Kirjaudu
Valikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

pyörätuolilla kulkeva henkilö ja kävelevä henkilö
UUTINEN
26.06.2024

Omaishoitajat ja -hoidettavat kaipaavat lisää tietoa omaishoidon tuesta ja palveluista

Kyselyyn vastasi reilut 700 omaishoidon tuen asiakasta ja omaishoitajaa.

pyörätuolilla kulkeva henkilö ja kävelevä henkilö

Omaishoitajat ja -hoidettavat kaipaavat lisää tietoa omaishoidon tuesta ja palveluista

UUTINEN / 26.06.2024

Kyselyyn vastasi reilut 700 omaishoidon tuen asiakasta ja omaishoitajaa.

pyörätuolilla kulkeva henkilö ja kävelevä henkilö

UUTINEN / 26.06.2024

Omaishoitajat ja -hoidettavat kaipaavat lisää tietoa omaishoidon tuesta ja palveluista

Oma Häme teki keväällä kantahämäläisille omaishoidon tuen asiakkaille ja omaishoitajille kyselyn omaishoidon tuen nykytilanteesta. Kyselyn avulla haluttiin tunnistaa omaishoitoa tukevien palveluiden kehittämiskohteita. 

Kyselyjä lähetettiin postitse yli 1 600 henkilölle, joista reilut 700 palautti kyselyn. Taustatietojen perusteella vastauksia saatiin tasaisesti kaiken ikäisiltä asiakkailta ja heidän omaishoitajiltaan. Kiitämme lämpimästi kaikkia kyselyyn vastanneita! 

Kysely toteutettiin Kanta-Hämeen RRP2-hankkeen tukemana. RRP2 on EU-rahoitteinen hanke, joka kohdistuu haavoittuvien asiakasryhmien hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelan purkuun. 

Kyselyn tuloksissa korostuivat eniten tiedonsaannin haasteet. Lähes kolmannes vastaajista arvioi saavansa heikosti tietoa omaishoidon tuesta, omaishoitoa tukevista palveluista sekä yhdistys- ja järjestötoimijoiden tukimuodoista. 

Huomiota tiedonkulkuun ja erilaisiin hoitomuotoihin 

Omaishoitajien arvio omasta jaksamisestaan asteikolla 1 (todella huono) – 10 (erinomainen) oli keskiarvoltaan 7,2. 

Omaishoitajilla on lakisääteinen oikeus käydä terveystarkastuksessa sekä käyttää kolme vapaapäivää kuukaudessa. Joka kolmas omaishoitaja vastasi käyneensä omaishoitajalle tarkoitetussa terveystarkastuksessa. Ei-vastauksen antaneiden perusteluissa korostui, ettei heillä ole ollut tietoa mahdollisuudesta. Omaishoitajista vain 31 prosenttia vastasi hyödyntävänsä vapaapäiväoikeuttaan säännöllisesti ja jopa 39 prosenttia kertoi, etteivät he käytä oikeutta lainkaan. Osa koki, etteivät tarvitse vapaita tai omaishoidettava tai -hoitaja ei halua niitä käyttää. 

– Erityistä huomiota on kiinnitettävä niihin vastauksiin, joissa tuotiin ilmi, ettei soveltuvaa hoitomuotoa ole löytynyt tai ettei tietoa eri vaihtoehdoista ole riittävästi, painottaa projektipäällikkö Tuuli Vuolahti Kanta-Hämeen RRP2 Syli -hankkeesta. 

Avoimilla kysymyksillä kartoitettiin niitä asioita, joihin vastaajat ovat tyytyväisiä ja tyytymättömiä. Vastausten perusteella omaishoidon tukeen liittyviä tyytyväisyyden kokemuksia syntyy taloudellisesta tuesta, vapaapäivistä ja mahdollisuudesta asua kotona. Tyytyväisyyttä toivat myös omaishoitoa tukevat palvelut ja niiden kautta tuleva kokemus arvostuksesta. 

Tyytymättömyyttä koettiin omaishoidon tuen rahallisesta korvauksesta suhteessa vastuuseen ja tuen korkeasta verotuksesta. Negatiivisiksi koettiin myös omaan tilanteeseen sopimaton palveluvalikoima, puutteet tiedon kulussa ja yhteydenpidossa sekä omaishoidon tuen toimintaohjeen yhtenäistämisen vaikutukset omaan tilanteeseen. Tyytymättömyyttä toivat lisäksi tunne siitä, että jää yksin asioiden kanssa sekä haasteet työn ja omaishoidon yhdistämisessä. 

Omaishoidon asiakaskyselyn tuloksia on käsitelty ja niitä hyödynnetään hyvinvointialueen omaishoidon työryhmässä. Ryhmä koostuu omaishoidosta vastaavista viranhaltijoista ja asiakastyötä tekevistä henkilöistä. 

– Kyselyn perusteella suunnitellaan konkreettisia kehittämistoimia, joilla omaishoidon tuen kokonaisuus vastaisi paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Tiedon kulkuun ja tiedottamiseen kiinnitetään ensimmäisenä erityistä huomiota. Tämä helpottuu syksyllä, kun omaishoidon asiakastiedot saadaan yhtenäistettyä nykyisistä kolmesta eri järjestelmästä yhteen järjestelmään, Tuuli Vuolahti kertoo. 


Mistä saa tietoa? 

Alle 65-vuotiaiden omaishoidosta vastaa Oma Hämeen vammaispalvelut. Omaishoidon tuen piirissä olevat asiakkaat ja omaishoitajat voivat olla tarvittaessa yhteydessä vammaissosiaalityön omatyöntekijään. Yleistä neuvontaa alle 65-vuotiaiden omaishoidosta saa vammaispalvelujen neuvontapuhelimesta 03 629 6578 arkisin klo 9–12 (heinäkuussa vain ti ja to). 

Yli 65-vuotiaiden omaishoidosta vastaa Oma Hämeen ikäihmisten asiakasohjaus. Omaishoidon tuen piirissä olevat asiakkaat ja omaishoitajat voivat olla tarvittaessa yhteydessä omatyöntekijään. Yleistä neuvontaa yli 65-vuotiaiden omaishoidosta saa jättämällä soittopyynnön takaisinsoittopalveluun: Forssan seutu ja Loppi 03 4191 6148, Hattula ja Hämeenlinna 03 629 6620, Hausjärvi, Janakkala ja Riihimäki 019 758 4364.

Täältä löydät lisätietoa ikäihmisten omaishoidosta

Täältä löydät lisätietoa alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuesta