Valinnanvapauslain parantamiseksi löytyy ratkaisuehdotuksia

”Lausuntokierroksen murskakritiikki edellyttää muutoksia muuhunkin kuin asiakaseteliin erikoissairaanhoidossa, jotta laista tulee toimeenpanokelpoinen ja sillä saavutetaan asetetut tavoitteet”, toteavat maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen ja muutosjohtaja Jukka Lindberg Kanta-Hämeen maakunnan sote-valmistelusta.

Laki valinnanvapaudesta on lausuntokierroksen jälkeisessä uudelleenkirjoituksessa. Normaalitilanteessa lakiesityksen lausuntokierroksella saama murskakritiikki johtaisi sen palauttamiseen kokonaan uudelleen valmisteluun. Nyt siihen ei ole aikaa.

Positiivista on, että hallitus kuuli osan lausuntokierroksen kriittisestä palautteesta ja lupasi joulun alla korjata esitystä erikoissairaanhoidon osalta. Nyt on kuitenkin syytä painottaa laajasti, että erikoissairaanhoidon asiakasseteliin liittyvät hallituksen linjaukset ovat vain osaratkaisu. Ne eivät missään nimessä riitä toimivan valinnanvapausmallin rakentamiseen ja lain järkevään toimeenpanoon maakunnissa.

Vallitsevassa tilanteessa riskinä on, että lakiin tehdään muutokset, jotka hiljentävät äänekkäimmän kritiikin ja lakiesityksen keskeiset valuviat jätetään kiireen vuoksi systemaattisesti korjaamatta. Maan hallituksen paineet saada reformi aikaan neljän hallituksen ja yli kymmenen vuoden valmistelun jälkeen on ymmärrettävä. Painetta tehdä hätiköityjä ratkaisuja lisää selkeästi se, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on keskeisin maan hallituksen omissa käsissä oleva keino – kilpailukykysopimuksen ja eläkeuudistuksen lisäksi – vakuuttaa EU Suomen kyvystä ratkaista talouden kestävyysvajeeseen liittyvät makrotalouden tasapainottamisen ja velkaantumisen kysymykset.

Maakuntien toimeenpanon näkökulmasta uudistusta ei kuitenkaan pidä toteuttaa hinnalla millä hyvänsä. Uudistuksella pitää saavuttaa keskeiset sille asetetut tavoitteet. Muussa tapauksessa tehdään turhaa työtä ja pahimmillaan rikotaan pääosin toimivan hyvinvointijärjestelmämme vahvuuksia enemmän kuin rakennetaan parempaa.

Kritiikistä ratkaisuihin

Juuri nyt valinnanvapaus edellyttää mielestämme vilkasta ja avointa keskustelua ja lakiesityksen parantelua. Uudenmaan muutosjohtajat Timo Aronkytö ja Markus Sovala julkaisivat ansiokkaassa muistiossaan 8.1.2018 valinnanvapauslain luonnokseen liittyviä korjausehdotuksia. Pidämme Uudenmaan valmistelijoiden analyysia, varmistettavia asioita ja korjausesityksiä välttämättöminä lakiesityksen saamiseksi toteuttamiskelpoiseksi.

Uudenmaan valmistelijoiden ehdotukset:

  • asiakassetelistä subjektiivisena oikeutena tulee luopua ja sen käyttöä pitää voida rajata aina kun sen käyttö uhkaa maakunnan talouden tasapainoa
  • järjestäjän vaikutusmahdollisuudet ja maakunnan päätösvalta turvataan
  • kilpailutukseen perustuvat sopimukset vapaan markkinoille tulon sijasta
  • asiakkaiden pakkolistautumisesta luovutaan
  • maakunnalla pitää olla mahdollisuus säätää palvelutuotantomarkkinan avautumisen vauhtia ja laajuutta.

Edellä mainittujen esitysten lisäksi valinnanvapauslain esitystä on korjattava seuraavin osin:

  • Maakunnalle annetaan merkittävästi enemmän vapautta vapaan valinnan kaikkien toimeenpanomallien (suora valinta, asiakasseteli, henkilökohtainen budjetti) käyttöön. Tähän päästään poistamalla vapaan valinnan elementtien tarkka sääntely laista ja käyttöönottamalla valinnan vapaus väljemmällä aikataululla, maakunnan olosuhteisiin sopien ja osana STM:n ja maakuntien ohjausta.
  • Lakiesityksen liian tarkka sääntely sisältää käyttöönotossa liian suuria riskejä. Maakunnille tulee jättää väljyyttä sääntelyyn liittyvien ilmeisten riskien hallintaan. On olemassa asiakasryhmiä, joiden ottaminen laajan ja kategorisen valinnanvapauden piiriin tuottaa käytännössä vain jatkuvaa lisätyötä ja hoidon/hoivan turvallisuuden vajeita ennen kuin kansalliset sähköiset työkalut ovat ajan tasalla. Esimerkiksi asumispalveluissa ja kotihoidossa olevien ikäihmisten asiakassuunnitelmaa ja mm. lääkitystä koskevat tiedot eivät siirry asiakasturvallisuuden edellyttämällä nopeudella.
  • Joustavampi ja osin pidempi toimeenpanoaikataulu mahdollistaisi myös muilta asiantuntijoilta kritiikkiä saaneiden tuottajakorvausmallien vähittäisen ja kokeilevan käyttöönoton ja muokkaamisen uudistuksen tavoitteita paremmin tukeviksi.

Aika käy vähiin. Esitetyt parannusehdotukset ja ratkaisut valinnanvapauslain esitykseen ovat osin pieniä ja helppoja toteuttaa; on helppo ottaa pois erikoissairaanhoidon asiakasseteli pykälän alamomentista. Lain saaminen toimivaksi edellyttää tiettyjen pykälien kirjoittamista uudelleen. Uudelleenkirjoitus puolestaan edellyttää poliittista joustokykyä.

Edellä esitetyt ratkaisut ovat erittäin keskeisiä ja välttämättömiä toimivan valinnanvapausmallin syntymiselle ja toimeenpanolle maassamme. Maakuntien valmistelijat näkevät toimeenpanon kannalta keskeiset ongelmat, joihin perustuen esitetyt muutosehdotukset on tehty. Toivomme aktiivista keskustelua, keskustelun kuulemista ja ehdotusten viemistä aktiivisesti lainvalmisteluun. Pelkkä kovakorvainen muodollinen kuuleminen ei nyt riitä.

Anna-Mari Ahonen
maakuntajohtaja
Hämeen liitto

Jukka Lindberg
muutosjohtaja
Kanta-Häme

Liitteet:
Uudenmaan maakunnan muutosjohtajien Timo Aronkydön ja Markus Sovalan 8.1.2017 julkaisema muistio
Valinnanvapauslain lausuntopalautteiden suorat jakaumat

Pdf-versio

Oma Häme
Oma Häme

Meitä varten

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun