Uutiset

Kanta-Hämeen sote-hankkeiden joulukuun 2021 uutiskirje

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen yleiset kuulumiset


Hanketoimistossa odotellaan kuumeisesti täydennyshaun rahoituspäätöstä. Päätös on luvattu saapuvan jouluviikolla. Täydennyshaun myötä uusiin painopisteisiin on jo valmistauduttu valtionapuhankkeiden kehittämispäivässä. Ohjausryhmä, maakunnallisten työryhmien puheenjohtajat, hyvinvointialuevalmistelun johtoryhmä sekä hanketyöntekijät linjasivat yhdessä vuoden 2022 työskentelyn painopisteitä. Hankkeen laajentumisen myötä myös henkilöstömme kasvaa. Rekrytoinnit ovat käynnissä ennakollisesti ja toivommekin uusien työkavereidemme aloittavan tammikuussa työnsä.


Ikäihmiset


Ikääntyneiden palveluiden kehittämisen työryhmissä vuoden 2021 työskentely on pitkälti saatu päätökseen ja suunnitelmat ensi vuodelle on tehty työryhmissä. Showroom-konseptin kehittäminen on loppuraportin kirjoittamisvaiheessa ja suunnitelma on valmis. Omaishoidon tuen kriteereistä on menossa kaksi kokeilua, joiden tulosten pohjalta rakentuu yhteinen maakunnallinen toimintatapa. Ensi vuonna työryhmä jatkaa muun muassa omaishoitajien tukemiseen liittyvillä teemoilla ja palvelupolkukokonaisuuden rakentamisella. Kotihoidon ja asiakas- ja palveluohjauksen alueella työstetään hyvinvointialueen yhtenäisiä kotihoidon sisältöjä ja kriteereitä. Tavoitteena on laajentaa kehittämistä asiakas- ja palveluohjauksen osalta ja huomioida teknologian hyödyntämisen mahdollisuudet. Kotihoidon laatua pyrimme varmistamaan laajalla keväällä 2022 toteuttavalla koulutuskokonaisuudella sekä mielenterveys- ja päihdeosaamisen vahvistamisella.
Ikääntyneiden palveluiden kehittämistyötä jatkaa vuonna 2022 vahvistettu tiimi. STM:ltä on haettu valtionavustusta Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hankkeeseen. Mikäli avustus saadaan, rekrytoidaan kaksi projektiasiantuntijaa viemään eteenpäin muun muassa teknologian hyödyntämistä sekä ikääntyneiden palveluiden vetovoimaisuutta. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –hankkeen kehittämisessä jatkaa kaksi projektiasiantuntijaa, joiden lisäksi tavoitteena on palkata kolme suunnittelijaa jalkauttamaan toimintatapoja seudullisesti.

Mielenterveys- ja päihdetyö


Mielenterveys- ja päihdetyön työryhmä paketoi vuoden viimeisessä kokouksessaan vuoden 2021 työskentelyn pakettiin. Työryhmässä on vuoden aikana käyty läpi Kanta-Hämeen alueen mielenterveys- ja päihdepalveluita, koottu tietoa ja käyty keskustelua alueen kehittämistarpeista. Aktiivista työryhmää luotsaa Johtava psykologi KHKS Ritva Oinonen, joten linkki erikoissairaanhoidon palveluiden kanssa on foorumissa turvattu. Aktiivinen työryhmä ansaitsee suurenmoiset kiitokset joustavasta työskentelystä ja arvokkaasta aktiivisuudesta.
Keväälle 2022 on työn alla koulutussarja, joka tullaan toteuttamaan iltapäivisin teemoilla kohtaaminen, dialogisuus mielenterveys- ja päihdetyössä sekä eri sisältöisiä infoja päihde ja mielenterveysteemoilla. Niihin toivotetaan kaikki Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset tervetulleeksi. Koulutussarjasta voi valita itselleen sopivia kiinnostavia teemoja. Etäyhteydellä toteutettava kokonaisuus mahdollistaa osallistumisen omalta työpisteeltä.

