Uutiset

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmistelua tehdään vahvalle pohjalle

Pitkä yhteinen historia, laaja valmistelupohja ja yhtenäinen tilannekuva nähdään hyvinvointialuetyössä Kanta-Hämeen vahvuuksina.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmistelua johtava väliaikainen toimeenpanoelin (VATE) on käynyt lähetekeskustelun valmistelun peruslinjoista ja tavoitteista. Keskeisenä tavoitteena on toiminnan siirtäminen hyvinvointialueelle ilman asukkaille tai työntekijöille koituvia häiriöitä. Vastuu valmistelun onnistumisesta on helmikuuhun 2022 asti VATElla, valmistelutoimistolla sekä kaikilla hyvinvointialueeseen liittyvillä organisaatioilla.

Toimeenpanoelin listaa Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmistelutyön vahvuuksiksi alueen sopivan koon, yhteisen valmisteluhistorian, tuttuuden, laajan valmistelupohjan sekä yhtenäisen tilannekuvan. Kanta-Hämeen vahvuutena on myös henkilöstön ottaminen laajasti mukaan valmisteluun.

– Meillä on realistisella tasolla oleva tavoite. Toiminnan häiriöttömän siirtämisen lisäksi henkilöstön osallisuus, demokratian varmistaminen ja valmistelun avoimuus ovat tärkeitä onnistumisen kohtia, kommentoi muutosjohtaja Jukka Lindberg.

VATE muistuttaa lähetekeskustelussaan, että väliaikaisen valmistelun aikana kaikkea hyvinvointialueeseen liittyvää työtä ei saada valmiiksi eikä se ole tarpeenkaan. Näin hyvinvointialueen vaaleilla valitut päättäjät sekä operatiivinen johto pääsevät tekemään omat linjauksensa.

– Hyvinvointialue tekee omat strategiset valintansa sitten, kun käynnistyminen on varmistunut ja rakenteet pystytetty, Lindberg toteaa.

VATE jatkaa syksyn mittaan myös henkilöstön rekrytoimista. Tällä hetkellä sisäisessä haussa on yhdeksän työntekijää ICT:n, hallinnon ja talouden tehtäviin. Näiden palkkausten myötä valmistelun tahdin odotetaan kiihtyvän.

Uutiset

Kanta-Hämeen hyvinvointialue saa poliittisen seurantaryhmän

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin päätti kokouksessaan 13.8.2021 kutsua poliittisen seurantaryhmän tukemaan hyvinvointialueen valmistelua. Poliittinen seurantaryhmä koostuu kuntien ja sote-kuntayhtymien hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajistosta sekä maakuntahallituksen ja -valtuuston puheenjohtajistosta. Lisäksi poliittisen seurantaryhmän kokouksiin voivat osallistua kunnanjohtajat sekä sosiaali- ja terveysjohtajat, sote-kuntayhtymien yhtymäjohtajat sekä perusturvajohtajat sekä pelastusjohtaja.

Poliittisen seurantaryhmän tehtävänä on seurata ja tukea väliaikaisen valmistelutoimielimen työtä ja hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen toimeenpanoa. Poliittinen seurantaryhmä ei voi käyttää laissa väliaikaiselle valmistelutoimielimelle säädettyä toimivaltaa, mutta se voi välittää näkemyksiään ja ehdotuksiaan valmistelutoimielimelle.

Valmistelutoimiston projektijohtajat aloittavat

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin perusti heinäkuussa pidetyssä ensimmäisessä kokouksessa VATEn yhteyteen muodostettuun valmistelutoimistoon neljä projektijohtajan virkaa. Virkoihin valittiin Niina Haake (palvelut ja järjestäminen), Petrus Kukkonen (konsernitalous ja rakenne), Jussi Savola (konsernihallinto ja siirrot) sekä Johanna Tulander-Välkki (tietohallinto ja ICT). Muissa asioissa VATE linjasi henkilöstön osallistumisen tapoja hyvinvointialueen valmistelussa. Kanta-Häme pyrkii laajaan henkilöstön osallisuuteen valmistelun eri vaiheissa.

