Kirjaudu
Valikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

Oma Hämeen asukastilaisuus Forssassa helmikuussa 2024.
UUTINEN
05.03.2024

Palveluiden karkaaminen kauemmas huolestuttaa asukkaita palveluverkkosuunnitelmassa

Verkkokeskustelussa ja asukastilaisuuksissa toistuivat samat huolet palveluiden saatavuudesta.

Oma Hämeen asukastilaisuus Forssassa helmikuussa 2024.

Palveluiden karkaaminen kauemmas huolestuttaa asukkaita palveluverkkosuunnitelmassa

UUTINEN / 05.03.2024

Verkkokeskustelussa ja asukastilaisuuksissa toistuivat samat huolet palveluiden saatavuudesta.

Oma Hämeen asukastilaisuus Forssassa helmikuussa 2024.

UUTINEN / 05.03.2024

Palveluiden karkaaminen kauemmas huolestuttaa asukkaita palveluverkkosuunnitelmassa

Oma Hämeen asukastilaisuus Forssassa helmikuussa 2024.
Oma Hämeen asukastilaisuus Forssassa 21. helmikuuta.

Kanta-Hämeen asukkaat pääsivät helmikuussa kertomaan näkemyksiään hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelmasta. Oma Häme järjesti neljä asukastilaisuutta, joissa esiteltiin sosiaali- ja terveyspalveluihin suunniteltuja muutoksia. Kolmen seudullisen livetilaisuuden lisäksi järjestettiin yksi, koko maakuntaa koskenut tilaisuus verkossa. Lisäksi asukkailla oli mahdollisuus kertoa näkemyksiään verkossa otakantaa.fi-sivustolla. 

Luonnos palveluverkkosuunnitelmasta julkaistiin tammikuun lopussa. Helmikuussa luonnos on ollut lausuntokierroksella ja siitä on käyty aktiivista keskustelua asukkaiden, sidosryhmien ja henkilöstön kanssa. Torstaina julkaistaan hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarisen esitys muutoksista. Aluehallitus käsittelee esitystä kokouksessaan 11. maaliskuuta ja aluevaltuusto päättää palveluverkon muutoksista 26. maaliskuuta. Kaikki lausunnot ja kommentit toimitetaan aluevaltuutetuille päätöksenteon tueksi.

Rahoitusmalli ei ole tuttu

Otakantaa.fi-alustalle tuli viikossa 85 kommenttia alueen asukkailta. Kommentteihin oli myös mahdollisuus reagoida painamalla peukkua ylös tai alaspäin (eli kommentista tykättiin tai ei tykätty). Asukastilaisuuksissa oli osallistujia vaihtelevasti, eniten väkeä kerääntyi paikan päälle Forssaan. Kaikkiin seudullisiin tilaisuuksiin pystyi osallistumaan myös verkon kautta.

Asukastilaisuuksissa tuli esiin se, ettei hyvinvointialueen rahoitusmalli ja -tilanne ole monellekaan selvillä. Tilaisuuksissa ja otakantaa.fi-sivulle jätetyissä kommenteissa toistuivat samat huolenaiheet palveluiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Asukkaat olivat huolissaan erityisesti ikäihmisten kyvystä päästä palveluiden piiriin, jos terveysasemien palveluja siirretään. Lisäksi monet kokivat digipalvelujen esille nostamisen velvoitteena käyttää niitä, vaikka kyse on vain täydentävästä palvelumuodosta. Verkkokeskustelun perusteella asukkaat eivät oikein luota päätösten pitkäjänteisyyteen ja todellisten säästöjen syntymiseen.

Arvojen koetaan olevan ristiriidassa suunnitelmien kanssa

Otakantaa.fi-sivun keskustelussa kritiikkiä kohdistui hyvinvointialueen hallinnon laajuuteen ja johtajien palkankorotuksiin. Hallintoa tai palkkausta kritisoivat kommentit saivat paljon tykkäyksiä. Hallinnon purkamista ehdotettiin keskustelussa säästökohteeksi, kuten myös ylimääräisten virkojen vähentämistä, palkkojen tarkastelua ja työntekijöiden palkkaamista ilman vuokrafirmoja. Lisäksi keskustelijat pohtivat, miten muutokset oikeasti vaikuttavat henkilöstön riittävyyteen.

Keskustelussa tuotiin esiin, että Oma Hämeen julistamat arvot, kuten yhdenvertaisuus, asiakaslähtöisyys ja vaikuttavuus, näyttävät olevan ristiriidassa suunniteltujen palveluverkoston muutosten kanssa. Esille nousi usesti huoli palveluiden saavutettavuudesta, erityisesti välimatkojen pidentymisestä ja digipalveluiden lisäämisen vaikutuksista. Lisäksi kyseenalaistettiin, onko asiakkaat todella otettu mukaan palvelujen kehittämiseen, kuten arvoissa korostetaan.

Suunniteltujen muutosten koettiin heikentävän erityisesti kotona asuvien vammaisten, huonokuntoisten sekä autottomien ihmisten yhdenvertaisuuden kokemusta. Huoli palveluiden yhdenvertaisuudesta liittyi myös haja-asutusalueiden asukkaisiin. Keskustelijat epäilivät, etteivät etäpalvelut ratkaise yhdenvertaisuusongelmaa. Myös omaishoitajien roolista oltiin huolissaan. Erityisesti ikäihmisten lyhytaikaisen hoidon keskittämisen koettiin aiheuttavan taloudellisia haasteita.