Terveydenhuolto


Kolmannen kiireettömän ajan laskentamalli automatisoidusti on otettu käyttöön myös Hattulassa. Automaattisen laskennan ansiosta näitä ns. T3-aikoja ei tarvitse enää laskea käsin jokaiselta ajanvarauskirjalta erikseen. Perusterveydenhuollon kehittäjäryhmän jäsenet edistävät yhtenäistä sovittujen mittarien kirjaamista. Kirjalliset ohjeet ovat tulossa työntekijöille.
Asiakaskokemusta edistävä palvelumuotoilu valmennus sekä monialaiset valmennukset ovat menossa jatkuen ensi vuonna. Tavoitteena on sujuvoittaa asiakkaan näkökulmasta palvelujen saatavuutta ja sujuvuutta sekä luoda yhteistyölle toimintatapoja yli sektorirajojen, olemmehan vuoden 2023 alusta saman työnantajan palveluksessa.
Suun terveydenhuoltoa on koko Kanta-Hämeen alueella erilaisin teemoin; pitkäaikaissairaiden, – työttömien ja nuorten osalta aloitettu integroimaan palveluketjuihin.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla on tarjolla paljon webinaareja, mikäli niihin on mahdollista osallistua.

Sosiaalihuolto


Työikäisten sosiaalihuollossa on edelleen tunnistettu erilaisia rajapintoja, joihin sosiaalityö- ja ohjaus liittyy. Arvatakin saattaa, että koska kyseessä on työkenttä, joka läpileikkaa ja kiinnittyy useisiin palveluihin – on sen kuvaaminen haastavaa, mutta samalla sitäkin olennaisempaa. Ja jotta tärkeä työ tulee myös näkyväksi, meidän tulee ajatella uudella tavalla ja pyrkiä avaamaan työn sisältöjä yhteiseen pohdintaan. Myös työllisyyden, työkyvyn arvioinnin ja kuntoutuksen saralla jatketaan pohdintoja muun muassa siitä näkökulmasta missä työllisyys ja sosiaalityö kohtaavat. Keskustelussa lähdetään hiljalleen myös ottamaan tärkeitä askelia kohti perheiden ja perheiden aikuisten eri palveluiden yhteistä roolia. Näissä isona apuna ovat työryhmien pohdinnat, erilaiset työpajat sekä hankkeiden monialaiset valmennukset. Tärkeää juuri nyt on myös jatkuva, pitkäjänteinen ja koostava työskentely, jotta saamme yhteisen verkoston tiivistymään.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen


Sote-rakenneuudistuhankkeeseen sisältynyt hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hankeosio on päättymässä ja työhön panoksensa antaneen alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimeenpanoa koordinoivan työryhmän työsarka nykyisessä muodossaan samoin. Myönteisen loppusilauksen kokonaisuudelle ja työryhmän tekemälle työlle antaa se, että maakuntavaltuusto on maanantain kokouksessaan yksimielisesti hyväksynyt Kanta-Hämeen ensimmäisen alueellisen hyvinvointikertomuksen- ja suunnitelman. Kyse on asiakirjasta, jossa kuvataan kantahämäläisten hyvinvoinnin ja terveyden nykytilaa ja linjataan alueen toimijoiden työn tueksi asukkaiden hyvinvointia tukevat painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2021–2024. Tehtyä työtä voivat muun muassa kunnat hyödyntää omien lakisääteisten hyvinvointikertomusten ja -suunnitelmien laadinnassa.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyölle on Kanta-Hämeessä nyt yhteiset suuntaviivat. Vaikka hanke päättyy, niin yhteistä työtä tarvitaan myös jatkossa. “Nyt tärkeäksi kysymykseksi nousee, mitä tapahtuu suunnitelman hyväksymisen jälkeen”, kuten järjestöneuvottelukunta asiakirjaa koskevassa lausunnossaan osuvasti toi esille ja jatkoi: “Toivomme, että myös suunnitelman toimeenpanossa onnistutaan”. Tähän toiveeseen on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen projektiasiantuntijan helppo yhtyä.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä tarvitaan kaikkia toimijoita. Tämän teeman äärelle ovat niin kuntien, soten, järjestöjen toimijat kuin muutkin hyvinvoinnin edistämisestä kiinnostuneet tervetulleita Kanta-Hämeen 3. kumppanuuspäivään (tiistaina 7.12. klo 15–17 etäyhteyksin). Tuolloin on mahdollisuus kuulla puheenvuoroja eri näkökulmista yhteistyön nykytilasta ja seurata keskustelua, jossa suunnataan katsetta tulevaan. Työ muun muassa hyvinvointityössä tarvittavien toimivien rakenteiden luomiseksi tulee jatkumaan osana hyvinvointialueen valmistelua.
Tässä kohtaa on kuitenkin paikallaan sanoa työryhmän jokaiselle jäsenelle ja sen työtä osaavasti eteenpäin johtaneelle työryhmän puheenjohtajalle, sivistys- ja hyvinvointijohtaja Päivi Raukolle lämpimät kiitokset uutterasta työskentelystä kantahämäläisten hyvinvoinnin eteen!