Uutiset

Väliaikainen valmistelutoimielin hakee neljää projektijohtajaa

Kanta-Hämeen hyvinvointialue ottaa vastuun Kanta-Hämeen maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja julkisesta toteuttamisesta 1.1.2023 lähtien. Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää tässä valmistelun vaiheessa Kanta-Hämeen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE), joka on ensimmäisessä kokouksessaan 5.7.2021 perustanut valmistelutoimistoon neljä (4) projektinjohtajan virkaa. Virat täytetään muutosjohtajan tekemällä päätöksellä. Hämeen Liitto toimii Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallinnollisena tukena käynnistymisvaiheessa.

Kanta-Hämeen hyvinvointialue julistaa haettavaksi:

1. Projektinjohtajan viran valmistelualueelle palvelut ja järjestäminen
2. Projektinjohtajan viran valmistelualueelle konsernihallinto ja siirrot
3. Projektinjohtajan viran valmistelualueelle tietohallinto ja ICT
4. Projektinjohtajan viran valmistelualueelle konsernitalous ja rakenne

Projektinjohtajien tutkintovaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto, taito johtaa laajoja kokonaisuuksia, valmistelualueen tuntemus sekä toimeenpanokyky verkosto-olosuhteissa. Projektinjohtajat toimivat sisällöllisinä esimiehinä aihekokonaisuuden valmisteluhenkilöstölle. Virkamääräys tehdään sopimuksen mukaan, mutta enintään 30.6.2023 saakka. Hakija voi esittää palkkatoiveensa.

Hakemukset ja CV:t voi lähettää sähköpostitse 21.7.2021 klo. 12.00 mennessä muutosjohtaja Jukka Lindbergille jukka.lindberg(at)hameenlinna.fi. Hakemus on otsikoitava ”Hakemus projektijohtajan virkaan”. Tiedustelut puhelimitse Jukka Lindberg 040-5950631.

Uutiset

Kanta-Hämeen hyvinvointialue aloitti toimintansa

Sosiaali- ja terveysuudistuksen mukaiset hyvinvointialueet perustettiin 1.7.2021. Kanta-Hämeen hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa aina maaliskuuhun 2022 asti käyttävä väliaikainen valmistelutoimielin piti järjestäytymiskokouksensa maanantaina 5.7.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) puheenjohtajaksi valittiin Hämeenlinnan apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo. Varapuheenjohtajina toimivat Riihimäen kaupunginjohtaja Jere Penttilä, Forssan kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi sekä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta. VATEssa on puheenjohtajiston lisäksi 14 jäsentä kaikista Kanta-Hämeen kunnista, kuntayhtymistä, sairaanhoitopiiristä sekä pelastustoimesta.

VATEn tehtävänä on valmistella sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien sekä pelastustoimen siirtymistä kunnilta uudelle hyvinvointialueelle, jolle järjestämisvastuu siirtyy tammikuussa 2023. Kanta-Hämeessä tavoitellaan sitä, että uudistuksella saadaan mahdollisimman suuret hyödyt kansalaisille sekä häiriötön siirto, josta ei aiheudu sote-palveluiden käyttäjille katkoksia.  

Järjestäytymiskokouksessaan VATE päätti myös hyvinvointialueen muutosjohtajan määräaikaisen viran perustamisesta. Muutosjohtajaksi valittiin Hämeenlinnan sosiaali- ja terveysjohtaja Jukka Lindberg, joka toimii virassa 30.6.2023 saakka. Tehtävässään Lindberg vastaa uudistuksen läpiviennistä ja hyvinvointialueen valmistelun etenemisestä ja johtamisesta Kanta-Hämeessä.