Rahoitus- ja investointijohtaja Petrus Kukkonen esittelee palveluverkkosuunnitelmaa asukastilaisuudessa.
Rahoitus- ja investointijohtaja Petrus Kukkonen esitteli palveluverkkosuunnitelmaa asukastilaisuudessa.

Tuoko lähipalveluiden vähentäminen todellisia säästöjä?

Monessa kommentissa ilmaistiin huoli säästöjen hakemisesta vähentämällä lähipalveluita. Huolestuneet korostivat terveysasemien hyvää kuntoa, palvelutasoa ja asukkaiden tarvetta saavutettaville palveluille. Huolta herättivät myös huonot joukkoliikenneyhteydet, vaikeudet saada taksikyytejä sekä erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien mahdollisuudet liikkua kauas palveluihin. Lisäksi ilmaistiin huoli ensihoidon kuormittumisesta niin sanottujen turhien kuljetuksien vuoksi.

Keskustelussa pohdittiin, tuovatko suunnitellut muutokset todellisia säästöjä ja haastettiin päättäjiä tutustumaan ihmisten arkeen ennen päätöksentekoa. Eräs kirjoittaja korosti myös inhimillisyyttä ja paikallisten terveyspalveluiden tärkeyttä ihmisille.

Useammassa kommentissa ehdotettiin neuvotteluja kaupunkien ja kuntien kanssa terveysasemien tilojen vuokrien alentamiseksi sen sijaan, että toimintoja ajettaisiin alas. Samalla ehdotettiin arvioitavaksi sitä, voisiko terveysasemien palveluita siirtää pienempiin tiloihin.

Otakantaa.fi-sivun keskustelijat muistuttivat, ettei etävastaanottojen käyttäminen ole kaikille mahdollista, eikä kaikilla ole varaa yksityiseen terveydenhuoltoon. Etä- ja digipalveluiden lisäämisen pelättiin johtavan palveluiden heikkenemiseen ja jopa ihmishenkien vaarantumiseen. Eräs kirjoittaja totesi myös, että digipalvelut eivät korvaa ihmiskontaktia. Toinen kirjoittaja koki, että luotettava diagnoosi vaatii näkemistä ja koskettamista.

Useita terveysasemia puolustettiin

Muutamia terveysasemia puolustettiin erityisen paljon otakantaa.fi-keskustelussa. 

Uuden ja hyvin toimivan Tervakosken terveysaseman lakkauttamissuunnitelmaa kritisoitiin voimakkaasti. Julkinen liikenne koetaan Tervakoskella puutteelliseksi, minkä vuoksi palveluiden siirto vaikeuttaisi erityisesti autottomien ja ikäihmisten pääsyä palveluihin. 

Lammin ja Hauhon alueen palveluista esitettiin useita huolenaiheita. Keskustelussa mainittiin, että Hauhon Pitäjä ry ja 17 muuta hauholaista tahoa ovat antaneet omat lausuntonsa suunnitelmista. Keskustelijat kokivat suunnitellut muutokset lyhytnäköisiksi ja epärealistisiksi. Todelliset säästöt kyseenalaistettiin, ja palvelun laadun heikentyminen koettiin riskinä. Matkakustannukset ja matka-ajat esimerkiksi Tuulokseen tai Hämeenlinnaan koetaan kohtuuttomiksi ja hankaliksi. 

Lammin terveysaseman henkilökunta kirjoitti Ota kantaa -alustalle lausunnon, joka toimitetaan erillisenä asiakirjana päätöksentekijöille. Henkilökunta esitti huolensa hoidon jatkuvuudesta, palvelutason heikentymisestä, eriarvoisuuden lisääntymisestä sekä potilaiden ja henkilökunnan pidentyneistä välimatkoista. Henkilökunta ehdotti kiinteistön arvon uudelleenarviointia sekä tilojen tarpeellisuuden tarkastelua. Säästökohteiksi henkilökunta ehdotti muun muassa yhteistä palkkakattoa, henkilöstön lomautuksia, terveysaseman kesäsulkua ja Oma Hämeen hallinnon tarkastelua.

Idänpään ja Viipurintien terveysasemien mahdollinen lakkauttaminen Hämeenlinnassa herätti voimakasta vastustusta verkkokeskustelijoiden keskuudessa. Myös Rengon terveysaseman lopettaminen ja palvelujen siirto keskustaan koetaan epäinhimillisenä päätöksenä. Erityisesti huolta herätti julkisen liikenteen puute. Myös Kanta-Hämeen keskussairaalan tilojen käyttöön ottaminen herätti huolta rakennuksen huonon kunnon vuoksi.

Lue tästä laajempi kooste otakantaa.fi -keskustelusta

Kaikki lausunnot ja asukkailta saadut kommentit on käyty hyvinvointialueen hallinnossa läpi ja ne toimitetaan aluevaltuutetuille päätöksenteon tueksi.