Digiagentit sujuvoittavat sähköisiin palveluihin siirtymistä

Asiakkaat saavat käyttöönsä yhä ene­nevissä määrin uusia, hyväksi todettu­ja sähköisiä sote-palveluja, esimerkiksi etävastaanotto- ja chat-palveluja. Näi­den palveluiden käyttöönottoa omassa maakunnassamme edistää Oma Hä­meen ICT-valmistelu.

Tänä syksynä osana ICT-valmistelua aloitti ryhmä digiagentteja. Digiagentit ovat sote-ammattilaisia, joiden tehtä­vänä on kehittää omien organisaatioi­densa digivalmiutta. Digiagentit eivät siis mieti teknisiä toteutuksia, vaan huomioivat mm. asiakkaiden tarpeita ja kehittävät sujuvia hoitoprosesseja. Ensimmäisenä digiagentit ovat edis­täneet etämittausten käyttöönottoa ja perehtyneet tuleviin kansallisin palve­luihin kuten 116 117 -palveluun.

Digiagentit ovat yhdessä terveyden­huollon ammattilaisten kanssa mietti­neet esimerkiksi sopivat kohderyhmät etämittauksille ja suunnitelleet ammat­tilaisten koulutusta palvelun käyttöön. Etämittauksia, kuten astmapuhalluk­sia, on pitkään tehty siten, että asiakas kirjasi kotona tekemiensä puhallusten tulokset paperille. Lääkäriin tulles­saan hän otti lapun mukaansa ja lää­käri laski siitä laskimella tulokset. Uu­denlaisessa etämittauksessa asiakas välittää puhallustuloksensa kännyk­käsovelluksen kautta suoraan tervey­denhuoltoon. Sovellus myös muistut­taa asiakasta puhallusten tekemisestä. Puhallusjakson jälkeen lääkäri saa val­miiksi lasketut tulokset eteensä.

Jatkossa digiagentit alkavat edistää Omaolo-palvelun sujuvaa käyttöönot­toa. Omaolossa voi tällä hetkellä tehdä jo 3 erilaista oirearviota: ylähengitys­tietulehduksiin, alaselkäkipuihin ja virt­satulehdusoireisiin liittyen. Palveluihin on tulossa myös sosiaalipalveluihin liittyviä palveluarvioita, joiden paikal­lisen ohjauksen suunnittelua on myös digiagenttien työlistalla. Omaolo-pal­velukokonaisuus tulee laajenemaan merkittävästi vuoden 2019 aikana. Digiagenttien tehtävänä on kehittää Omaolon prosesseja niin, että sosiaali-ja terveydenhuollon ammattilaisten on helppo ottaa palvelu käyttöön ja asiak­kaille syntyy palvelusta lisäarvoa.

Lisätietoa

Oma Hämeen sähköisen asioinnin ICT-projektipäällikkö Ilona Rönkköön, ilona.ronkko@hameenlinna.fi

Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun