Lapset, nuoret ja perheet

Yhtenä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen painopisteenä on lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen yhteistyössä Kanta-Hämeen kuntien ja kuntayhtymien kanssa. Kehittämisen keskiössä on perhekeskustoimintamalli, jonka avulla edistetään palvelujen saavutettavuutta yhdellä yhteydenotolla.

Perhekeskus yhdistää lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalveluita tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Hankkeessa pyrimme vahvistamaan sähköisen asioinnin mahdollisuuksia ja ennaltaehkäiseviä palveluja sekä erityisesti mielenterveys- ja päihdetyötä tukevia palveluita perheiden näkökulmasta.

Neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten palvelukokonaisuus

Neuropsykiatriset vaikeudet voivat vaikuttaa arjessamme eritavoin esimerkiksi sosiaaliseen vuorovaikutukseemme, tunteiden ja käyttäytymisen säätelyymme tai tarkkaavaisuuden ylläpitämiseen. Nämä oireet vaihtelevat eri ihmisillä ja eri ikävaiheissa. Ne voivat kuormittaa lasta, nuorta ja perhettä eri tavoin. Hankkeessa kehitämme neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten palvelukokonaisuutta.

Tavoitteenamme on, että palvelut vastaavat oikea-aikaisesti lapsen, nuoren ja perheiden yksilöllisiin tarpeisiin. Kehittämistyössä huomioimme jo olemassa olevat hyvät käytännöt ja tarvittaessa kehitämme uusia. Yksi tärkeä osa kokonaisuutta ovat sujuvat yhteistyökäytännöt lapsen, nuoren, perheen ja arjen toimijoiden kanssa. Toimiva yhteistyö mahdollistaa osaltaan lapsen ja nuoren toimintakyvyn tukemisen eri elämänvaiheissa.

Lastensuojelun palvelukokonaisuus

Lastensuojelulain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelun kehittämisen kokonaisuudessa tavoitteenamme on juurruttaa systeeminen toimintamalli ja systeeminen ajattelu- ja lähestymistapa sekä yhteiset toimintamallit koko hyvinvointialueelle.

Systeemisyys on sitä, että näemme lasten ja perheiden elämän laajana kokonaisuutena, jonka kaikki osat vaikuttavat toisiinsa. Asiakassuhteen rakentaminen on työskentelyn perusta. Tämän lähestymistavan tuominen arkeen parantaa lapsen äänen kuulumista ja koko perheen osallisuutta lastensuojelussa. Pyrimme saamaan jo käytössä olevat hyvät toimintamallit laajempaan käyttöön ja edistämään yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn palvelukokonaisuus

Alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn kokonaisuus nostaa esiin nuorten seksuaaliterveyden ja siihen vaikuttavat tekijät. Tässä hankeosa-alueessa mallinnamme ja otamme käyttöön maksuttoman ehkäisyn palvelupolun, jota tekemään toivotamme tervetulleeksi myös itse palvelun käyttäjät, nuoret.

Tarkoituksenamme on myös suunnitella ja toteuttaa koulutuskokonaisuus vahvistamaan hoitohenkilökunnan ehkäisy- ja seksuaalikasvatusosaamista. Työmme tavoitteena on tyytyväinen asiakas; nuori, joka saa palvelun sujuvasti, oikea-aikaisesti ja laadukkaasti arkiympäristössään tai sähköisesti.