Kokemusasiantuntijuus mukaan!

Kanta-Hämeessä järjestettiin tänä talvena kolme kokemusasiantuntijaseminaaria tarkoituksena tehdä sosiaali- ja terveydenhuollon kokemusasiantuntijuutta tutuksi osallisuuden keinona, arvokkaana työn kehittämisen tapana sekä osana maakunta- ja sote-uudistusta.

Seminaareihin kutsuttiin terveydenhuollosta hoidon tarpeen arviointia tekeviä ammattilaisia ja sosiaalipalveluista palveluohjauksen ammattilaisia. Seminaarit järjestettiin seudullisina: Forssassa, Hämeenlinnassa ja Riihimäellä. Järjestäjinä toimivat yhteistyössä FinFami, Hämeen Setlementti ja Oma Häme.

Merkityksellisimpiä osia seminaareissa olivat ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden työpajoissa käymät keskustelut. Seminaarien tavoitteena oli saada kokemusasiantuntijoiden ääni kuuluviin sekä tehdä ammattilaisille kokemusasiantuntijuutta tutummaksi ja houkuttelevaksi tavaksi kehittää työtä.

Kanta-Hämeessä on palveluohjausta ja hoidon tarpeen arviointia organisoitu ja toteutettu monella tapaa. Molemmat ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintoja ja usein palveluista ne, jotka kuntalaisina kohtaamme ensimmäisinä. Yksi tavoite maakunta- ja sote-uudistuksessa on tehdä nämä yhdenvertaisiksi koko maakunnassa.

Kokemusasiantuntija on koulutettu henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta vamman, sairauden tai muun toimintakykyä heikentävän tekijän kanssa elämisestä. Kokemusasiantuntija voi olla myös omainen tai läheinen. Heillä on kokemusta palveluista, kuntoutumisesta ja toipumisesta sekä arvokasta tietoa siitä, miten palvelut ja vuorovaikutustilanteet niiden sisällä ovat vastanneet heidän tarpeisiinsa ja tilanteisiinsa. Tällaista tietoa tulisikin hyödyntää niin kaikissa organisaatioissa säännöllisesti kuin maakuntavalmistelussa, kun kehitetään ja sovitaan maakunnallisista toimintatavoista.

Seminaareissa ammattilaiset kuulivat ja kuuntelivat mielenterveys- ja päihdetyön, aikuissosiaalityön, pitkäaikaistyöttömien, maahanmuuttajien, vammaisten ja kehitysvammaisten, eri-ikäisten omaishoitajien sekä pitkäaikaisesti somaattisesti sairastuneiden kokemusasiantuntijoiden näkökulmia.

Kolmen seminaarin lopputuloksena voidaan todeta seuraavat kokemusasiantuntijoiden ja työntekijöiden yhteiset huomiot:

  • Ammattilaisen ja kuntalaisen välille syntyvän luottamuksen oleellisin kohta on ensimmäinen kontakti. Onkin merkittävää, millainen asenne työntekijällä on kohtaamistilanteissa.
  • Se, miten asiakasta kuunnellaan ja kuinka hänen tilanteensa otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon, vaikuttaa siihen, kuinka onnistuneen kohdennetusti asiakas saa apua omaan tilanteeseensa. Asiakkaan ajan tasalla pitäminen ja asioista tiedottaminen palvelusta toiseen siirryttäessä on tärkeää.
  • Yksilöllisyyden toteutuminen aidosti on olennaista ja asiakkaalla tulee olla oikeasti vaikutusmahdollisuuksia omaan tilanteeseensa. Yksiöllisyys tulisi huomioida jo palvelun ensikontaktissa suunnittelemalla vaihtoehtoisia yhteydenottomahdollisuuksia. Jotta yksilöllisyys toteutuu henkilökohtaisen suunnitelman etenemisessä, tarvitaan erilaisia vaihtoehtoja ja työkaluja.
  • Toiminnassa on oltava varaa joustavuudelle; tilanteet voivat muuttua elämässä ja tarvitaan uudelleen arviointia.
  • Heti alkukäynnin jälkeen selkeintä ja toimivinta on saada pysyvä vastuuhenkilö tai omatyöntekijä. Tästä henkilöstä tulee yleensä se sote-palveluiden edustaja, johon kuntalainen voi luottaa ja joka huolehtii, että asiat etenevät, ja johon voi ottaa yhteyttä tarvittaessa. Vastuuhenkilölle muodostuu kokonaisvaltainen kuva asiakkaasta, mikä luo turvallisuuden tunteen asiakkaalle – kokemuksen siitä, ettei hän ole tilanteessaan yksin.
  • Tärkeää on ottaa mukaan ja huomioida kunkin tukiverkosto, hyödyntää eri asiantuntijoiden yhteistyötä, tukea omaisia ja läheisiä muun muassa tiedottamisella sekä huolehtia palvelusta toiseen siirtymisen saumattomuudesta. Eri palveluissa tulisi ottaa käyttöön palautelaatikko ja seurantamenetelmiä.

Seminaarista saatua tietoa hyödynnetään maakunnallisia sosiaali- ja terveyspalveluja suunniteltaessa. Saatu tieto on erittäin arvokasta. Se kertoo siitä, että perusasioiden hyvällä huolehtimisella, ihmisen aidolla kohtaamisella, näkemisellä ja kuulemisella on valtava merkitys siihen, miten palvelut koetaan ja miten ne onnistuvat tehtävässään siten, että ne myös koetaan merkityksellisiksi.

Riihimäellä pidetyssä viimeisessä kokemusasiantuntijaseminaarissa toivottiin kovasti seminaarien ja vuorovaikutuksen jatkuvan kaikissa asiakasryhmissä. On yhteinen vastuumme kuulla tämä toive, ja samaan aikaan on myös sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisen etuoikeus saada käyttöönsä yhteistyön tarjoama apu! Huolehtikaamme siitä.

Minna Hotta, FinFami

Sara Löyttyjärvi, Hämeen Setlementti

Auli Anttila, Outi Luoma ja Annukka Kuismin, Oma Häme valmistelu

Susanna Tuominen, geronomiopiskelija

Annukka Kuismin
Annukka Kuismin

Muutosagentti, ikäihmiset ja omaishoito

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun