Breadcrumb

Navigation Menu

Ohjaus ja valvonta

Ohjaus ja valvonta


Omavalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että asiakas ja potilas saa laadukasta ja turvallista palvelua ja hoitoa. Omavalvonta voidaan jakaa kolmen eri toimijan näkökulmaan: 

 • Työntekijän omavalvonta: Jokaisella työntekijällä on lakisääteinen ja eettinen velvollisuus toimia lain ja laatuvaatimusten mukaisesti. Erityisesti sosiaalihuollon työntekijöillä on velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista.
 • Palveluntuottajan omavalvonta: Palveluntuottajan omavalvonta perustuu toimintayksikössä toteutettavaan riskienhallintaan, jossa palveluprosesseja arvioidaan laadun ja asiakas/-potilasturvallisuuden näkökulmasta. Tarkoituksena on ennalta ehkäistä riskien toteutuminen ja reagoida havaittuihin epäkohtiin ja kehittämistä vaativiin asioihin suunnitelmallisesti ja nopeasti. 
 • Palvelunjärjestäjän omavalvonta: Hyvinvointialueella on velvollisuus varmistaa tehtäviensä lainmukainen hoitaminen ja tekemiensä sopimusten noudattaminen sekä velvollisuus ohjata ja valvoa palveluntuottajia.

Ohjaus- ja valvontayksikkö


Oma Hämeessä palveluiden ohjausta ja valvontaa toteutetaan keskitetysti ohjaus- ja valvontayksiköstä. Ohjaus ja valvontayksikön tehtäviä ovat:

 • Oman palvelutuotannon ja ostopalveluiden laillisuusvalvonta, laadunvalvonta sekä sopimustenmukaisuuden valvonta (suunnitelmallinen ja reaktiivinen valvonta)
 • Oman palvelutuotannon ja yksityisten palveluntuottajien omavalvonnan tukeminen (ohjaus, neuvonta ja koulutukset)
 • Lausunnot yksityisten sosiaalipalvelutuottajien rekisteröintiä ja lupavalvontaa varten 
 • Kotipalveluiden tukipalvelujen rekisteröinti ja rekisteristä poistaminen
 • Palvelusetelituottajien hyväksyntä ja valvonta
 • Muistutusten, kanteluiden ja epäkohtailmoitusten seuranta ja tilastointi
 • Yhteistyö valvontaviranomaisen kanssa
 • Omavalvontaohjelman ja valvontasuunnitelman laadinta ja ylläpito
 • Omavalvontaohjelman ja valvontasuunnitelman toteutumisen seuranta, raportointi ja julkaisu.

Oma Hämeen omavalvontasuunnitelman luonnos

Oma Hämeen asiakas- ja potilasturvallisuusohjelman luonnos