Kirjaudu
Valikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

paksu paperipino pöydällä
UUTINEN
18.06.2024

Aluehallitus päätti vuokrasopimusten irtisanomisesta ja käsitteli laajasti talousasioita

Ahveniston sairaalahankkeen vastaanottoaika aikaistunee.

paksu paperipino pöydällä

Aluehallitus päätti vuokrasopimusten irtisanomisesta ja käsitteli laajasti talousasioita

UUTINEN / 18.06.2024

Ahveniston sairaalahankkeen vastaanottoaika aikaistunee.

paksu paperipino pöydällä

UUTINEN / 18.06.2024

Aluehallitus päätti vuokrasopimusten irtisanomisesta ja käsitteli laajasti talousasioita

Maanantaina kokoontunut aluehallitus päätti irtisanoa kaikki vuokra-asetuksen perusteella kuntien kanssa laaditut vuokrasopimukset päättymään viimeistään vuoden 2025 loppuun. Vuokra-asetus nosti hyvinvointialueen toimitiloihin liittyä kustannuksia noin kymmenen miljoonaa euroa ensimmäisenä tilikautena. Asetuksen vaikutusta hyvinvointialueiden rahoitukseen ei ole huomioitu valtion yleiskatteellisessa rahoituksessa. Kyseiset vuokrasopimukset on tehty toimeenpanolain nojalla, ja osa niistä on epätarkoituksenmukaisia. 

Hyvinvointialue käy kuntakohtaiset vuokrasopimusneuvottelut, joissa voidaan tarkastella toimitilatarpeita aluevaltuuston asettamien raamien puitteissa. Ensisijaisesti pyritään neuvottelemaan pidempiaikainen vuokrasopimus ja alentamaan hyvinvointialueen vuokrakustannuksia, mikäli rakennusten tekninen kunto, sijainti ja toiminnallisuus mahdollistavat pitkäaikaisen toiminnan tiloissa. 

Tasapainottamisohjelman toimenpiteitä nopeutetaan 

Aluehallitus merkitsi tiedoksi hyvinvointialueen talouden tasapainottamisohjelma 1:n tilanteen. Ohjelma on käynnistynyt toiminnallisesti pääsääsääntöisesti hyvin, mutta kustannusnousujen takia kaikkia tavoiteltuja säästöjä ei pystytä saavuttamaan täysimääräisesti vuonna 2024. Erityisesti erikoissairaanhoidon tulosalueella asetettuja tavoitteita ei ole saavutettu. 
 
Toteumaennusteen mukaan vuoden 2024 loppuun mennessä saadaan säästötoimilla noin 10,65 miljoonan euron kustannusvaikutus (65 %) tilikaudelle. Toukokuussa päättyneiden muutosneuvotteluiden tuloksena Oma Hämeen henkilöstö vähenee hallinnossa, johdossa ja tukipalveluissa vajaalla 117 henkilötyövuodella, millä saavutetaan noin kuuden miljoonan euron vuosittaiset lisäsäästöt. Muutosneuvotteluista syntyvät säästöt kohdistuvat pääosin tilikaudelle 2025. 
 
Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteitä on tarkoitus nopeuttaa, jotta tilikaudelle 2024 asetetut taloudelliset tavoitteet voidaan saavuttaa. 

Ylijäämäiset tilikaudet tavoitteena 

Aluehallitus hyväksyi vuoden 2025 talousarvioraamin ja suunnittelukehyksen sekä merkitsi tiedoksi toimialojen valmistelevat vuoden 2024 budjettiylitysuhille korvaavat menoleikkaustoimet. 

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen taseeseen kertyi konsernitasolla 60,5 miljoonaa euroa alijäämää tilikaudella 2023. Kuluvan vuoden voimassa oleva talousarvio on puolestaan 66,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Hyvinvointialuelain 115 §:n mukaan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Mikäli kuluvan vuoden talous toteutuisi talousarvion mukaisena, olisi alijäämää kertynyt taseeseen vuoden 2024 loppuun mennessä 126,7 miljoona euroa. Tämä alijäämä tulee olla katettuna vuoden 2026 loppuun mennessä eli vuosien 2025–2026 tulisi olla yhteensä merkittävästi ylijäämäisiä. 

Vuoden 2024 toukokuussa laadittu toteumaennuste ennakoi kuluvalta tilikaudelta 87,6 miljoonan euron alijäämää, mikä heikentäisi entisestään mahdollisuuksia talouden tasapainoon. Tämän vuoksi hyvinvointialueella on ryhdytty toimenpiteisiin jo päätettyjen talouden tasapainottamisohjelmien tehostamiseksi ja arvioitu muita mahdollisia nopeavaikutteisia sopeuttamiskeinoja. Talouden tasapainoiseen tilaan pääseminen edellyttää päätettyjen ohjelmien täysimääräistä toteutumista. Mikäli hyvinvointialue ei saavuta talouden tasapainoa vuoden 2026 loppuun mennessä, voi hyvinvointialue joutua valtion arviointimenettelyn kohteeksi, jolloin sillä ei itsellään enää välttämättä ole päätäntävaltaa talouden tasapainottamisen toimenpiteistä. 
 