– Iso juttu tulee olemaan henkilöstösiirron onnistuminen. Meillä Kanta-Hämeessä siirtyy reilusti yli 6 000 työntekijää uuden hyvinvointialueen alaisuuteen. On tärkeää, että teemme siirron yhteistoiminnallisesti, läpinäkyvästi ja avoimesti. Jatkamme ja vahvistamme aiemmilla valmistelukerroilla hyväksi havaittuja toimintamalleja, kun teemme yhteistyötä siirtyvän henkilöstön kanssa, Lindberg kommentoi.

Puolentoista vuoden mittaiseen väliaikaiseen toimeenpanovaiheeseen mahtuu Lindbergin mukaan suuria urakoita.

– Teemme ison fuusion lyhyessä ajassa, ja siihen liittyy todella paljon teknistä tekemistä: pitää muodostaa hyvinvointialueen organisaatio, tehdä henkilöstön siirtosopimukset, omaisuuden siirto ja tulevat ICT-ratkaisut. Tämä kaikki tehdään myös poikkeuksellisella tavalla. Suomen hallintohistoria ei tunne tällaista virkamiehistä koottua väliaikaista valmisteluelintä. Meillä on onneksi paljon asiantuntemusta VATEssa, ja tämä työskentelytapa onnistuu varmasti.

VATE hyväksyi myös valmisteluorganisaation, johon kuuluvat muutosjohtajan lisäksi neljä projektijohtajaa sekä muu valmistelutoimisto työvaliokunnan ja VATEn lisäksi. VATE kokoustaa seuraavan kerran elokuussa. Hyvinvointialueella toimii väliaikaisvalmistelun ajan poliittinen seurantaryhmä, jolle nimetään puheenjohtajisto. Lisäksi väliaikainen valmistelutoimielin perustaa väliaikaishallinnon yhteistoimintaelimen.

Uutiset

Kanta-Hämeen työryhmä käsitteli sote-toimeenpanon ennakkovalmistelua ja aikataulua – Uudistus etenee aikataulussa

Kanta-Hämeen valmistelutyöryhmä päätti perjantaisessa kokouksessaan hyväksyä väliaikaiseen toimeenpanoelimeen VATEen liittyvän tarvittavan ennakkovalmistelun sekä aikataulun. Uudistuksen mukaiset hyvinvointialueet perustetaan 1.7.2021, jos eduskunta hyväksyy sote-lait.

Sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen uudistuksen myötä perustettava toimeenpanoelin käyttää Kanta-Hämeen hyvinvointialueella korkeinta päätösvaltaa siihen asti, kunnes maakuntavaaleissa valittu aluevaltuusto ja -hallitus aloittavat toimintansa vuoden 2022 alkupuolella. Hyvinvointialueet perustetaan 1.7.2021, jos eduskunta hyväksyy sote-lait. VATEn työskentelyn aloittamisen lisäksi työryhmä kävi kokouksessaan evästyskeskustelun VATEn yhteyteen perustettavasta valmistelutoimistosta sekä päätti valmistelutoimiston muutosjohtajan rekrytointia koskevista käytännöistä.

Työryhmä päätti 11.6.2021 pitämässään kokouksessa hyväksyä VATEn käynnistymiseen liittyvän ennakkovalmistelun ja aikataulun. Valmisteluryhmän pyynnöstä Hämeen liitto tekee ensiselvityksen niistä välttämättömistä tehtävistä ja palveluista, joita hyvinvointialue tarvitsee perustamisvaiheessaan.

Valmisteluryhmä kävi läpi myös valmistelutoimiston organisoitumista, tulevaa työsuunnitelmaa sekä rekrytointia. Valmisteluryhmä totesi, että varsinaiset päätökset valmistelutoimistosta, työjärjestyksestä sekä rekrytoinneista tekee väliaikainen valmistelutoimielin ensimmäisissä kokouksissaan, mutta suunnittelua on hyvä käydä jo etukäteen läpi. Valmisteluryhmä linjasi myös, että valmistelutoimiston tehtävät ja virat olisivat ensisijaisesti osallistuvien organisaatioiden henkilöstön haettavissa.

