Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluekierros Hämeenlinnassa 31.10.2017

Kanta-Hämeen alueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen seminaari keräsi Hämeenlinnaan 140 innostunutta ammattilaista ja vapaaehtoista kuntien eri toimialoilta ja järjestöistä. Hyte-kierroksen järjestäjinä toimivat eri ministeriöt yhdessä Oma Hämeen kanssa.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen eli hyte on laaja kokonaisuus

Tilaisuuden avasi maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen, jolla oli talouspoliittinen näkökulma terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon osuus on pieni hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuudessa. Kaikkien julkisten toimijoiden tulee panostaa ja investoida hyte-toimintoihin, jotta ihmiset voivat itse edistää ja hoitaa terveyttään ja hyvinvointiaan.

Forssan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kaisa Lepola kertoi, kuinka Forssan seudulla on tehty jo vuonna 2014 täydellinen sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio. Kuntien perustehtäväksi luetaan jatkossakin hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen ja osallisuuteen panostamisen, vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon vastuu on siirtymässä maakunnalle. Elinvoimaisessa kunnassa asuvat hyvinvoivat ja terveet ihmiset. Lakimuutos tuo kunnille mahdollisuuden keskittyä kuntalaisten hyvinvointiin, viihtyisyyteen ja onnellisuuteen, kun taloudelliset reunaehdot ovat paremmin ja ennustettavammin tiedossa.

Valtakunnalliset hyte-terveiset

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hyte-palloa liikuttivat sosiaali- ja terveysministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, Kuntaliiton ja Sosten edustajat. Heli Hätösen (STM) mukaan kunnat tarvitsevat tukea hyte-toimintojen järjestämiseen. Maakunnan tehtävänä on tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, mutta erityisesti tukea kuntia hyte-toiminnoissa. Kuntien toimialat tekevät tulevaisuudessakin sitä työtä, minkä varaan kuntalaisten hyvinvointi rakentuu arjessa.

Hanna Liski-Wallentowitz (TEM) mainitsi, että kasvupalvelut on uusi termi ja tarkoittaa julkisia työvoima- ja yrityspalveluja, joita tällä haavaa tarjotaan työvoimatoimistoista ja ELY-keskuksista. Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusten luoma monialainen ja monitoimijainen yhteistyö mahdollistavat sen, että tulevaisuudessa syntyy uudenlaisia työpaikkoja ja innovatiiviset toimintamallit lisääntyvät. Digitalisaatio mahdollistaa palvelumarkkinoiden kehittymisen, osaaminen tulee paremmin käyttöön, tunnistetaan työnhakijoiden erityisryhmien tarpeet, hyvät toimintamallit pysyvät käytössä, älykäs ostaminen kehittyy, koulutus vastaa työmarkkinoiden tarpeisiin sekä työ ja tekijät kohtaavat paremmin.

Kuntaliiton Tarja Hartikaisen mielestä kunnat ja maakunnat ovat mahdollistajan roolissa eli he tarjoavat mahdollisuuksia järjestöille ja yhteisöille sekä toimivat katalysaattoreina, jotka vievät asioita eteenpäin. Tulevaisuudessa kunta edistää osaamista, kulttuuria ja elinvoimaa, kehittää elinympäristöjä sekä edistää paikallisen identiteetin muodostumista ja demokratiaa.

Anne Knaapi Sostesta kertoi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestöjen työstä: järjestöt tavoittavat 1,3 miljoonaa kansalaista, 500 000 kansalaista toimii vapaaehtoisina ja 250 000 henkilöä vertaistukijoina. Suomessa on 11 000 paikallisyhdistystä. Kanta-Hämeessä on 302 järjestöä ja 294 paikallisyhdistystä. Eniten on lapsi- ja perhetyön järjestöjä, ikääntyneiden järjestöjä sekä sairas- ja vammaisjärjestöjä. Järjestöjen tuottama lisäarvo liittyy etenkin yhteisöllisyyden ja asukkaiden osallisuuden vahvistamiseen ja osallistumisen väylien tarjoamiseen. Hämeen Setlementin koordinoima Meidän Häme -hanke on mukana maakunnallisessa sote-valmistelussa.

Hyvinvointi yhteisenä tehtävänä – strategialla tavoitteista totta

Hyvinvointi-paneeliin osallistuivat FinFamista Minna Hotta, Hämeen yrittäjistä Juha Haukka, Oma Hämeestä Jukka Lindberg, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiristä Jan Löfstedt, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymästä Raija Virtanen, TE-toimistosta Jaana Hokkanen ja Jokioisten kunnanjohtaja Jarmo Määttä. Paneelissa todettiin maakunnallisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valmistelun olevan vasta alkamassa, mutta muu maakunnallinen valmistelu on ollut monialaista ja osallistavaa.

Keskustelussa nousi esiin osatyökykyisten kohtalo. Yksittäiset yritykset ovat käynnistäneet hyviä osa-aikaiseen työllistämiseen liittyviä hankkeita, mutta kokonaisuuden näkökulmasta on vielä paljon parantamisen varaa. Työterveyshuollon hyödyntämisessä on työpaikoilla näkemyksen ja osaamisen puutteita. Ns. välityömarkkinoille pudonneet vajaatyökykyiset nousivat esille. Maakunnan strategisessa valmistelussa on huomioitu syrjäytymisen ehkäisy.

Järjestötoiminnan kautta tavoitetaan ihmisiä, joilla on pulmia hyvinvoinnissa ja terveydessä. Julkisen toimijan tulisi ohjata ihmisiä järjestöjen toiminnan pariin. Järjestöt toivovat roolittuvansa jatkossa toimijoiksi, joissa ihmisen elämän kokonaisuus ja elämän mittaisuus otetaan huomioon. Haasteena on saada hankkeiden hyvät käytännöt arjen pysyväksi toiminnaksi.

Kanta-Hämeen vahvuutena aktiivinen kansalaisuus ja mutkaton dialogi

Oma Hämeen muutosjohtaja Jukka Lindberg totesi lopuksi, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut luovat vain osan ihmisen hyvinvoinnin kokonaisuudesta. Maakunnassa ollaan valmiita luomaan toimintakulttuuria, jossa asiakkaita ohjataan ja voimaannutetaan toimimaan aktiivisesti sekä etsiytymään muiden hyvinvoinnin lähteiden piiriin. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden avulla ihmiset palautetaan primäärien hyvinvoinnin lähteiden – kuten perheen, ystävien, harrastusten, urheilun ja muun arjen tekemisen – äärelle. Tärkeää onkin kytkeä yhteen ammattilaisten ja järjestöjen palvelut, jotta sekä ammattilaiset että kansalaiset voivat toimia yhdessä ja hyödyntää eri toimijoiden palveluja.

Maakunnallista valmistelua on tehty monialaisesti ja moniammatillisesti julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa. Moneen kysymykseen joutuu vastaamaan, ettei asiaa ole vielä suunniteltu eikä tehty. Avoimia asioita on paljon, kuten järjestöjen rahoitus, vapaaehtoistyön rooli ja rahoitus, maakunnan välityömarkkinoiden palvelut ja rahoitus, tiedolla johtaminen sekä organisaation rakentaminen ja se, mihin terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen siinä sijoittuu.

Auli Anttila
Auli Anttila

Projektiasiantuntija

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun