Potilasrekisterin tietosuojaseloste

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen potilasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Kanta-Hämeen hyvinvointialue
y-tunnus 3221307-8
Sibeliuksenkatu 2
13100 Hämeenlinna

Rekisteristä vastaava viranhaltija

Johtajaylilääkäri 
Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Rekisterin yhteyshenkilö

Erikoissairaanhoidon hallintoylilääkäri Jarmo Koski

Perusterveydenhuollon hallintoylilääkäri Juha Tiainen

etunimi.sukunimi(at)omahame.fi
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Kirjaamo
Sibeliuksenkatu 2
13100 Hämeenlinna

Tietosuojavastaava

Sähköposti:
tietosuojavastaava(at)omahame.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen potilasrekisterin sisältämiä henkilötietoja käytetään:

 • potilaan tutkimusten ja hoidon järjestämiseen, suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan
 • hyvinvointialueen toiminnan tilastointiin ja seurantaan
 • hyvinvointialueen toiminnan kehittämiseen ja laadun parantamiseen
 • potilaan hoidon ja tutkimusten kustannusten laskutukseen
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden toiminnan valvontaan
 • tieteelliseen tutkimus- ja opetustoimintaan.

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi ja se perustuu mm. seuraaviin säädöksiin:

 • EU:n tietosuoja-asetus 2016/679
 • Tietosuojalaki 1050/2018
 • Arkistolaki 831/1994
 • Laki hyvinvointialueesta 611/2021
 • Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999
 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 784/2021
 • Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä 552/2019
 • Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994
 • Mielenterveyslaki 1116/1990
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 94/2022
 • Terveydenhuoltolaki 1326/2010


Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Potilasrekisteri koostuu potilaan hoidon ja tutkimuksen järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettävistä, laadituista tai saapuneista asiakirjoista tai teknisistä tallenteista, jotka sisältävät muun muassa:

 • potilaan yksilöimiseksi tarvittavia tietoja, esimerkiksi nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot
 • potilaan nimeämän yhteyshenkilön ja hänen yhteystietonsa
 • alaikäisen potilaan huoltajan tietoja
 • potilaan hoidon ja tutkimuksen kannalta välttämättömiä terveydentilatietoja
 • potilasmaksujen käsittelyn vaatimia tietoja 

Säännönmukaiset tietolähteet

Potilasrekisterin tiedot kerätään potilaalta itseltään ja hänen omaisiltaan, lääkäreiltä ja hoitohenkilökunnalta, suoritetuista tutkimuksista ja toimenpiteistä, muilta sosiaali- ja
terveydenhuollon toimintayksiköiltä, viranomaisilta sekä Digi- ja väestötietovirastolta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Potilastietoja luovutetaan

 • hoitoon liittyen muille terveydenhuollon toimintayksiköille lainsäädäntöön tai suostumukseen perustuen
 • hoivaan liittyen hyvinvointialueen sosiaalihuoltoon suostumukseen tai lainsäädäntöön perustuen
 • lainsäädännön perusteella valtakunnallisiin rekistereihin tutkimus-, suunnittelu- ja tilastointitarkoituksiin sekä viranomaisille, vakuutusyhtiöille ja -laitoksille
 • tarvittaessa laskutukseen liittyen viranomaisille, esimerkiksi maksuhäiriöiden yhteydessä ulosottotoimenpiteitä suorittaville
 • tieteelliseen tutkimukseen tietoluvan perusteella
 • potilaalle itselleen.

Viranomaisille tai yhteisöille, joilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus, tietoja luovutetaan kirjallisen ja yksilöidyn pyynnön perusteella asian vaatimassa muodossa ja laajuudessa.


Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietojärjestelmien ja/tai lääkintälaitteiden huoltoyhteydet voivat ulottua Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Huoltoyhteydet ovat erittäin rajoitettuja, ja sallittuja vain palvelin- ja järjestelmätoimittajille. 

Rekisteritietojen säilytys 

Sähköiset tiedot säilytetään lakisääteisten säilytysaikojen mukaisesti Kanta-Hämeen hyvinvointialueen potilastietojärjestelmissä ja sähköisessä arkistossa sekä kansallisessa Kanta-arkistossa.
Paperiaineisto säilytetään lakisääteisten säilytysaikojen mukaisesti Kanta-Hämeen hyvinvointialueen potilas- ja asiakastietoarkistoissa.

Tietojen suojaamisen periaatteet

Tietoverkkojen ja -järjestelmien suojaus, tilaturvallisuuden varmistaminen ja kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja tietojärjestelmien käytön valvonta sekä riskienhallinta.
Tietojen suojauksesta, säilyttämisestä ja hävittämisestä vastaa rekisterin vastuuhenkilö, johtajaylilääkäri.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät Kanta-Hämeen hyvinvointi-alueen verkkosivuilta osoitteesta www.omahame.fi/tietosuoja