Breadcrumb

Navigation Menu

Tietosuojaseloste

Oma Hämeen verkkosivujen tietosuoja

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Sibeliuksenkatu 2
13100 Hämeenlinna

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen rekisterinpitäjänä toimii hyvinvointialueen valmistelutoimisto.

Tietosuojavastaava

Lisätietoa Kanta-Hämeen hyvinvointialueen tietosuojasta antaa tietosuojavastaava. Tietosuojavastaava on organisaation sisäinen asiantuntija, joka seuraa henkilötietojen käsittelyä ja auttaa tietosuojasäännösten noudattamisessa.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Sanna Ristolainen
Sibeliuksenkatu 2
13100 Hämeenlinna
puh. +358 50 442 7505
sanna.ristolainen@omahame.fi

Tietosuoja Kanta-Hämeen hyvinvointialueella

Uudistunut tietosuojalaki astui voimaan vuoden 2019 alusta. Sen on yhdenmukainen Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, General Data Protection Regulation) kanssa. Tietosuoja-asetusta on sovellettu 25.5.2018 alkaen. Kanta-Hämeen hyvinvointialueella kehitetään jatkuvasti henkilötietoihin liittyviä toimintatapoja, jotta voimme paremmin huolehtia rekisteröityjen oikeuksien toteutumisesta.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella käsitellään henkilötietoja, jotta valmistelutoimisto ja aluevaltuusto voivat hoitaa lakisääteiset tehtävänsä ja palvella maakunnan kuntia ja sidosryhmiä. Osa tiedoista on salassa pidettäviä. Tälle sivulle on koottu yleistä tietoa kerättävistä henkilötiedoista ja rekisteröidyn oikeuksista. Hyvinvointialueen tietosuojaseloste

Miksi henkilötietoja kerätään?

Kanta-Hämeen hyvinvointialue on perustettu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen toimeenpanoa ja voimaanpanoa koskevalla lailla heinäkuussa 2021. Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmistelun tehtävien ja palveluiden laadukas hoitaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Tietojen käsittely perustuu useisiin lakeihin ja asetuksiin sekä joissain tapauksissa myös henkilön suostumukseen.

Mitä henkilötietoja kerätään?

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmistelussa kerätään vain välttämättömät ja tarvittavat tiedot. Kerättävät tiedot määräytyvät tehtävän mukaan. Usein kysytään esimerkiksi yhteystietoja, nimeä, osoitetta ja puhelinnumeroa. Lisäksi kerätään palvelun kannalta välttämättömät palvelukohtaiset tiedot.

Miten henkilötietoja suojataan?

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen toiminnassa toteutetaan sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaatetta. Tietoihin ja tietojärjestelmiin pääsevät käsiksi vain ne, joilla on oikeus käsitellä tietoja. Henkilötietojen käsittely liittyy aina työtehtävän hoitoon ja siinä laajuudessa kuin kukin tehtävä sitä edellyttää. Työntekijöille on järjestetty tietosuojakoulutus.

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Henkilötietoja säilytetään erilaisten lakien velvoittaman ajan. Kanta-Hämeen hyvinvointialue määrittelee säilytysajat arkistonmuodostussuunnitelmassaan ja toimintaohjeissaan. Säilytysaikojen määrittelyssä käytetään muun muassa Kansallisarkiston päätöksiä pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista ja Kuntaliiton suosituksia asiakirjojen säilytysajoista. Hyvän tiedonhallintatavan mukaisesti tiedot hävitetään, kun niitä ei enää tarvita.

Millaisia oikeuksia rekisteröidyllä on?

Rekisteröidyllä eli henkilöllä, jota tieto koskee, on oikeus saada tieto siitä, mitä häntä koskevia henkilötietoja käsitellään. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada tiedot oikaistuiksi tai poistetuiksi, rajoittaa niiden käsittelyä tai vastustaa käsittelyä sekä joissakin tapauksissa oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröity voi myös peruuttaa suostumuksensa. Tämän lisäksi rekisteröity voi valittaa tietosuojavaltuutetulle Kanta-Hämeen hyvinvointialueen toiminnasta liittyen henkilötietojen käsittelyyn.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot

Tietosuojavaltuutettu
Ratapihantie 9, 6 krs
00520 Helsinki
tietosuoja@om.fi

Rekisteröidyn oikeuksiin kuuluu myös tulla informoiduksi henkilötietojen tietoturvaloukkauksista, jos niitä tapahtuu.

Kenelle tietoja luovutetaan?

Henkilötietoja voidaan joissakin tapauksissa luovuttaa kolmansille osapuolille, kuten esimerkiksi erilaisille viranomaisille, joille Hämeen liitolla on lakisääteinen velvollisuus luovuttaa tietoja. Tietoja luovutetaan esimerkiksi Verohallinnolle ja Tilastokeskukselle.

Henkilötietoja luovutetaan niitä Kanta-Hämeen hyvinvointialueen puolesta ja sen lukuun käsitteleville tahoille. Tällaisia ovat esimerkiksi sopimuksen puitteissa tietoja käsittelevät järjestelmätoimittajat ja muut ulkopuoliset palveluntuottajat. Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle jää näissä tapauksissa rekisterinpitäjän vastuu.

Sopimuskumppaneiksi on valittu vain sellaisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka täyttävät tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Tietosuojaan liittyvät vaatimukset varmistetaan kirjallisin sopimuksin.

Henkilötietoja ei luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Henkilötietoihin liittyvät pyynnöt

Rekisterinpitäjän on pystyttävä vahvistamaan tietosuojaoikeuksiaan käyttävän rekisteröidyn henkilöllisyys. Tämän vuoksi henkilötietoihin liittyvät pyynnöt tulee esittää henkilökohtaisesti Kanta-Hämeen hyvinvointialueen toimistolle käyntiosoitteessa:

Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Sibeliuksenkatu 2
13100 Hämeenlinna

Pyyntö voi liittyä tietojen tarkastamiseen, oikaisemiseen, poistamiseen, tietojen siirtämiseen, käsittelyn rajoittamiseen tai käsittelyn vastustamiseen.

Tilatut tiedot toimitetaan kuukauden sisällä pyynnön vastaanottamisesta.

Tietoihin liittyvistä pyynnöistä tulee käydä selville henkilö, kenen tietoja pyydetään (henkilötunnus, nimi, osoite) ja miltä ajalta tiedot halutaan tarkastaa. Tarkastuspyyntöjen yhteydessä tarkastetaan aina pyytäjän henkilöllisyys.