Maakuntakierros ikäihmisen asialla

Perjantaina 17.2.2017 sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) järjestivät ikäihmisten kotihoidon kehittämistä ja kaikenikäisten omaishoidon vahvistamista ajavan kärkihankkeen maakuntakierroksen Hämeenlinnan Aulangolla.

Tilaisuuteen oli kutsuttu laajasti maakunnan poliittisia päätöksentekijöitä, kaikki vanhusneuvostot, järjestötoimijoita, koulutusorganisaatioiden edustajia ja kuntien edustajia sekä heidän kauttaan yksityisen sektorin edustajia.

Kanta-Häme oli viimeinen maakuntakierroksen seminaarikohteista. Viimeinen ajallisesti, muttei suinkaan vähäisin kehittämismyönteisen ja konkreettisen keskustelun määrässä. Tästä ministeriön edustajat antoivat eritoten positiivista palautetta seminaarin päätyttyä.

Seminaarissa ministeriön edustajana kärkihankkeen projektipäällikkö Anja Noro kertoi, mistä kärkihankkeessa on kyse, mitä siinä tavoitellaan ja miten. Sen jälkeen THL:n tutkimuspäällikkö Sari Kehusmaa kertoi,miltä Kanta-Hämeen maakuntaprofiili näyttää niiden indikaattoreiden valossa, joita he seuraavat ja mitkä olisivat ne kehittämisen keihäänkärjet ja toisaalta vahvuudet, joita Kanta-Hämeessä näyttäisi olevan.

Maakunnan oman valmistelun ja hankkeen tavoitteiden toteuttamisen tehtävistä ja keinoista kertoi kärkihankkeessa maakuntaan palkattu muutosagentti, allekirjoittanut Annukka Kuismin.

Muutos on mahdollisuus

Seminaarin kulminoitui keskustelevan paneelin ja yleisön vuoropuheluun. Panelistit olivat varautuneet keskustelemaan teemoista Muutos on mahdollisuus, Palveluohjaus- ja neuvonta, Kotona asumisen tukemisen ratkaisut ja Omaistaan hoitavien jaksaminen.

Muutoksen mahdollisuuden teemassa nousi esiin muutokseen sitoutumisen tarpeellisuus, asiakkaan äänen kuulumisen olennainen rooli, kehittämisnäkökulma, tarve lisätä tietoa asioista kaikille toimijoille ja se merkitys, mikä paikallisten onnistumisten esiin nostamisella on positiivisena signaalina.

Palveluohjauksen ja -neuvonnan kannalta todettiin muun muassa että tavoiteltavaa on organisoida yksi puhelinnumero, josta kaiken tarvittavan neuvonnan saisi. Pelkkä yksi numero ei riitä vaan ohjauksen ja neuvonnan saavutettavuudesta tulee pitää huoli. Se mitä tähän teemaan liittyen ei saa tehdä, on korostaa vain sähköistä asiointia, tehdä palvelurakenteesta ja palveluiden saavutettavuudesta monimutkaista ja vaikeaa, muuttaa ohjaus kasvottomaksi. Palveluohjausta eritoten tarvitsevia ryhmiä tunnistettiin runsaasti keskustelun aikana.

Turvallisen kotona asumisen todettiin perustuvan varmuuteen siitä, että tukea ja apua saa helposti ja nopeasti, kun sellainen tilanne tulee. Keskusteluissa korostettiin 24/7 neuvonnan tarpeellisuutta sekä yhteisöllisyyden merkitystä. Omaisten huolta omista yksin asuvista iäkkäistään helpottaisi erilaiset tiedon kulkemisen tavat.

Omaistaan hoitavien jaksamisesta keskusteltiin runsaasti. Jaksamisen tukemisen ja vapaiden järjestämisen erilaiset muodot ja mahdollisuudet, muutkin kuin sosiaali- ja terveyspalvelut, esimerkiksi liikuntakortit, parisuhteen ja työelämän huomioiminen ja erilaiset omaishoitajien ryhmät saivat huomiota. Omaishoitajien tulisi kyetä huolehtimaan myös omasta terveydentilastaan jaksaakseen tehdä arvokasta työtään. Tämän tukeminen eri näkökulmista korostui merkittävänä ohjenuorana keskustelun päätteeksi.

Maakuntaan tulee ikääntyneiden palvelujen yhteen sovitettu kokonaisuus

Ikääntyneiden palvelujen yhteen sovitettua kokonaisuutta valmistellaan muutosagentin koordinoimana yhteistyössä maakunnan eri toimijoiden kanssa. Työ on alkumetreillään ja tiivistymässä tulevaisuuden sisältöjen ja toimintatapojen mietintään. Muutosta tehdään sikäli sumeassa ympäristössä, että palveluihin, niiden sisältöön ja ympäristöön liittyvää lainsäädäntöä vasta valmistellaan ja esimerkiksi lausunnolle tullut valinnanvapauslainsäädäntö on keskeneräistä. Sumeudessa ja keskeneräisyydessä on omat hyvät puolensa; ne antavat mahdollisuuden vaikuttaa ja olla luomassa uudenlaista mutta toki ne myös lisäävät valmistelun vaikeuskerrointa. Eritoten tilanne vaatii kaikilta osapuolilta epävarmuuden ja keskeneräisyyden sietokykyä. Konkretia rakentuu pikkuhiljalleen yhdessä.

Valmistelussa merkittävässä roolissa on eri toimijoiden osallisuus. Maakuntakierroksen seminaari osoitti, että Kanta-Hämeessä on valtavasti halua, ajatuksia ja osaamista olla mukana valmistelussa. Erilaisia työpajoja, seminaareja ja foorumeita tullaan varmasti jatkossa järjestämään kun niiden teemoja saadaan työstettyä.

Tervetuloa mukaan ikääntyneiden palveluiden kehittämiseen – kaikki näkökulmat ja ajatukset ovat toivottuja!

 

 

Annukka Kuismin
Annukka Kuismin

Muutosagentti, ikäihmiset ja omaishoito

Ei kommentteja

Osallistu keskusteluun