Agenttien matkassa: Kun maailma ei riitä

I&O-kärkihankkeen avulla tavoitellaan yhdenvertaisia, paremmin koordinoituja ja kustannustehokkaita palveluja ikärakenteen haasteen edessä. Muutosagenttien tehtävänä on muodostaa yhteinen kokonaisuus maakunnan iäkkäiden palveluista. Tehtävästä löytyy samankaltaisuutta erään toisen agentin, James Bondin kanssa. Muuttuvia tekijöitä, erilaisia ihmisiä erilaisine tarpeineen ja ratkaisujen tekemistä. Ei ole ylimääräistä aikaa, eikä varaa tehdä suuria virheitä.

Välillä tuntuu, riittäkö aika haasteen ratkaisemiseen. Ratkaisu voi olla kuitenkin varsin yksinkertainen, kuten kysymällä asiakkaalta vanhaan hyvään tapaan: ”Mitä saisi olla?”

Virpi Paananen ja Susanna Tuominen tekivät opinnäytetyön Oma-Hämeelle aiheesta ”Kohti yhtenäisiä ikääntyvien päivätoiminnan käytänteitä Kanta-Hämeessä -palvelumuotoilulla asiakkaiden, omaishoitajien ja työntekijöiden ääni kuuluviin”. Asiakasymmärrystä rakentaakseen he kävivät haastattelemassa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) asiantuntijoita ja kartoittivat sähköisen kyselyn avulla Kanta-Hämeen päivätoiminnan tilaa. Sen jälkeen he osallistivat työpajoissa työntekijät, asiakkaat ja omaishoitajat palvelun kehittämiseen. Kysymällä todellisia tarpeita, he saivat vastauksia, miten päivätoiminnalla voidaan ihan oikeasti tukea kodin arkea. Tulokset he esittivät muutosagentti Annukka Kuisminille.

Toimintatapa on palvelumuotoilua, ja sen suosio julkisella sektorilla on nousussa. Palvelumuotoilussa pyritään ymmärtämään asiakkaan toiveet, tarpeet ja unelmat. Osallistamalla palvelun tuottajat, tarjoajat, asiakkaat ja sidosryhmät palvelun kehittämiseen, voidaan vastata kustannustehokkaasti ajankohtaisiin haasteisiin ja asiakkaan tarpeisiin oikeaan aikaan oikealla tavalla.

Osallisuus voimaannuttaa ja tukee hyvinvointia

Ikäihmisiä ei tulisi nähdä vain palvelujen käyttäjänä, he ovat myös osallistujia ja toimijoita. Maakunta- ja sote-uudistuksen myötä kunnan rooli hyvinvoinnin edistäjänä korostuu. Kuntalaiset ovat voimavara ja heidän osallisuuden mahdollisuuksiaan tulee vahvistaa. On tärkeää tukea myös heikommassa asemassa olevien osallisuutta.

Osallistaminen tukee myös työntekijän hyvinvointia. Kehittämistyöhön osallistuminen vaikuttaa myönteisesti työssä jaksamiseen ja ammatilliseen kehittymiseen. Lisäksi se helpottaa muutoksiin sitoutumista.

Ikääntymisen myötä toimintakyvyn heiketessä, ilman tarpeen mukaista tukea, koti voi eristää. Otos Bondin elokuvasta: ”Pelkäsin mennä ulos, pelkäsin olla yksin, pelkäsin olla ihmisjoukossa” voi olla arkea osalle vanhuksistamme. Päivätoiminnan avulla tuetaan kotona asumista ja sen tulisi sisältää monipuolista toimintakykyä tukevaa toimintaa.

Kanta-Hämeessä ikäihmisille suunnatun päivätoiminnan toivottu tulevaisuus

Elokuvassa Kun maailma ei riitä, Bondin tehtävänä on suojella kaunotarta vihollisilta. Kaunottaren täytyy olla huoneessaan vartijat ympärillään. Suojelusta huolimatta kaunotar karkaa kasinolle, josta Bond tavoittaa hänet. Bondin mielestä ei ole turvallista poistua omasta huoneesta. Kaunotar toteaa uhmakkaasti: ”Ei kannata elää, jos ei voi tuntea olevansa elossa.” Lauseessa kiteytyy opinnäytetyön tulokset. Ikääntyessä sairauden tuomat haasteet tuovat rajoitteita ja monesti omasta kuin myös omaisten mielestä parasta on pysyä kotona, ettei mitään pahaa tapahtuisi.

Kuitenkin tässä piilee sudenkuoppa: mieli masentuu ja liikuntakyky heikkenee mitään tekemättömänä. Päivätoiminnan merkityksellisyys on suuri, mutta senkään ei tule olla vain säilöpaikka. Päivätoiminnan tulee olla paikka, jonka toiminta voimaannuttaa ja samalla mahdollistaa kodin arjessa selviytymistä.

Tuloksissa nousi esiin motivoiva ja kuntouttava toiminta. Parhaimmillaan päivätoiminta mahdollistaa kodin ulkopuolisen aktiviteetin, ehkäisee yksinäisyyttä, tukee muistikuntoutujaa, auttaa omaishoitajaa jaksamaan työssään sekä mahdollistaa omaishoitajille asioiden hoitamisen. Päivätoiminnan asiakkaat totesivat että, ”yksin ei tulisi tehtyä”. Yhteisen tekemisen lisäksi toiminnan tulisi olla yksilöllisyyttä huomioivaa, jotta pystyttäisiin vastaamaan kuntouttavalla tavalla jokaisen oman arjen haasteisiin. Tätä edesauttaa jokaisen henkilökohtainen suunnitelma.

Asiakkaille tärkeässä roolissa on päivätoimintaan liittyvä turvallisuuden tunne, se miten itsenäinen toimiminen sujuu päivän aikana esteettömästi ja turvallisesti. Henkilökunnan ammattitaidolla ja pysyvyydellä on oma painoarvonsa kuntouttavan toiminnan toteutumiselle. Tuloksissa nousi esiin myös ravitsemuksellinen näkökulma, johon toiminnassa tulisikin kiinnittää huomio.

Jotta ikääntyessä kodin arki olisi mielekästä ja arvokasta voimavarojenkin heiketessä, tarvitaan keinoja joilla ylläpitää mielekästä arkea. Kehittämällä päivätoimintaa kuntouttavaksi ja arjen toimintoja tukevaksi voidaan mahdollistaa myös kodin arjen sujuvuutta. Elokuvassa Kun maailma ei riitä Bond toteaa tyytyväisenä elämän olevan täynnä pikkuhaasteita. Myös ikäihmisten arjessa pikkuhaasteet pitävät elämän arvokkaana ja elämisen arvoisena. Päivätoiminnalla voidaan tarjota näitä pikkuhaasteita, jotta kodin arki voidaan pitää mielekkäänä, sellaisena, jossa haasteet eivät kasva liian suuriksi, ylitsepääsemättömiksi.

Kirjoittajat:

Virpi Paananen ja Susanna Tuominen

Opinnäytetyö on luettavissa Theseus-palvelussa.

Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun