Sosiaalipalvelujen tuottaminen

Yksityiseksi sosiaalipalveluntuottajaksi hakeutuminen ja muutosten ilmoittaminen

Yksityisinä sosiaalipalveluina voidaan tuottaa

  • Luvanvaraisia (ympärivuorokautisia) sosiaalihuollon palveluja
  • Ilmoituksenvaraisia (ei-ympärivuorokautisia) sosiaalihuollon palveluja
    • Rekisteröitäviä sosiaalipalveluja
    • Ei-rekisteröitäviä sosiaalipalveluja (tukipalvelut)

Alla olevassa taulukossa on kuvattu yksityisten palveluntuottajien hakemus- ja ilmoitusmenettelyt.

Yksityisten palveluntuottajien hakemus- ja ilmoitusmenettelyt
Palveluntuottaja Taho, jolle lupahakemus/ilmoitus tehdään Rekisteri Palveluntuottajaksi hakeutuminen

Luvanvarainen sosiaalipalvelu

(ympärivuorokautiset sosiaalipalvelut)
Aluehallintovirasto (AVI)/Valvira Valveri Palveluntuottaja tekee lupahakemuksen AVI:lle tai, mikäli palveluntuottaja toimii useammalla kuin yhdellä hyvinvointialueella, Valviralle. Oma Häme antaa ennen toiminnan aloittamista lausunnon lupaviranomaiselle siitä, täyttyvätkö palveluntuottajan toiminnassa lain edellytykset.
Ilmoituksenvarainen sosiaalipalvelu (muut kuin ympärivuorokautiset sosiaalipalvelut) Oma Häme Valveri Palveluntuottaja tekee Oma Hämeelle ilmoituksen yksityisestä sosiaalipalvelusta. Oma Häme välittää tiedot AVI:lle sekä antaa asiasta oman lausuntonsa.
Ilmoituksenvarainen sosiaalihuollon tukipalvelu (ateria-, vaatehuolto-, siivous- ja asiointipalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut) tai vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu Oma Häme Oma Hämeen rekisteri Palveluntuottaja tekee ilmoituksen tukipalvelun tuottamisesta Oma Hämeeseen. Viranhaltijapäätöksellä ratkaistaan, onko kyseessä sosiaalihuoltolain mukainen palvelu ja palveluntuottaja rekisteröidään ehtojen täyttyessä Oma Hämeen rekisteriin. Jos palveluntuottajan toimintayksikkö tuottaa samassa yhteydessä myös muita sosiaalipalveluja, Oma Häme toimittaa ilmoituksen valvontaviranomaiselle rekisteröintiä varten. Henkilökohtaisen avun osalta päätös tehdään aina Oma Hämeessä.

Lupahakemus ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta lähetetään Aluehallintovirastoon, tai mikäli palveluntuottaja toimii useammalla kuin yhdellä hyvinvointialueella, Valviraan. Kopio hakemuksesta ja vapaamuotoinen pyyntö tarkastuskäynnistä lähetetään Oma Hämeen kirjaamoon.

Ilmoitus yksityisen sosiaalipalvelujen tuottamisesta tehdään Aluehallintoviraston (AVI) lomakepohjalla ja se lähetetään Oma Hämeen kirjaamoon. llmoitus tulee tehdä myös toiminnan oleellisesta muutoksesta, vastuuhenkilön vaihtumisesta, tilojen tai osoitteen muuttumisesta sekä toiminnan päättymisestä. Oleellinen muutos toiminnassa on esimerkiksi se, että palveluntuottaja haluaa laajentaa toimintansa aikaisemmasta kunnan hyväksymästä toimialueesta koko hyvinvointialueelle.