Hämeen liitto sai valmisteluryhmän päätöksellä tehtäväksi avata ilmoittautumismenettely muutosjohtajan virkaa varten. Ilmoittautumismenettely on avoinna 28.6.2021 ehdollisena siten, että virka avataan ja täytetään, mikäli hyvinvointialue perustetaan. Päätöksen viran perustamisesta ja muutosjohtajan valinnasta tekee VATE. Valmisteluryhmässä sovittiin, että nimeämisesityksen toimielimelle tekee työryhmä, joka koostuu VATEen valittavista seutujen keskuskaupunkien ja sairaanhoitopiirin jäsenistä.

Uutiset

Kanta-Hämeen yhteinen työryhmä sai valmiiksi esityksen VATEn kokoonpanosta

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmistelutyöryhmä on päässyt sopuun väliaikaisen toimeenpanoelimen eli VATEn kokoonpanosta. Järjestämisvastuulliset tahot hyväksyivät perjantaina pidetyssä ylimääräisessä kokouksessa uuden kompromissimallin, jossa jokainen Kanta-Hämeen kunta ja kuntayhtymä saa varsinaisen jäsenen sekä varajäsenen tulevaan toimeenpanoelimeen. Uuden ehdotuksen mukaisessa VATEn varsinaisten jäsenten määrä nousee 18 henkilöön.

Alueen kunnista Hämeenlinna saa kaksi varsinaista ja varajäsentä samoin kuin Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri. Muut toimijat saavat yhden varsinaisen jäsenen ja yhden varajäsenen. VATEn kokouksissa ovat läsnä myös henkilöstön ja hallinnollista tukea antavan viranomaisen edustajat puhe- ja läsnäolo-oikeuksin. Toimielimen jäsenet eivät ole työnantajansa edunvalvojia, vaan vastaavat hyvinvointialueen perustamisen täytäntöönpanosta ja yleisestä edusta.

Koska VATEsta tulee laaja, asettaa se työnsä tueksi erillisen työvaliokunnan tukemaan valmistelutyötä. Lisäksi asetetaan poliittinen seurantaryhmä, joka edustaa maakunnan poliittisia voimasuhteita ja alueellista jakautumista. Valmistelutoimielimen työjärjestykseen valmistelutyöryhmä päätti olla ottamatta kantaa. VATE päättää työjärjestyksestään itse heti työnsä aloitettuaan.

Valmistelutyöryhmän kokoukseen lähdettiin tilanteesta, jossa kolme aiempaa esitystä VATEn kokoonpanoksi olivat kaatuneet. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta vetosi omassa puheenvuorossaan ryhmän jäseniin sovun saamiseksi.

– Suurimman sote-toiminnan luovuttajan näkökulmasta tähän paikkajakoon juuttuminen huolestuttaa. On iso riski, että kaikki päätöksenteko siirtyy, ja se olisi sairaanhoitopiirin näkökulmasta katastrofaalinen tilanne, Ranta kommentoi.

Tammelan kunnanjohtaja Kalle Larsson muistutti työryhmää puolestaan siitä, että VATEn tehtävä on valmistella hyvinvointialuetta, ei tehdä edunvalvontapolitiikkaa.

– Ei siellä olla kuntien edustajina. Meidän tulee katsoa, että tämä iso rakenneuudistus saataisiin sujuvasti liikkeelle, ja palvelut turvattaisiin sitä kautta. On tärkeää, että poliittinen kenttä ymmärtää VATEn tehtävän oikein, jotta valmistelutyöt etenevät myös näin kuntavaalien keskellä.

Seuraavaksi valmistelutyöryhmä lähettää päätöspyynnön alueen kuntiin, kuntayhtymiin sekä pelastustoimelle. Päätökset tulee toimittaa Hämeen liitolle 28.6.2021 mennessä. Jos sosiaali- ja terveysuudistuksen lakipaketti etenee aikataulussa, aloittaa väliaikainen valmistelutoimielin toimintansa 1.7.2021.

Uutiset

Vastaa Kumppanuuspäivän palautekyselyyn

Kysely on suljettu. Kiitoksia vastanneille!

