisi tehostaa supistamisen sijaan. Näkemyksiä ja ehdotuksia esitettiin paljon myös siitä, miten palveluita voisi kehittää tulevaisuudessa, mikäli terveysasemia lakkautetaan.

Erilaiset neuvonta- ja ohjauspisteet saivat kannatusta. Lisäksi kannatusta sai terveyspisteet, joissa olisi sairaanhoitajan vastaanotto yhdessä etälääkärin kanssa. Myös liikkuviin palveluihin suhtauduttiin myönteisesti, erityisesti laboratorion ja näytteenottojen osalta. Omaishoitajien vahvempi tukeminen koettiin tärkeäksi, ja se nähtiin myös yhtenä ratkaisuna nykyisiin haasteisiin. Mikäli terveyspalveluita lakkautetaan, julkista liikennettä terveyspalveluihin tulisi keskusteluun osallistuneiden mielestä kehittää. Etäälle jäävissä palveluissa nähtiin myös riskejä. Keskusteluun osallistuneista lähes 70 prosenttia koki, että ikäihmisten hoitaminen kaukana omaisten luota vähentävät omaisten osallistumista hoivaan.

Sähköiset palvelut koettiin pääosin myönteisinä, mutta niissä nähtiin myös rajoitteita. Yli 90 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, etteivät sähköiset palvelut kokonaan korvaa henkilökohtaista kohtaamista terveydenhuollossa. Ennaltaehkäisevien palveluiden hyvinvointia edistävä vaikutus tunnistettiin myös Polis-keskustelun jatko-osassa. Esimerkiksi yli 90 prosenttia koki, että neuvolan ja kouluterveydenhuollon palveluissa tulisi kiinnittää huomiota palveluiden saavutettavuuteen ja jatkuvuuteen.

Oma Hämeen henkilöstön mahdollisuus osallistua palveluiden suunnittelua koettiin tärkeänä. Lisäksi keskustelijat olivat huolissaan hoitohenkilökunnan työhyvinvoinnista, johon hyvinvointialueelta toivottiin lisäpanostuksia. 

Polis-keskusteluiden raportit sekä yhteenvedot viedään osaksi päätöksentekoa loppuvuoden aikana. Uusia osallistumisen ja vaikuttamisen väyliä alueen asukkaille on tulossa lähiaikoina. 

Lisäksi asukkailla, yhteisöillä ja vaikuttajaryhmillä on aloitemahdollisuus tai he voivat jättää lausunnon 1.12. mennessä osoitteeseen kirjaamo(at)omahame.fi tai Sibeliuksenkatu 2, 5. kerros, 13100 Hämeenlinna. 

Lue lisää: Raportti Polis-keskustelun toisesta vaiheesta

Lue lisää: Palveluverkkoselvityksen oma sivu