Navigointivalikko

Navigointivalikko

Kaksi henkilöä keskustelevat sohvalla.

Kognitiivinen lyhytterapia tuodaan perusterveydenhuoltoon

UUTINEN / 08.01.2024

Yli sata kantahämäläistä on jo saanut lyhytterapiaa lähipalveluna.

Kaksi henkilöä keskustelevat sohvalla.

Kognitiivinen lyhytterapia tuodaan perusterveydenhuoltoon

UUTINEN / 08.01.2024

Yli sata kantahämäläistä on jo saanut lyhytterapiaa lähipalveluna.

Kaksi henkilöä keskustelevat sohvalla.

UUTINEN / 08.01.2024

Kognitiivinen lyhytterapia tuodaan perusterveydenhuoltoon

Kognitiivisen lyhytterapian koulutukset ovat hyvässä vauhdissa Kanta-Hämeessä. Terapiat etulinjaan -toimintamallin mukaisilla koulutuksilla vahvistetaan perusterveydenhuollon työntekijöiden psykososiaalisten menetelmien osaamista.

Vuoden kestävässä lyhytterapiakoulutuksessa on opiskellut 14 perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdeammattilaista oman työnsä ohella hyödyntäen digitaalista koulutusalustaa. Koulutukseen sisältyy säännöllinen menetelmäohjaus sekä koulutuspotilaiden hoito. Joulukuun alkuun mennessä jo 133 kantahämäläistä on saanut kognitiivista lyhytterapiaa koulutushoitona omalla terveysasemallaan. Asiakkaat ovat olleet varsin tyytyväisiä saamaansa lyhytterapiaan. Kaikki palautetta antaneet asiakkaat suosittelisivat sitä toisille samankaltaisessa tilanteessa oleville ja kokivat lyhytterapian sopivan omaan tilanteeseensa varsin hyvin. Myös ammattilaiset ovat ottaneet uuden työkalun hyvin vastaan ja kokeneet kognitiivisen lyhytterapian opiskelun mielekkääksi.

Lyhytterapiaa on tarjottu useimmiten ahdistukseen ja masennukseen. Koulutushoitoja on toteutettu myös unettomuuden, paniikkihäiriön, sosiaalisten tilanteiden pelon sekä erilaisten riippuvuuksien hoitoon. Asiakkaat ovat kokeneet lyhytterapiassa hyötyneensä erityisesti tehtävistä ja työkaluista, joiden avulla he oppivat itse lievittämään oireitaan, esimerkiksi ahdistusta tai masennusta, sekä uusien ajattelumallien ja tunnetaitojen harjoittelusta.

Vuoden kestävän koulutusprosessin aikana ammattilaiset tarjoavat koulutushoitoja potilaille, jotka hyötyvät 5–10 käynnin tavoitteellisesta työskentelystä ja hoitomalliin olennaisesti kuuluvasta harjoittelusta. Seuraava kognitiivisen lyhytterapian koulutusryhmä on aloittamassa tammikuussa 2024. Jatkossa perusterveydenhuollon lyhytterapiaan hakeudutaan oman terveysaseman mielenterveys- ja päihdepalveluiden hoitoonohjauksen kautta. Lyhytterapia toteutuu lähipalveluna omalla terveysasemalla ilman erillistä maksua.

Uusi koulutus on osa kansallista toimintamallia

Asukkaiden lisääntyvät mielenterveysongelmat ovat yhteinen haaste kaikille hyvinvointialueille. Perusterveydenhuollon ammattilaisilla on ollut niukasti näyttöön perustuvia menetelmiä auttaa mielenterveysongelmista kärsiviä asiakkaita, vaikka apua tarvitsevien määrä on jatkuvassa kasvussa. Kun hoitojen käynnistyminen viivästyy, hoitojen vaikuttavuus laskee ja riski häiriöiden kroonistumiselle kasvaa. Kanta-Hämeen alueella ei aiemmin ole ollut mahdollisuutta tarjota perusterveydenhuollossa lyhytterapiaa asiakkaille.