Tiistai-iltapäivänä järjestetty Kanta-Hämeen Kumppanuuspäivä keräsi langoille reilut 50 hyvinvoinnista kiinnostunutta ammattilaista. Tilaisuuden järjesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Suomen sosiaali ja terveys (SOSTE) ry:n Järjestöjen sote-muutostuen, Hämeen liiton Sote-rakenneuudistus- ja Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeiden ja Kanta-Hämeen kuntien edustajat.

Pyytäisimme osallistujia vastaamaan lyhyeen kyselyyn, jonka myötä voimme kehittää tulevia tapahtumiamme. Kyselyyn vastaaminen vie noin viisi minuuttia.

Uutiset

Poliittinen seurantaryhmä toivoo nopeaa ratkaisua Kanta-Hämeen VATE-malliin

Sote-hankkeiden seurantaryhmä kokoontui viimeistä kertaa nykyisellä kokoonpanolla.

Sosiaali- ja terveysuudistuksen valtionapuhankkeiden poliittinen seurantaryhmä toivoo, että Kanta-Hämeessä jumiutuneet neuvottelut tulevan valmistelutoimielimen (VATE) kokoonpanosta saataisiin ratkaistua. Tilannetta ratkotaan perjantaina valmistelutyöryhmän ylimääräisessä kokouksessa.

Poliittinen seurantaryhmä esitti keskiviikkona omassa kokouksessaan yksimielisen toiveen ratkaisun löytämiseksi.

– Kaikkien tahojen tulisi palauttaa mieleen ne syyt, joita varten tätä uudistusta ollaan tekemässä. Kanta-Hämeen pitää saada ratkaisu sote-palveluiden turvaamiseksi, kommentoi poliittisen seurantaryhmän puheenjohtaja Sari Rautio.

Sote-lait astuvat voimaan heinäkuussa, mikäli lakien käsittely eduskunnassa ei viivästy. Jos Kanta-Hämeessä ei päästä sopuun VATE-mallissa kahden kuukauden kuluessa lakien voimaantulosta, asettaa valtioneuvosto Kanta-Hämeeseen niin sanotun perälautamallin. Perälautamalli olisi edustavuudeltaan selvästi maakunnan omia, esillä olleita kompromissimalleja suppeampi.

Poliittista seurantaa tarvitaan myös VATE:n rinnalle

Lähestyvien kuntavaalien myötä keskiviikon kokous oli poliittisen seurantaryhmän viimeinen nykyisellä kokoonpanolla. Ryhmän puheenjohtajana toiminut Rautio peräänkuuluttaa poliittisen seurantaryhmän tärkeyttä myös sote-lakien astuttua voimaan.

– On ollut todella tärkeää, että meillä on ollut tällainen ryhmä, ja sellaista tarvitaan myös seuraavaankin vaiheeseen. Ei riitä, että pelkät virkamiehet kokoontuvat, vaan poliitikot tarvitaan saman pöydän ääreen kuulemaan asioista yhtä aikaa.

Sote-valtionapuhankkeiden poliittisen seurantaryhmän esityslista 26.5.2021

Uutiset

Kanta-Hämeessä linjataan hyvinvointialueen valmistelusta kevään aikana

Sosiaali- ja terveysuudistukseen ja hyvinvointialueen perustamiseen varaudutaan Kanta-Hämeessä. Ensimmäisenä sovittavana asiana on valmistelun ohjaus ja hallinto lakien astuessa voimaan.

 Alueen kunnat ja sote-organisaatiot keskustelevat huhtikuun aikana väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) kokoonpanosta asiaa valmistelemaan nimetyn työryhmän johdolla. Tämä valmisteluryhmä käsitteli ensimmäistä pohjaesitystä väliaikaisesta valmistelutoimielimestä perjantain kokouksessaan. Lopullisesti asiasta päättävät alueen kunnat ja kuntayhtymät, erityishuoltopiiri sekä pelastuslaitos.

