Kuvausluparekisteri

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen kuvausluparekisteri

Rekisterinpitäjä 

Kanta-Hämeen hyvinvointialue 
y-tunnus 3221307-8 
Viipurintie 1–3
13200 Hämeenlinna 

Rekisteristä vastaava viranhaltija 

Viestintäjohtaja Minna-Liisa Lönnqvist

Rekisterin yhteyshenkilö

Laura Pitkänen / Minna-Liisa Lönnqvist 

Tietosuojavastaava

tietosuojavastaava(at)omahame.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Tämän rekisterin sisältämiä henkilötietoja (kuva- / videomateriaali) käytetään Kanta-Hämeen hyvinvointialueen kuvapankissa, sosiaalisessa mediassa, internetsivustolla ja mainosmateriaaleissa. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

Rekisteröidyn tai hänen huoltajansa / edustajansa kirjallinen suostumus. 
Henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 
Lisätietoa Henkilötietojen käsittelyperusteet | Tietosuojavaltuutetun toimisto ja tietosuojavastavalta

Rekisteritietoja käytetään profilointiin tai automatisoituihin yksittäispäätöksiin

Ei. 

Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät 

Kuvattavan yksilöimiseksi tarvittavat tiedot, kuten kuvattavan nimi ja yhteystiedot tai kuvattavan 
huoltajan, edunvalvojan ja/tai läheisen nimi ja yhteystiedot. 

Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa

Kyllä: allekirjoitettu kuvauslupa. 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Kuvausluparekisterin tiedot kerätään kuvattavalta itseltään tai hänen huoltajaltaan / edunvalvojaltaan. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Ei. 

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Ei.

Rekisteritietojen säilytys 

Sähköiset tiedot säilytetään lakisääteisten säilytysaikojen mukaisesti Kanta-Hämeen hyvinvointialueen sähköisessä arkistossa. 
Paperiaineisto säilytetään lakisääteisten säilytysaikojen mukaisesti Kanta-Hämeen hyvinvointialueen arkistossa. 

Tietojen suojaamisen periaatteet 

Kuva- / videomateriaalin säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan tiedonohjaussuunnitelmilla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain tietoihin oikeutettu henkilö. Sopimuskumppanit hyväksyvät tietosuojasopimuksen.

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät Kanta-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.omahame.fi/tietosuoja