Aluevaalien tietosuojaseloste

Tietoja aluevaalien toimittamiseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä. (Tietosuojaseloste 7.12.2021)

1. Rekisterin ja käsittelytoimien kokonaisuuden nimi

Aluevaalien toimittamiseen liittyvä henkilötietojen käsittely.

2. Rekisterinpitäjä

Vaalitietojärjestelmän rekisterinpitäjä on oikeusministeriö (vaalit.@om.fi)

Äänioikeusrekisterin rekisterinpitäjä on Digi- ja väestötietovirasto ()

Tämä tietosuojaseloste koskee Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluevaalilautakunnan vastuulla olevien henkilötietojen käsittelyä. Rekisterinpitäjä ja tietojen käsittelijä on:

Kanta-Hämeen hyvinvointialue,
Aluevaalilautakunta c/o Hämeen liitto,
Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna

3. Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käsittelyn tarkoituksena on ensimmäisten yleisten aluevaalien ehdokasasettelutehtävät ja tuloksen vahvistamiseen liittyvät tehtävät sekä niihin liittyvä viranomaistyö, tutkimus ja tiedotus.

  • Tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohdan c-alakohta (viranomaisen lakisääteinen tehtävä)
  • Vaalilaki 2 luvun 12 a ja 12 b §, 4 ja 10 a luku sekä 43 §
  • Laki hyvinvointialueesta 4 luku
  • Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 2 luku 16 §
  • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 20 §

4. Rekisteröityjen ryhmät ja niihin liittyvät henkilötietoryhmät

Käyttäjärekisteri: Henkilöt, joille on myönnetty vaalitietojärjestelmän käyttöoikeus. Nimi, henkilötunnus ja vaaleihin liittyvät roolit ja organisaatiot, joissa nämä roolit ovat. Lisäksi käyttäjien on tarvittaessa tallennettava kirjautumistiedot, sähköpostosoite ja puhelinnumero.

Käytönvalvontarekisteri: Vaalitietojärjestelmän käyttäjät, mukaan lukien tulospalvelu.vaalit.fi-sivuston käyttäjät. Tulospalvelusivustolla selaimen tunnistetiedot, ip-osoite sekä tiedot ladatuista sivuista. Vaalitietojärjestelmän rekisteröityneistä käyttäjistä tallennetaan lisäksi henkilötunnus ja vaalitietojärjestelmässä tehdyt toimenpiteet.

Puolueiden nimenkirjoittajien rekisteri: Rekisterin tiedot saadaan oikeusministeriöstä. Puoluerekisteriin merkittyjen puolueiden nimen kirjoittamiseen oikeutetut. Nimi, henkilötunnus, osoite, puolue, jonka nimen kirjoittamiseen oin oikeutettu. 

Ehdokas- ja tulosrekisteri: Aluevaalien ehdokashakemuksiin merkityt henkilöt. Nimi, henkilötunnus, kotikunta. Lisäksi ehdokkailla ehdokasnumero, ikä vaalipäivänä, sukupuoli, äidinkieli, kansalaisuus, tiedot kansanedustajana, europarlamentaarikkona tai kuntavaltuutettuna toimimisesta, ehdokashakemuksessa ilmoitettu arvo, ammatti tain toimi, puhuttelunimi, ehdokasasettaja, äänimäärä ja vertailuluku jokaiselle äänestysalueelle, jossa ehdokkaana. Vaaliasiamiehillä lisäksi osoite, syntymäaika, sähköposti ja puhelinnumero.

Äänioikeusrekisteri: Äänioikeusrekisterin tiedot saadaan Digi- ja väestötietoviraston yllapitämästä äänioikeusrekisteristä . Siinä näkyvät vaaleissa äänioikeutetut ja äänioikeusrekisterin sisällöstä oikaisuvaatimuksen tehneet. Nimi, henkilötunnus, sukupuoli, äänes-tysalue, turvakieltotieto, kansalaisuus, jos muu kuin Suomi, äänioikeuden peruste, jos muu kuin kansalaisuus tai asuinpaikka (Suomeen muuttopäivä), tieto äänioikeuden käyttämisestä.

5. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät (säännönmukainen luovutus)

Tietojen käsittelijänä toimii aluevaalilautakunta ja sen alihankkijat. Äänioikeusrekisterin tietoja luovutetaan lisäksi oikeusministeriölle vaalien toimittamista varten, poliisille vaalirikosten selvittämiseksi Tilastokeskukselle ja tutkimuskäyttöön.

Nimi-, ehdokaslista- ja tulostiedot ehdokkaista julkaistaan internetissä. Kaikki tiedot luovutetaan muille vaaliviranomaisille ja Valtiontalouden tarkastusvirastolle. Ne voidaan luovuttaa tutkimuskäyttöön.

6. Eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat

Henkilötietojen säilytysajat on määritelty ottaen huomioon käsittelyn tarkoitus sekä tietosuoja-asetuksen 5 artiklassa säädetty tietojen minimoinnin ja säilytyksen rajoittamisen periaatteet. Säilytysaika perustuu lakiin ja oikeusministeriön arkistonmuodostussuunnitelmaan. Äänioikeus-rekisterin sekä ehdokas- ja tulosrekisterin tiedot ovat pysyvästi säilytettäviä. Tarkempia tietoja eri tietoryhmien säilytysajoista saa osoitteesta .

7. Tekniset ja organisatoriset turvatoimet

Tiedot, joita ei ole julkaistu internetissä, ovat fyysisesti ja sähköisesti suojatussa ympäristössä. Järjestelmän käyttöoikeuksia myönnetään vaalitehtävien mukaisiin rooleihin, ja käyttäjät tunnistetaan vahvaa tunnistusta käyttäen. Tietojen käsittelystä muodostetaan loki.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Voit pyytää pääsyä itseäsi koskeviin tietoihin ottamalla yhteyttä oikeusministeriön kirjaamoon sähköisesti, kirjeitse tai henkilökohtaisesti. Yhteyshenkilön yhteystiedot ovat kohdassa 2. Tietojasi pyytäessäsi sinun tulee todistaa henkilöllisyytesi, ja siten osoittaa oikeutesi tietojesi tarkastamiseen. 

Jos havaitset, että tiedoissasi on epätarkkuus tai virhe, voit pyytää sen oikaisemista. Yksilöithän pyynnössäsi, mikä tieto on käsityksesi mukaan virheellinen, millä perusteella, ja miten tietoa tulisi muuttaa. Voit myös pyytää henkilötietojesi täydentämistä, jos ne ovat mielestäsi puutteelliset.

Jos olet kiistänyt henkilötietojesi paikkansapitävyyden, sinulla on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes niiden paikkansapitävyys on varmistettu.

Jos haluat valittaa henkilötietojesi käsittelystä, ota ensisijaisesti yhteyttä aluevaalilautakuntaan. Sinulla on oikeus valittaa tietojesi käsittelystä myös valvontaviranomaiselle, joka on tietosuoja-valtuutettu. Tietosuojavaltuutetun toimiston internetsivut ovat osoitteessa www.tietosuoja.fi.