Pohjaesitysmallissa VATE olisi 11-jäseninen toimielin, jossa olisivat edustettuina alueen kunnat, sairaanhoitopiiri, pelastuslaitos sekä erityishuoltopiiri Eteva. Lisäksi henkilöstöjärjestöt sekä VATEn aikanaan asettava taho olisivat edustettuna puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Nyt ehdotettu kokoonpano pohjaa jo aiemmin Sipilän hallituskaudella neuvoteltuun malliin, josta saatiin hyviä kokemuksia. Toimielimelle asetettaisiin myös laajapohjainen poliittinen seurantaryhmä ja erityinen työvaliokunta tukemaan valmistelutyötä.

Hallituksen esityksen mukaisen voimaanpanolain mukaan osapuolten on sovittava myös siitä, mikä taho asettaa valmistelutoimielimen ja tukee sen toimintaa. Valmistelutyöryhmä ehdotti kokouksessaan valmistelutoimielimen asettajaksi Hämeen liittoa. Hämeen maakuntahallitus kuuli valmistelun tilannekatsauksen kokouksessaan 19.4.

Valmistelutyöryhmän jäsenet vievät esityksen väliaikaisvalmistelun toteuttamisesta keskusteltavaksi edustamiinsa organisaatioihin vielä huhtikuun aikana, jotta asiasta saadaan yksimielisyys ennen kesälomakautta. Jos asiaa ei saada sovittua, tulee valtioneuvosto asettamaan VATEn viimeistään kahden kuukauden kuluessa voimaanpanolain voimaantulosta. Hyvinvointialueet on tarkoitus perustaa lailla 1.7.2021.

Uutiset

Hyvinvointialueen esivalmistelu käynnistyi Kanta-Hämeessä

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä syntyvän Kanta-Hämeen hyvinvointialueen esivalmistelutyö on käynnistynyt. Kanta-Hämeen kunnat, kuntayhtymät sekä pelastustoimi ovat nimenneet edustajat hyvinvointialueen valmistelutyöryhmään, joka kokoontui ensimmäistä kertaa maanantaina 22.3.2021.

Työryhmän tehtävänä on laatia suunnitelma tulevasta väliaikaisvalmistelusta, jota tarvitaan tulevan hyvinvointialueen rakentamiseksi. Hyvinvointialueelle siirtyy uudistuksen yhteydessä koko Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, omaisuutta ja sopimukset.

Suunnittelun lisäksi ryhmän mietittäväksi jää väliaikaisvalmistelusta vastaavan valmistelutoimielimen kokoonpano ja ohjaus. Sote-lakien astuessa voimaan heinäkuussa 2021 valmistelutoimielin käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa aina siihen saakka, kunnes vaaleilla valittu aluevaltuusto aloittaa tehtävänsä keväällä 2022. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023.

– On myöhäistä käynnistää valmistelutyötä syksyllä, jos lait menevät eduskunnassa aikataulun mukaisesti läpi. Sen vuoksi olemme päättäneet käynnistää hyvinvointialueen valmistelun nyt, vaikka virallisia päätöksiä ei vielä olekaan olemassa, kommentoi valmistelutyöryhmän puheenjohtajaksi valittu Hämeenlinnan apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo.

Pelkästään siirtyvän henkilökunnan pitää valmistelutyön kiireisenä.  

– Uusi hyvinvointialue tulee olemaan noin 6 000 – 7 000 ihmisen työpaikka, joten suunnittelu- ja neuvotteluprosessit ovat melkoisen pitkiä, Isosuo jatkaa.  

Ryhmä valitsi ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Riihimäen kaupunginjohtaja Jere Penttilän. Toisena varapuheenjohtajana toimii Forssan kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi. Puheenjohtajiston valinnan lisäksi valmistelutyöryhmä vahvisti kevään työsuunnitelman. Ryhmän tavoitteena on saada valmistelutoimielimeen liittyvät linjaukset ratkaistua ennen kesää, jotta väliaikainen valmistelutoimielin voi aloittaa toimintansa täysipainoisesti syksyllä 2021.