Vuosien 2025–2027 suunnittelukehys on laadittu laskelmassa siten, että talous on tasapainossa vuoden 2026 loppuun mennessä ja käynnistyvä suunnittelukausi selkeästi ylijäämäinen. On kuitenkin huomattava, että kyse on laskentateknisestä tasapainosta ja on epätodennäköistä, että hyvinvointialueen talous saavuttaa tasapainon lainsäädännön vaatimassa aikataulussa. Valtion rahoituksen tason ja kustannusten kasvun välinen epäsuhta johtaa niin suureen tuottavuusvaateen kasvuun tai menoleikkausten nopeuteen, ettei sitä voida saavuttaa annetussa aikataulussa. Ensimmäisten vuosien merkittävistä alijäämistä huolimatta hyvinvointialueen tulee realistisesti tavoitella ylijäämäisiä tilikausia alkavalla taloussuunnittelukaudella. 

Ahveniston sairaalahankkeen vastaanottoaika aikaistunee 

Ahveniston sairaalahankkeen rakentamisvaiheen aikana on noussut esiin mahdollisuus aikaistaa hankkeen vastaanottoaikaa tilaajalle noin kolmella kuukaudella. Aluehallitus päätti, että vastaanottoaikaa voidaan aikaistaa, kun siihen liittyvä riskien hallintasuunnitelma on tehty ja kustannukset täsmentyneet. Aluehallitus päättää suunnitelman hyväksymisestä erikseen. 

Aikaistaminen muun muassa vähentäisi vanhaan sairaalarakennukseen liittyviä toiminnallisia riskejä ja lyhentäisi kahden sairaalarakennuksen yhtäaikaista ylläpitoaikaa. Se myös lyhentäisi tilaajan vastuulla olevien käyttöönotto-, perehdytys- ja muuttosuunnitelmien toimeenpanoaikaa. 
 
Tilaaja ja palveluntuottajat ovat arvioineet, että vastaanottoajan aikaistamiseen liittyvät riskit ovat hallittavissa. Aikaistamisesta tilaajalle aiheutuvien kustannusten palkkioineen arvioidaan olevan enintään 1,2 miljoonaa euroa.  

Erikoissairaanhoidon hoitojonojen purkamiseen tarvitaan lisää rahaa 

Aluehallitus hyväksyi erikoissairaanhoidon hoitojonojen purkusuunnitelman. Valvira on antanut keväällä hyvinvointialueelle määräyksen järjestää erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy lainmukaiseksi ensi vuoden maaliskuun loppuun mennessä. 

Hoitoon pääsyn parantamiseksi on jo tehty useita toimia, mutta hoitoon pääsyä ei ole saatu lain edellyttämälle tasolle. Lisähaasteita on tuomassa muutto uuteen Assi-sairaalaan, sillä valmistautuminen ja uusien järjestelmien käyttöönotto sitoo henkilökuntaa. Vaikea taloustilanne puolestaan on pakottanut luopumaan ulkopuolisen leikkaussalikapasiteetin vuokraamisesta. 

Suurimpana haasteena on ollut osaavan ja riittävän hoitohenkilöstön saatavuus. Merkittävimmät hoitohenkilöstövajeet ovat olleet leikkaustoiminnassa ja kirurgian vuodeosastoilla. Lääkärivaje on vaikeuttanut toimintaa ja lisännyt jonoja erityisesti silmätaudeilla. Ortopedian lääkäritilanne on ollut vaikea jo pidempään ja huonontunut alkuvuoden 2024 aikana. 
 
Hoitoon pääsyn järjestäminen lainmukaiseksi edellyttää oman toiminnan tehostamisen lisäksi mm. leikkaussalikapasiteetin lisäämistä, lisätöiden tekemistä, palvelusetelitoiminnan laajentamista ja kilpailutuksia palveluiden hankkimiseksi yksityisiltä toimijoilta. Näistä kohdistuu talousarviovuodelle lisäkustannuksia noin 1,4 miljoonaa euroa. Alkuvuodelle 2025 kohdistuva lisäkustannus on noin 800 000 euroa. Kokonaisuudessaan vuonna 2025 arvioidaan tarvittavan erikoissairaanhoidon lainmukaisen hoitoon pääsyn turvaamiseksi lisää enimmillään 2,5 miljoonaa euroa. Lisäkustannukset otetaan huomioon syksyn 2024 muutostalousarviossa ja vuoden 2025 talousarvion laadinnassa. 

Tukipalveluyhtiön perustaminen etenee 

Oma Hämeen oman tukipalveluyhtiön perustaminen etenee, ja aluehallitus merkitsi tiedoksi yhtiön valmistelutilanteen. Aluehallitus päätti siirtää tukipalveluyhtiöön hyvinvointialueen ateria- ja ruokapalvelut, sairaala- ja laitoshuoltopalvelut ja kiinteistöhuoltopalvelut. 

Henkilöstö siirtyy tukipalveluyhtiöön vanhoina työntekijöinä ja työsuhteen ehdot säilyvät entisinä. Tarpeelliset yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön siirtymisestä aloitetaan 31.8.2024 mennessä. 

Muut asiat aluehallitus päätti esityslistan mukaan.