Terapiat etulinjaan -toimintamalli tarjoaa keinoja perustason mielenterveyspalveluiden saatavuuden ja prosessien kehittämiseksi yhteistyössä hyvinvointialueiden ja yliopistosairaaloiden kanssa. Toimintamalli tähtää siihen, että jokaisella sote-ammattilaisella on työkaluja tukea asiakkaan mielenterveyttä. Näin varmistetaan, että ihminen saa nopeasti tukea jo ensimmäiseltä terveydenhuollon ammattilaiselta, johon hän ottaa yhteyttä. 

Toimintamallin keskiössä ovat psykososiaalisten hoitojen tarjoaminen porrasteisesti, jotta intensiivisempiin hoitoihin pääsevät niistä eniten hyötyvät asiakkaat. Toimintamalliin kuuluvat myös digitaaliset ratkaisut, jotka tuovat palvelut asiakkaille asuinpaikasta riippumatta ja helpottavat ammattilaisten työtä. Käytössä ovat kaikille avoin Mielenterveystalo.fi-verkkopalvelu sekä sopivaan psykososiaaliseen hoitoon ohjaamista sujuvoittava Terapianavigaattori. Sote-ammattilaisille on lisäksi oma verkkokoulutusalusta, joka mahdollistaa joustavan tavan opiskella vaikuttavia menetelmiä.

Terapianavigaattori laajasti käytössä Oma Hämeessä

Terapianavigaattoria hyödynnetään tällä hetkellä kaikissa Kanta-Hämeen hyvinvointialueen mielenterveys- ja päihdeyksiköissä. Terapianavigaattori kokoaa tietoja, joita terveydenhuollon yksikkö hyödyntää ohjatakseen asiakkaan hänelle sopivaan psykososiaaliseen hoitoon. Terapianavigaattorin täyttäminen on asiakkaalle vapaaehtoista, anonyymia ja se vie noin 20–30 minuuttia.
 
Terapianavigaattori koostuu monivalintakysymyksistä, oirekyselyistä ja lyhyistä avoimista tekstikentistä. Kysymykset kartoittavat asiakkaan oireiden ja ongelmien luonnetta sekä hoitoon liittyviä tarpeita ja toiveita. Terapianavigaattori koostaa vastauksista yhteenvedon, jonka asiakas ja ammattilainen käyvät vastaanotolla läpi yhdessä keskustellen. Terapianavigaattori on kansallisesti käytössä jo noin 4,5 miljoonan asukkaan väestöpohjalla. 

Mitä on kognitiivinen lyhytterapia?

Kognitiivisen lyhytterapian lähtökohtana on, että ihmisen ajatukset, tunteet, kehon tuntemukset ja toiminta vaikuttavat toisiinsa. Vaikuttamalla yhteen näistä voidaan saada suotuisa vaikutus myös toisiin. Lyhytterapiassa 5–10 käynnin työskentelylle määritellään selkeä rakenne ja konkreettinen tavoite, jonka asiakas ja ammattilainen muovaavat yhteistyössä.

Tavoite voisi olla esimerkiksi: “Lyhytterapian jälkeen pystyn osallistumaan opintoihin liittyviin ryhmätöihin” tai “Lyhytterapian jälkeen minulla on keinoja rauhoittaa mieleni huoliajatuksista ennen nukkumaanmenoa”.  Erilaiset harjoitukset ja käyttäytymiskokeilut ovat kognitiivisessa lyhytterapiassa erityisen tärkeitä. Harjoitukset saattavat liittyä esimerkiksi kehon rauhoittamiseen tai omien arvojen kanssa työskentelyyn. Harjoituksista saavutetaan suurin hyöty, kun potilas toteuttaa niitä osana omaa arkeaan. Käyttäytymiskokeilussa esimerkiksi sosiaalisia tilanteita jännittävä potilas kokeilee askel askeleelta julkisissa paikoissa kulkemista.