Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen mielletään vahvasti ennaltaehkäisevänä toimintana. Tässä on kunnilla iso rooli, samoin järjestöillä sekä muilla paikallisilla ja alueellisilla toimijoilla. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä ennaltaehkäisy ovat myös hyvinvointialueen tehtäviä. Parhaimmillaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen toteutuu eri toimijoiden saumattomana yhteistyönä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtakunnallinen tavoite on turvata kestävä hyvinvointi kaikissa väestö- ja ikäryhmissä.  Keskeistä on vähentää hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden eriarvoistumista ja eriytymistä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Kanta-Hämeessä laadittiin vuonna 2021 eri toimijoiden yhteistyönä alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma. Suunnitelma on laadittu alueelle strategisen johtamisen työkaluksi ja yhteistyön välineeksi.

Suunnitelman toimeenpanossa tarvitaan kaikkia alueen toimijoita. Tiivistämällä yhteistyötä muun muassa järjestöjen kanssa saadaan kaikki voimavarat ja hyvät käytännöt hyödynnetyiksi asukkaiden hyvinvoinnin tueksi. Kaikella tällä tähdätään siihen, että jokaisella kantahämäläisellä olisi paremmat mahdollisuudet voida hyvin.

Laki vaatii, että kunnat ja hyvinvointialue edistävät ja seuraavat asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Seurannan pohjalta tulee asettaa tavoitteita ja toimenpiteitä, joita sitten laajassa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toteutetaan päätetyn vastuunjaon mukaisesti.

Seurantaa varten kunnat ja hyvinvointialue laativat valtuustokausittain hyvinvointikertomukset ja hyvinvointisuunnitelmat. Olennaista on, että niissä näkyvät asiat muuttuvat toiminnaksi. Siihen tarvitaan yhteistä työtä ja niitä tukevia toimivia rakenteita ja verkostoja.

Kanta-Hämeen kumppanuuspäivän 25.5.21 osallistujien vastaukset kysymykseen ”Mikä tuottaa sinulle hyvinvointia?”.

Mitä on hyvinvointi?

Hyvinvointi on ihmisen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, emotionaalista ja hengellistä hyvää oloa. Se syntyy ihmisen itsensä, hänelle läheisten ihmisten sekä yhteiskuntapolitiikan, palvelujärjestelmän toiminnan ja lähiympäristön tuloksena. Hyvinvoinnin kokemus koostuu jokaisen itselleen tärkeiksi kokemista asioista.

Myös terveys on jotain enemmän kuin pelkästään vaivan tai sairauden puutetta. Jokainen ihminen määrittää terveytensä omalla tavallaan. Itsensä voi tuntea terveeksi, vaikka olisi vaikeitakin vammoja tai sairauksia, joihin saa hoitoa.

Terveys voidaan nähdä voimavarana, jonka avulla hyvä elämä voi toteutua. Korona-aikana on noussut vahvasti esiin se, että terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttaa keskeisesti myös osallisuus eli mukanaolo, vaikuttaminen ja huolenpito.

Yhteyshenkilöt